Station 5
Regional samverkan på riktigt
Workshop
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
Presentationsrunda
Introduktion ca 30 min
Gruppvis diskussion: 5-7 st per grupp, redovisning på storpapper, 30 min
Samlad diskussion kring resultatet, 30 min
Enskild övning – Frågeformulär, 10 min
Samlad diskussion kring frågorna i frågeformuläret, 10 min
Tack och avslutande ord
Länsstyrelsens roll och ansvar
- en förstudie
3 frågeställningar:
• Vilket uppdrag och ansvar har LST?
• Hur jobbar länsstyrelserna idag?
• Hur kan vi följa arbetet upp på
regional nivå?
Länsstyrelsens roll och ansvar
- slutsatser och förslag på fortsatt arbete
Behov av insatser på nationell nivå
• Nationell strategi
• Förtydligande av länsstyrelsernas ansvar
• Verktyg och/eller indikator för hållbar konsumtion
Fortsatt länsstyrelsegemensamt arbete - via LEKS och RUS
• Forum för länsstyrelsegemensamt arbete
• Möjliga samarbeten med andra aktörer
• Metodstöd för arbete med offentlig upphandling och
branschvisa informationsinsatser
• Gemensamma riktlinjer för länsstyrelsernas egna inköp
LEKS
Genomförda insatser
Sammanfattning av länsstyrelsens insatser
• Nästan alla länsstyrelser har meddelat att de arbetat med hållbar
konsumtion
• Stöder sig på uppdragen för Energi och klimat samt Miljömålgenerationsmålet
• Länsstyrelserna har arbetat med alla konsumtionsslagen (shopping,
resor, boende, mat, offentlig verksamhet)
• Målgrupper är företag, allmänhet och offentliga verksamheter
• Använder sig av befintliga nätverk
• Förväntad effekt; kunskapshöjning och direkta miljöeffekter
• Framgångsfaktorer är t.ex. samverkan med andra, utnyttjandet av
befintliga nätverk, eldsjälar
Nätverk för hållbar konsumtion
•
•
•
•
•
6 nätverksträffar under 2015
Medverkade vid det regionala
energi- och klimatseminariet 2015
Gemensam avsiktsförklaring
Deltagit i arbetet med Dalarna
Minskar Avfallet
Planering av insatser 2016
–
–
3-4 workshops enligt framtagen modell
Viktigt att jobba med befintliga nätverk!
Att verka för ett hållbart samhälle..
Bejaka det komplexa!
..ställer nya krav på samhällsstyrningen
Kompetent
ledarskap
Välfungerande
samverkan
Fungerande
kommunikation
Självklar känsla
av delaktighet
Relevans ur vardagens, professionens och
beslutsfattares perspektiv. Samtidigt!
Sexton miljömål
+ elva
Sju landmärken
för hälsa
ochfolkhälsomål
hållbar utveckling
+ hållbar tillväxt + sjutton hållbarhetsmål
Mer kroppsrörelse i vardagen
Grönare mat på tallriken
Plats för föräldraskapet
Plats för mänskliga möten
Balansera stressen
Närhet till naturen
Närhet till kulturen
Sju landmärken
för hälsa och hållbar utveckling
1. För analys av befintlig verksamhet
2. För inventering av utvecklingsområden
3. Kommunikationsverktyg för att underlätta
Ledarskap
Samverkan
Delaktighet