Lista på ämnen som analyseras vid dricksvattenkontroll

MILJÖ & HÄLSOSKYDD
Ämnen som analyseras i kontroll av dricksvatten
Normalkontroll
för vattenverk
Mikrobiologisk
• Antal mikroorganismer vid +22°C,
bara om vattnet är desinficerat
• Escherichia coli, E-coli
• Koliforma bakterier
Kemisk
• Aluminium, om aluminiumföreningar används i beredningen
• Färg
• Järn
• Klor, total aktiv, bara om vattnet är
desinfekterat med klorföreningar
• Mangan
• Nitrit, om kloraminbehandling
används som desinfektionsmetod
• pH, om pH-justering ingår i
beredningen
• Temperatur
• Turbiditet
Normalkontroll
hos användaren
Mikrobiologisk
• Antal mikroorganismer vid +22°C,
bara om vattnet är desinfekterat
• Antal långsamväxande bakterier
• Clostridium perfringens, om råvatten kommer från eller påverkas
av ytvatten
• Escherichia coli, E-coli
• Koliforma bakterier
Kemisk
• Ammonium
• Färg
• Järn
• Konduktivitet
• Lukt
• Nitrit, om kloraminbehandling
används som desinfektionsmetod
• pH, om pH-justering ingår i
beredningen
• Smak
• Turbiditet
Utvidgad kontroll
hos användaren
Mikrobiologisk
• Aktinomyceter
• Antal mikroorganismer vid +22°C
• Antal långsamväxande bakterier
• Clostridium Perfringens
• Escherichia coli, E-coli
• Enterokocker
• Koliforma bakterier
• Mikrosvamp
Kemisk
• Akrylamid, om kontakt med motsvarande polymer
• Ammonium
• Antimon
• Arsenik
• Bekämpningsmedel enskilda, om de
kan antas förekomma i vattentäkten
• Bensen
• Bens(a)pyren
• Bly
• Bor
• Bromat
• Cyanid
• Epiklorhydrin, om kontakt med
motsvarande polymer
• 1,2-dikloretan
• Fluorid
• Färg
• Järn
• Kadmium
• Kalcium
• Klorid
• Konduktivitet, vid +20°C
• Koppar
• Krom
• Kvicksilver
• Lukt, vid +20°C
• Magnesium
• Natrium
• Nickel
• Nitrat
• Nitrit
• Oxiderbarhet, ej om TOC
analyseras
• pH
• PAH
• Radon, om grundvattentäckt
• Selen
• Smak, vid +20°C
• Sulfat
• Tetrakloreten
• TOC, gränsvärde fastställs av
myndighet
• Trikloreten
• Trihalometaner
• Turbiditet
• Vinylklorid, om kontakt med motsvarande polymer
Miljö & Hälsoskydd
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
[email protected] • www.kungsbacka.se
Miljö & Hälsoskydd
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
[email protected] • www.kungsbacka.se