Analys av situationen i Socialtjänsten

advertisement
Analys av situationen i socialtjänsten
2016 -2017
Marie-Anne Karlsson
Elisabet Svedberg
2017-03-02
Regeringsuppdrag januari 2016
Göra en fördjupad analys av konsekvenserna för
socialtjänsten med anledning av den rådande
flyktingsituationen och ökningen av antalet
ensamkommande barn.
Två delrapporter 2016, en delrapport /slutrapport
juni 2017
2017-03-02
Underlag
• 172 telefonintervjuer
• Hearing, 10 kommuner
• Nätverksträff i Värmland, 16 kommuner
• Fokusgrupp
• Genomgång av lex Sarah anmälningar
• Socialstyrelsens svarstelefon
(075-247 45 45)
2017-03-02
Framgångsfaktorer
• Duktiga, flexibla, kreativa och lojala
medarbetare
• Hela kommunen engagerad
• Politiskt stöd
• HVB i egen regi
• Särskild organisation
• Administrativa resurser
2017-03-02
Socialstyrelsens iakttagelser
2016
• Ansträngt läge i kommunerna
• Hög arbetsbelastning
• Stora ansträngningar för att ordna
boende för de ensamkommande barnen
• Omplaceringar
• Många kommuner lex Sarah anmälde sig
själva
• Personalsituationen problematisk
2017-03-02
•
•
•
•
•
Stora svängningar
Omställning av verksamheterna
Nätverksplaceringar ökar
Vårdbehov p g a psykisk ohälsa ökar
Brister uppföljningen av de
ensamkommande barnen
• Ovisshet när det gäller mottagandet av
ensamkommande barn
• Uppbyggnad av stödboende
2017-03-02
Socialstyrelsens bedömning
• Barn- och ungdomsvården är ansträngd
• Neddragningar gör att beredskapen försämras
• Kommunerna agerar på det föreslagna
ersättningssystemet
• Risk att statens ersättning styr och inte barnens
behov och rättigheter enligt SoL
2017-03-02
Stödboende
• Placeringsformen stödboende trädde i kraft 1
januari 2016
• Barn och unga i åldern 16–20 år
• Förberedelse för ett självständigt boende och
vuxenliv
• De barn och unga som placeras i stödboende
ska i stor utsträckning kunna klara sin dagliga
livsföring utan hjälp
• Omplacering till stödboende kräver samtycke
från barnet/den unge och god man om barnet är
under 18 år
2017-03-02
Delrapport 3 – juni 2017
• Ensamkommande yngre barn och
ensamkommande flickor
• Nätverksplaceringar
• Psykisk ohälsa
• Missbruk
Suicidrisk bland
ensamkommande barn
• Telefonintervjuer med 51 IFO-chefer den 13 och
14 februari
• 27 kommuner känner till att det finns
självmordsplaner bland de ensamkommande
barnen
• 3 pojkar har tagit sitt liv
• 6 flickor har försökt ta sitt liv
• 62 pojkar har försökt ta sitt liv
Kommentarer från de intervjuade
• Tydlig koppling till asylprocessen
• Barnen är oroliga för att bli uppskrivna i
ålder
•
•
•
•
Barnen är rädda för att utvisas
Oroliga för 18-årsdagen
Svårt att få kontakt med BuP
Ingen behandling utan uppehållstillstånd
2017-02-22
Socialstyrelsens fortsatta arbete
• Analysarbetet kommer fortsätta under våren
2017
• Målgruppsanpassat utbildningsmaterial för
familjehem
• Fördjupat utbildningsmaterial för personal på
HVB och stödboende
• Regeringsuppdrag om gifta barn
• Inrättande av kunskapscentrum för
ensamkommande barn
2017-03-02
Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
Download