Kommer det att räcka?
En genomgång av 52 initiativ för
avfallsförebyggande
Hervé Corvellec
Institution för tjänstevetenskap
Campus Helsingborg
Lunds universitet
NSR dagen - 8 maj 2015
Avfallsdirektivets definition
Artikel 3-12. Förebyggande: åtgärder som vidtas
innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit
avfall och innebär en minskning av:
a) mängden avfall, inkluderande återanvändning av
produkter eller förlängning av produkters
livslängd,
b) den negativa påverkan av miljön och människors
hälsa genom det genererade avfallet
eller
c) halten av skadliga ämnen i material och
produkter
Men i praktik?
52 svenska fall
•
•
•
•
European Week for Waste Reduction
Pre Waste
Årets återvinnare 2014
Avfall Sverige:
– Rapporter (2011, 2015)
– Miljönär kampanj
• Retur 2014
Stor bredd
• Kampanjer, minska matavfall-projekt,
återbruk, second hand, reparationer
• Offentliga organisationer, privata
företag, föreningar
Resultat 1/2:
Fokuserade intitiativ
• Fokus på avfallets mängd, inte dess
farlighet
• Fokus på konsumtion
– få initiativ om design-produktiondistribution
– få initiativ om avfallshantering
Resultat 2/2:
Tre huvudhandlingar
• Öka medvetenhet
• Effektivisera processer
• Främja hållbar konsumtion
– Second hand
– Minskning av konsumtion
Ur initiativ födds en praktisk
definition av förebyggande
• Mångsidig
• Kontradiktorisk
• Dynamisk
Kommer det att räcka?
• Fokus på en smal definition av avfall
• Småskaliga initiativ som kan bli
svåra att öka till större skala
• Frånvaro av tvång och systematik
• Oklara effekter, t ex av second hand
• Undviker som regel att konfrontera
idealet med ständigt ökande
konsumtion
Tack
[email protected]