hållsundsudde - sönnerbergen

advertisement
Kungsbacka naturvårdsplan
38
HÅLLSUNDSUDDE - SÖNNERBERGEN
Naturvärde: LKGBZF, Klass I.
Omfattning: Hållsundsudde-Sönnerbergen.
Kommundel: 4 Onsala.
Befintligt skydd: Naturreservat.
Areal: 1865 ha, därav 670 ha land.
Beskrivning
Naturreservatet utgör den sydligaste delen av Onsalahalvön med tillhörande
kustnära skärgård. Fastlandet består av de tre uddarna Sönnerbergen-Mönster, Vässingsö-Skallanäs och Hållsundsudde. Morfologiskt är området ett
ganska kuperat sprickdalslandskap. Berggrunden domineras av sura bergarter i form av graniter och gnejser.
Vegetationen domineras på uddar och öar av ljungbevuxna marker i form av
hällar, sand och morän. Ljungheden befinner sig i olika stadier av igenväxning eftersom betestrycket i allmänhet är otillräckligt. I terrängens svackor
uppträder fukthedar, fuktängar och kärr. Klipp- och blockstränder överväger
närmast havet. Vid stränderna förekommer bl a strandkål, strandkvanne,
marrisp, blåsklöver och strandmalört. På Sönnerbergen finns en av landets
få växtplatser för hjorttunga. På hösten är området en mycket intressant
sträcklokal för småfågel.
För en utförligare beskrivning av naturförhållandena, se bl a Ståhl 1981
och Kuylenstierna 1997.
Området ingår i ett riksintresse för naturvården, NN5 Kungsbackafjorden-Nidingen-Rolfsån, och för friluftslivet, FN5 Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm. Ett område kring Mönster är av riksintresse för
kulturmiljövården, KN6 Mönsters lotsplats. Området ingår även i ett av
regeringen godkänt Natura 2000-område (SPA/pSCI) och i förslag till nytt
program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.
Bedömning
”Syftet med naturvårdsområdet är att bevara ett öppet kustlandskap av
värde både för den vetenskapliga och sociala naturvården” (citat från
beslutet om naturvårdsområde). Området betecknas idag naturreservat i
och med de förändringar i naturvårdslagstiftningen som trädde i kraft med
miljöbalken.
Referenser
• Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun. Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
• Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. I Georgsson,
K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
116
Kungsbacka naturvårdsplan
Skala 1:40000. Viken 3:8 m.fl.
• Lindfeldt, K. 1990. Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun. Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsens förordnande om naturvårdsområde, 1978-09-27.
• Länsstyrelsen 1988. Områden av riksintresse. Friluftsliv.
Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18.
• Länsstyrelsen 1988. Områden av riksintresse. Kulturminnesvård.
Länsstyrelens meddelande nr 1988:17.
• Länsstyrelsen 1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i
Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands
län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
• Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands
län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
• Ståhl, B. 1981. Botanisk inventering av naturvårdsområdet Hållsunds
udde-Sönnerbergen (opubl).
117
Download