Förbättringsområden grundsärskolan Kollaskolan 1-9

TJÄNSTESKRIVELSE
Svar till Skolinspektionen avseende tidsplan för åtgärdande av vid
Skolinspektionens regelbundna tillsyn påtalade brister.
1 (3)
Datum
2014-11-17
Nedan redovisas vidtagna och planerade åtgärder gällande Kollaskolan
grundsärskolan år 1-9.
-
Trygghet och studiero
Bedömning:
Kungsbacka kommun måste vidta följande åtgärd/åtgärder för att förbättra arbetet inom
bedömningsområdet Trygghet och studiero.
- Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. Ordningsreglerna ska utarbetats under
medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.
Åtgärd: Nya ordningsregler tas fram tillsammans med eleverna och gäller från och med
terminsstart VT 2015.
Vi har också skapat en ny rutin för detta och lagt in den i skolans årshjul. Varje klasslärare
ansvarar för att ordningsreglerna följs upp och nya regler utformas tillsammans med
eleverna under första skolveckan i augusti.
Tid för införande: Januari 2015.
- Det ska finnas en plan mot kränkande behandling som anger de åtgärder som behövs för
varje särskild verksamhet för att förebygga och förhindra kränkande behandling det aktuella
året samt innehålla en redogörelse för hur föregående års åtgärder har genomförts.
KUB1001, v2.0, 2013-02-26
Vi kommer att ta fram en plan mot kränkande behandling för varje skolenhet, d v s en för år
1-5, en för år 6-9 samt en för fritidshemsverksamheten. Vi kommer att följa upp och
utvärdera resultatet i respektive plan och sätt in adekvata åtgärder utifrån analysen av
resultatet.
Förskola & Grundskola
Kollaskolan-Särskolan
Anneli Ardevall
Direkt 0300-83 55 42
Mobil 070-083 30 33
[email protected]
Kungsbacka kommun
Kollaskolan-Särskolan
434 31 Kungsbacka
Besöksadress
Askvägen 45
Telefon 0300-83 40 00
Fax 0300-83 49 09
[email protected]
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)
Tid för införande: Januari 2015
-
Särskilt stöd
Bedömning:
Skolinspektionen har uppmärksammat följande brist/brister inom bedömningsområdet
Särskilt stöd.
- Rektorn fattar inte beslut om anpassad studiegång enligt författningarnas krav.
Åtgärd: Rutin införd. Rektor bilägger alltid skriftlig information avseende möjligheten att
överklaga rektors beslut.
Tid för införande: 2014 -09-11
-
Bedömning och betygssättning
Bedömning:
Kungsbacka kommun måste vidta följande åtgärd/åtgärder för att förbättra arbetet inom
bedömningsområdet Bedömning och betygssättning.
- I årskurs 6-9 (skolenheten äldreåren) ska läraren en gång per läsår, vid ett av
utvecklingssamtalen, ge information i en skriftlig individuell utvecklingsplan i enlighet med
vad som skrivs i författningarna.
Åtgärd: Ny rutin införs: Ansvarig klasslärare ansvarar för att rapportera till rektor, om
information kring något ämne saknas två veckor före planerat utvecklingssamtal med
berörd elev.
Tid för införande: 2014-12-01
-
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen
Bedömning:
Skolinspektionen har uppmärksammat följande brist/brister inom bedömningsområdet
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen.
- Rektorerna tar inte i tillräcklig utsträckning ansvar för att det på skolenhetsnivå bedrivs ett
systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och
utveckling av utbildningen.
Åtgärd: Rektorerna reviderar upplägget för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på
att förtydliga förbättringsarbetet genom att utarbeta en genomförandeplan, där början och
avslut på förbättringsområdet samt vem som skall ansvara för genomförandet tydligt
framgår. Vidare minskas också antalet framtagna mål för utveckling ner i syfte att göra det
mer överskådligt. Vi avser ta fram en mall att använda oss av i detta arbete.
Tid för införande: Januari 2015.
-
Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro
Bedömning:
Skolinspektionen har uppmärksammat följande brist/brister inom bedömningsområdet
Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro.
- Elevhälsan ska omfatta psykosociala insatser.
Åtgärd: Rekrytering av kurator pågår. Under tiden köps kuratorstjänst in, för att täcka
behovet på grundsärskolan.
KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)
Anneli Ardevall
Mats Lönn
Rektor år 1-5
Rektor år 6-9
Kollaskolan
Grundsärskolan