eMålbild
för
Kungsbacka 2020
Vårt utvecklingsarbete
för att bli en del
av e-samhället
Förord
Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta för­
ändrade förutsättningar. Genom att ta vara på digitaliseringens möjlig­
heter kan vi frigöra tid och resurser för att bättre kunna möta behoven
hos dem vi är till för.
Att möta invånarnas allt högre förväntningar på vår effektivitet och
service. En åldrande befolkning där var femte svensk år 2020 kommer
att vara över 65 år och ett allt större behov av att minska samhällets
påverkan på miljön och samtidigt arbeta för en hållbar tillväxt. Det är
några av de utmaningar vi står inför, både lokalt, nationellt, regionalt
och inom EU.
E-målbilden beskriver ett förhållningssätt, ett möjligt scenario av vart
vi vill komma i vårt utvecklingsarbete. Vi har målat upp bilden av hur
vi vill att vår verklighet ska se ut år 2020. Vi berättar om vart vi vill nå,
och vi ger beskrivningar som exempel som kan leda tankarna åt det håll
vi eftersträvar.
E-målbild 2020 är en konkretiserad framtidsbild av hur vi ser vår
e-förvaltning i Kungsbacka år 2020.
Ann-Charlotte Järnström
Bakgrund
Såväl EU som Sverige har en digital agenda, där ett effektivare arbetssätt
med hjälp av digitaliseringen ska göra det möjligt att möta framtidens
utmaningar. Vår digitala agenda för Kungsbacka kommun kallar vi för
Kungsbacka 2020, och för att beskriva vart vi ska har vi formulerat en
e-målbild.
Förändringsledare från samtliga förvaltningar har tillsammans med alla
chefer i Kungsbacka kommun, ett hundratal gymnasieelever, kommun­
styrelsens arbetsutskott och kommundirektionen varit delaktiga i arbetet
med att ta fram e-målbilden för Kungsbacka 2020.
Syfte
E-målbilden för e-förvaltningen Kungsbacka 2020 ska vara en konkretise­
rad vision som beskriver vart vi vill nå. Med hjälp av digitaliseringen vill vi
skapa en e-förvaltning som möjliggör ett funktionellt arbetssätt som ökar
nyttan för dem vi är till för och som kan bidra till en hållbar tillväxt med
minskad miljöpåverkan.
Så här ser det ut
i Kungsbacka 2020:
Alla som bor i eller verkar
i ­Kungsbacka kan använda
digitala tjänster dygnet runt för
sina kontakter med kommunen
Vi har minimerat de digitala klyftorna för individen, näringsidkaren,
föreningar och i arbetet internt. Hinder vad gäller teknik, kunskap, funk­
tionsnedsättning, kultur, språk, socio-ekonomiska förutsättningar eller
infrastruktur är åtgärdade så att de digitala tjänsterna är tillgängliga för
alla.
Vi är flexibla för olika teknikformer och att människor kommunicerar på
olika sätt. Vi är lyhörda och anpassar oss snabbt till ändrade behov i fråga
om tekniska lösningar, sociala media, kommunikationsmönster hos invå­
nare och andra som verkar i kommunen.
Vi har väl fungerande e-tjänster som kan kommunicera med våra övriga
system. Inga blanketter behövs, allt som kan anmälas eller ansökas digitalt
görs via kommunens webbplats.
Vi arbetar med nationella Mina sidor, där alla kontakter med kommunen
samlas ihop med andra ”mina sidor” som man vill ha tillgång till. Det kan
gälla sjukvård, fritidsaktiviteter, kulturupplevelser, näringsliv, skola, delta poli­
tiskt, sjukskriva sig, söka jobb, studera, andra myndigheter, energibolag – kort
sagt alla digitala tjänster en person eller företag har nytta av i sin vardag.
Detta innebär ökad tillgänglighet.
Alla barn och elever i alla s­ kolformer
kan utveckla den höga digitala
­kompetens som samhället efterfrågar
Vi är Sveriges modernaste skolkommun som ger barn och elever bästa
förutsättningar för att lyckas och nå så långt som möjligt i sin kunskaps­
utveckling. Digitala verktyg ingår naturligt i verksamheten i förskola och
skola och uppdateras regelbundet.
Förutsättningarna för lärande är förändrade och skolarbete kan ske
oberoende av tid och rum. Eleverna kommunicerar med, får återkoppling
och lär sig av såväl andra elever som sina lärare via webben och via sociala
medier.
