Finlands näringsliv
1.Grundproduktion(primärnäringar)
ex jordbruk, skogsbruk, fiske bergsbruk
-Råvaror skapas eller utvinns från naturen
2.Sekundärproduktion(industri)
-Kallas även förädling
-Råvarorna omformas till färdiga produkter
3.Service eller tertiärproduktion
Produkter och tjänster bjuds ut till
konsumenterna
1.Primärproduktionen
*Ägnar sig åt att ta fram det som den övriga
produktionen bygger på.
*Antalet människor inom primärproduktionen har
minskat rejält efter IIVK. Orsaker:ökad
mekanisering samt krav på effektivitet. Folk till
industrin samt servicenäringarna. Detta har i sin
tur lett till urbanisering.
*Kort växtperiod leder till sämre produktion samt
få växtarter. Men: Få växtsjukdomar p.g.a lite
bekämpningsmedel.
*Skogsbruket viktigast p.g.a riklig skog i Finland.
*Inom lantbruket mjölken den viktigaste
produkten
*Inom gruvdriften utgör koppar, nickel, kobolt,
zink och bly viktiga metaller (Obs järnimporten
viktig)
2.Sekundärproduktionen
*Uppsving efter IIVK(ex
krigsskadeståndsleveranserna till Sovjet). Den
finländska industri börjar utvecklas
*Nya arbetsplatser samt ökat välstånd(Finland
blir den välfärdsstat)
*Viktigaste grenar inom industrin=maskinoch elektronikindustrin samt
telekommunikationerna. Detta är möjligt p.g.a
den höga bildningsnivån.
'Sekundärproduktionens andel av de
sysselsatta är ca 30%.
3.Tertiärproduktion
*Betjäning av någon eller förmedling av en
produkt eller tjänst till en konsument.
*P.g.a urbanisering på 1960-t och 1970-t
ökade behoven av service.
*Idag jobbar över 60% av befolkningen inom
servicebranschen.
*Speciellt den offentliga sektorn har
växt(undervisning, sjukvård, socialvård)
Ekonomisk verksamhet och företag
*Grundläggande termer
-Ekonomi: Att hushålla med knappa
resurser(p.g.a att tillgångar och resurser är
begränsade)
-Att handla ekonomiskt: Att täcka en så stor del
av våra behov som möjligt och samtidigt avgöra
hur tillgångarna fördelas. Detta är speciellt viktigt
beträffande begränsade resurser(ex vatten)
*Olika ekonomiska system
-De olika ekonomiska systemen besvarar
grundläggande frågor om produktionen( ex vad,
för vem hur mycket, till vilket pris) på olika sätt.
-Ex på ekonomiska system är:
1.Marknadsekonomi(USA)
2.Blandekonomi(Finland)
3.Planekonomi(Nordkorea)
*I ettan är det konsumenterna som avgör vilka
varor och tjänster som produceras
-Mängden som produceras beror på behovet,
priset är beroende på vad konsumenterna är
villiga att betala.
-Typiska drag är: Konkurrens, jämvikt mellan
produktion och konsumtion samt effektivitet.
-Kritik: Kan vi uppnå en perfekt
konkurrenssituation eller leder systemet till
uppkomsten av monopol och
karteller(överenskommelse mellan företagen)
*I tvåan finns en fri marknad och konkurrens men
den offentliga sektorn(staten) påverkar i högre
eller lägre grad.
-Typiska drag eller mål: Behärskad tillväxt, god
sysselsättning, prisstabilitet samt rättvis
inkomstfördelning
*I trean har beslutsfattarna rätt att avgöra vad
som skall produceras. Likaså bestämmer de
mängden och sättet(ekonomiska planer)
-Typiska drag: -centralt planeringsorgan som
vanligtvis är baserad på ideologi. En strävan att
skapa arbetsplatser. En jämn fördelning av
inkomsterna.
-Kritik: Hur kan man behärska all
fakta(planeringsorgan) för att få reda på
behoven?Leder ibland till en svart marknad.
Ekonomiska kretslopp
*I ett utvecklat samhälle är produktion och
konsumtion åtskilda( jmf. med ett outvecklat
samhälle)
*Växelverkan mellan producenter(företag) och
konsumenter(hushåll)=ekonomiskt kretslopp. Det
finns enkla och utbyggda kretslopp. M.h.a dessa
kan vi enklare förstå de ekonomiska
sammanhangen.
