Bedömning för lärande
ett kollegialt lärande
Bedömning för lärande = Ett förhållningssätt
Summativ
Formativ
Bedömningen har en
summerande karaktär:
Bedömning syftar till att forma och
utveckla – både elevens
kunskaper, men också lärarens
undervisning.
-
Betygssättning
Poängsammanställningar
Kunskap om resultat
(varför gick det som det gick)
1) Var befinner sig eleven?
2) Vart ska eleven?
3) Hur kommer eleven dit?
KUNGSBACKA KOMMUN
Wiliam och Thompsom– Assessment for
learning
Fem strategier för bedömning för lärande
1. Klargöra och skapa delaktighet i intentionen med
undervisningen. Tydlig kommunikation av krav och
förväntningar.
2. Skapa aktiviteter, diskussioner och uppgifter som kan visa i
vilken utsträckning eleven lärt/ förstått. Uppgifter som lockar
fram elevens förmågor.
3. Ge återkoppling för de lärande framåt, konstruktiv
återkoppling.
4. Aktivera eleverna som undervisnings resurser för varandra.
5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. Hjälp eleven
att ta ansvar för sitt eget lärande.
KUNGSBACKA KOMMUN
D. Wiliams och Thompson; s 5 nyckelstrategier som en modell.
KUNGSBACKA KOMMUN
Helen Timperly – Lärarens professionella lärande
KUNGSBACKA KOMMUN
Filmer att se….
https://www.youtube.com/watch?v=CGBaZFAEwFM
https://www.youtube.com/watch?v=ULdghJ9-w5w
KUNGSBACKA KOMMUN
Det kollegiala lärandets cykel
Prova moment i
min undervisning.
Reflektera enskilt i
handlingsplanen.
Läsa en text.
Lärtillfälle 2
Reflektera kring det
lästa och min
handlingsplan. Ny
input. Reviderad
handlingsplan.
Lärtillfälle 1
Ta in ny input
Diskutera mitt nuläge
och önskade läge.
Formulera
handlingsplan
Prova moment i min
undervisning.
Reflektera i
handlingsplanen
Läsa en text.
KUNGSBACKA KOMMUN
Principer för lärgruppernas arbete
• Fasta grupper där medlemmarna arbetar med samma
åldersgrupp av elever.
• Samtalsledaruppdraget växlar mellan gruppens medlemmar.
• Alla har ansvar för att formulera, genomföra och reflektera kring
sin egen handlingsplan.
• Alla har ansvar för att gruppens arbete präglas av positivism och
respekt.
KUNGSBACKA KOMMUN
NÖHRA på skolan?
KUNGSBACKA KOMMUN