När eleverna lämnar skolan tänker de kritiskt och har goda möjligheter
att välja karriärvägar. De har utvecklat den höga digital kompetens som
arbetslivet efterfrågar.
Genom vår moderna syn på kunskap och lärande i kombination med god
tillgång till moderna digitala verktyg så lockar vi de bästa pedagogerna
i regionen och fortsätter offensivt att driva utvecklingen av förskola,
grundskola och gymnasieskola.
Detta innebär att vi är en attraktiv skolkommun.
Alla medarbetare har rätt kunskap
och teknik för att effektivt använda
digitala verktyg i sin yrkesutövning
och i utveckling av arbetsmetoder
Genom investeringar i digital teknik och kontinuerlig kompetens­
utveckling kan medarbetarna kommunicera effektivt och arbeta i indivi­
duellt anpassade digitala arbetsmiljöer. E-processer används genomgående
så att alla dokument är digitala. Elektroniska signaturer fungerar i alla
sammanhang varvid fysiska utskrifter är onödiga. Kungsbacka kommun är
en organisation där systemen är få, samkörda och användarvänliga.
Många arbetsuppgifter utförs med flexibla arbetstider och arbetsplatser.
Lokaler är i lika stor grad anpassade till digitala arbetssätt som fysisk sam­
verkan. Tekniken ger bättre förutsättningar för samarbeten mellan olika
verksamheter och förvaltningar, med effektiviseringsvinster och förbätt­
rad service för invånarna som resultat. Vår kärnverksamhet har fått mer
utrymme tack vare de effektivitetsvinster som genererats av övergången till
e-ärendesystem och e-tjänster.
System samkörs nationellt och internationellt, vilket ger kommunens
­anställda tillgång till information och erfarenheter från övriga kommuner
och organisationer, nationellt och internationellt.
Detta innebär att vi arbetar smart och effektivt för dem vi är till för.
Vi använder digitala lösningar
och ett modernt arbetssätt
för ett mer hållbart samhälle
Våra arbetssätt medför en minskad miljöbelastning tack vare att vi i allt
högre grad använder e-tjänster och blivit en fullt utvecklad e-förvaltning.
Digitala resfria möten tillsammans med flexibla arbetsplatser, energieffek­
tiv datoranvändning och teknik bidrar till att kommunens verksamhet har
sänkt sin energianvändning med 20 procent jämfört med nivåerna 2013.
Behovet för att inhandla, transportera och distribuera papper för internt
bruk har minskat till 50-60 procent av nivåerna 2013. Även användning av
toner till pappersutskrifter har minskat i denna omfattning.
Påverkan av närmiljön med transporter (avgaser och buller) har minskat
betydligt eftersom distansarbete och digitala möten har minskat resandet
med 30 procent utifrån nivåerna 2013.
Detta innebär att Kungsbacka kommun målmedvetet arbetar för en
bättre miljö.
Vi sätter individen i centrum och arbetar gränslöst mellan förvaltningar,
myndigheter, regioner och inom EU
Vi har en horisontell samverkan mellan förvaltningar och sätter verksam­
hetsflöden och processer i fokus, med syfte att på bästa sätt möta individens
behov.
Vi använder digitala verktyg för att stärka demokratin genom ökat delta­
gande från invånare och företag i offentligt beslutsfattande. Med öppen
data möjliggörs invånarnas egna initiativ till dialog och tillvaratagande av
information.
Vi har effektiv digital samverkan och utbyter information med andra myn­
digheter och företag både regionalt, nationellt och inom EU.
Med digitala verktyg har vi gjort kommunens informationskällor mer till­
gängliga för att främja företagande och utveckling av nya tjänster till nytta
för de som bor i eller verkar i Kungsbacka.
Detta innebär ökad tillgänglighet och nytta för individen.
E-hälsa är en självklar del av vård
och omsorg i Kungsbacka kommun
och går i takt med den övriga digitala
utvecklingen i samhället
Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin
vård och omsorg.
Säkerhet och integritet inom e-hälsan är garanterad.
Som medarbetare har man tillgång till samtliga uppgifter som krävs för att
kunna ge en högkvalitativ vård och omsorg.
En enhetlig infrastruktur gör att det finns en plattform där e-hälsotjänster
kan utvecklas av flera olika aktörer och fungera tillsammans.
Detta innebär ökad tillgänglighet och trygghet.
Som kommun är vi bäst i Sverige på att
använda digitaliseringens möjligheter.
Vi är ett föredöme när det gäller att aktivt arbeta
med e-utveckling. Vi satsar på de innovativa
områden som ger bäst nytta för dem vi är till för.