Produktion-arbete-välstånd
*Förutsättningar för
produktion=produktionsfaktorer(5 st)
1.naturtillgångar( ex skog, malm,energi)
2.arbetskraft
3.realkapital( ex pengar,maskiner)
4.företagsamhet(vilja)
5.know-how(kunskap)
Bruttonationalprodukt(BNP)
*Värdet av allt det som tillverkas och produceras
i ett land under ett år=BNP
*BNP/capita(invånare) gör jämförelsen rättvisare.
*En hög BNP brukar motsvaras av en hög
levnadsstandard(men:fördelningen syns inte)
*Vissa saker som inte syns i BNP
-självhushållning
-eget arbete
-grå ekonomi
Levnadsstandard
*Ett svårdefinierat begrepp eftersom det kan
betyda många olika saker. Beror på människan,
kulturen, miljö osv.
*Den ekonomiska betydelsen:
-Hur mycket varor och tjänster en individ eller ett
hushåll konsumerar
*Löneutvecklingen går hand i hand med
levnadsstandardens utveckling.
Konsumtion
*Def: Åtgång av varor och tjänster
*Det förekommer privat och offentlig konsumtion
(stat, kommun,kyrka)
*Konsumtionen påverkas av:
-Inkomsternas storlek
-Priser(vanligtvis ej basvaror)
-Konsumtionsvanor
-Kön och ålder
-Värderingar
-Regleringar (ex skatter)
Sparande
*Möjliggörs i samhällen med höga inkomster
*Ifall sparande inte förekommer leder detta till
mindre produktion och lägre levnadsstandard
*Sparandet påverkas av:
-Inkomsternas storlek
-Skatterna
-Räntan
*Sparandet i våra dagar har blivit vanligare
genom att placera i fonder. Detta kan ge betydligt
större avkastning.
Grunden för marknadsekonomin
Prisbildning
*Handlar om hur utbud och efterfrågan samspelar
på marknaden.
*Köparna eller konsumenterna står för efterfrågan
-Högt pris leder till liten efterfrågan medan ett
lågt pris leder till ökad efterfrågan.
*Priserna påverkar också på utbudet
-Högt pris leder till att man säljer i stora mängder
medan ett lågt pris leder till att man säljer i små
mängder.
*Ett jämviktspris nås där producenter och
konsumenter är överens om priset.
*På en fri marknad söker sig priserna mot jämvikt
av sig själva.
Konkurrens
*Kampen mellan producent och producent eller
konsument och producent .
*Produkter med god kvalitet,bra
egenskaper,garanti, service etc klarar sig bättre.
Monopol
*Marknaden domineras av ett eller några företag
som kan bestämma priserna på produkterna. Detta
leder till att företagen gör vinst på
konsumenternas bekostnad(EU försöker reglera
detta)
*Som exempel på offentliga monopol kan
nämnas VR och Alko.
Oligopol
*Marknaden styrs av några stora bolag som
bjuder ut liknande produkter(ex
bränsle,tandkräm)
-Detta fenomen kan leda till uppkomsten av
karteller.
Företagsverksamhet och konsumtion
Olika företagsformer
*De flesta finska företag är små och har få
anställda.
*1. Privatägda företag: Ägs av enskilda eller
juridiska personer (bolag eller förening)
-Dessa strävar efter vinstgivande verksamhet.
-Dessa företag kan ytterligare indelas i
undergrupper:
1.1Firma:-En ägare som ansvarar för allt( ex.
Kioskägare eller t.ex taxichaufför)
1.2 Öppet bolag:-Små eller medelstora företag.
-Två eller flera ägare
-Anmälning till handelsregistret
-Solidariskt ansvar
1.3Kommanditbolag(Kb)
-En aktiv(står för bolagets förbindelser med sin
förmögenhet) och en passiv(står för bolagets
förbindelser med investerat kapital) bolagsman
krävs.
-Grundkapital krävs
1.4 Aktiebolag(Ab)
-Aktiekapitalet bör vara minst 5000 euro
fördelat på minst 3 aktier.
-Kapitalinvesteringar görs genom att sälja
aktier. På detta sätt får bolaget in pengar.
-VD(verkställande direktör) och styrelse är
vanliga inom aktiebolag.
-Ägarens ansvar begränsas till aktiekapitalet.
Vd:n och styrelsen ansvarar för den operativa
verksamheten.
-Större handlingsfrihet än de tidigare bolagen.
2.Kooperativt ägda företag.
-Kallas även andelslag
-Ägs av medlemmar genom andelar
2.1Konsumentkooperationen
-Vill erbjuda bra produkter till förmånliga
priser(ex SOK)
2.2 Producentkooperationen
-Främst inom jord-och lantbruket samt även
inom skogsindustrin.(ex Metsäliitto)
3.Offentliga företag
*Ägs av staten, kyrkan eller kommunerna.
3.1 Aktiebolag
Ex. Finnair, Fortum, Alko ,Itella
3.2 Verk
Ex. VR,sjukhus, universitet
*Företagets lönsamhet
*Kostnader för företagen indelas i fasta
kostnader(FK) och rörliga kostnader(RK).
*FK är oberoende av produktionen. Ex
fastighetsutgifter och kapitalkostnader(horisontell
linje)
*RK stiger då produktionen ökar. Ex ju mer man
producerar destu mera kostnader för arbetskraft,
energi, råvaror.(S-formad kurva)
*FK+RK=TK(totalkostnader för produktionen)
*Företagets totala inkomster(TI) fås genom att
multiplicera enhetspriset med mängden.
*Då vi jämför kurvorna för FK+RK och TI får vi
reda på lönsamheten för företaget.
*Resultatet av företagens verksamhet finns i
bokslutet. Bokslutet görs för ett år ett halvt år
eller ett kvartal.
Variationer i ekonomin
*Samhällsekonomisk balans är idealet dvs.
produktionen motsvaras av en lika stor
konsumtion och investeringarna av ett lika stort
sparande.
*I praktiken nås sällan detta ideal
*Variationer som sträcker sig över en längre
tid=konjunkturcykler. Dessa cykler kan variera
mycket.
*Lågkonjunktur-tillväxtstadium-högkonjunkturdepression(recession)
*Den ekonomiska politiken strävar till att styra
den ekonomiska utvecklingen och skapa balans.
*Statliga åtgärder används för att
undvika”överhettning” och arbetslöshet(ex
skattepolitik)
*Ekonomisk tillväxt=förstoring av kakan leder
till ökat välstånd
*Investeringar indelas i
reinvesteringar(reparationer) och nyinvesteringar
(ex en ny fabrik)
Keynesianismen (John Keynes)
*lågkonjunkturer skall bemötas genom att
skapa efterfrågan
* expansiv ekonomisk politik
investeringar
stimulansåtgärder
*Problem:
ökad upplåning
inflation
valutaflykt
*vid en stagflation(hög arbetslöshet
samt hög inflation) blir det problem
Monetarismen(Milton Friedman)
*staten skall svara för ett stabilt penningvärde
*Problem:
-stor arbetslöshet i inledningsskedet
-inga åtgärder till förfogande för att möta
arbetsmarknadsfluktuationer
”Moderna skolan”
*konkurrenskraftig produktion
*stabilt penningvärde
*sunda statsfinanser
*sund kapitalbildning
*bra utbildningssystem
*trovärdig ekonomisk politik
Inflation
-penningvärdeförsämring
-märks genom att priserna höjs
-negativa samhällsekonomiska effekter
Deflation
-penningvärdestegring
-märks genom att priserna sjunker
-negativa samhällsekonomiska effekter
Utrikeshandel
*Orsaker till utrikeshandel:
-klimatet
-råvarutillgångarna
-marknadens begränsning
-befolkningsfördelningen
-köpkraftens variation
*En fri handel ger produkter till fördelaktiga
priser dvs. handel är ekonomiskt enligt
definitionen för ekonomi.
Handelshinder
Av olika orsaker hindras handel.
*Det kan bl.a. bero på:
-naturliga hinder
-tullpolitik
-nationella produktkrav
-handelsorganisationer
*Handelshinder medför:
-högre priser
-lägre efterfrågan
-stagnerad utveckling
-låg produktivitet
Betalningsbalansen
*Betalningsbalansen består av:
-Handelsbalansen
export - import
kan vara aktiv eller passiv
-Servicebalansen
sjöfart
turism
-Kapitalbalansen
kapitalimport och -export
Handelsbalans + servicebalans = bytesbalans