PPT Lena Sommestad vid Miljönätverkets vårmöte

advertisement
Åtgärdsarbete via Miljömålsrådet
2017
Lena Sommestad
Landshövding Halland, länsstyrelsernas
representant i Miljömålsrådet
Reflektioner kring rådets arbete hittills
• Värdefulla möten mellan myndighetschefer
• Möjliggör konfliktlösning och mer samstämt
agerande
• God möjlighet att synliggöra länsstyrelsernas
potential att bidra till implementering,
regionalt och lokalt
• Länsstyrelsernas roll i rådet skiljer sig dock från
övriga myndigheters – bredare, mer komplex
Den gemensamma åtgärdslistorna
• Länsstyrelserna deltar i fler gemensamma
åtgärder än någon annan myndighet, men
leder inte någon åtgärd. Bred medverkan bra
för möjlighet till inblick och påverkan, men hur
klarar vi förankring och överblick?
• Mer riktad kommunikation behövs!
• Större fokus? Identifiera de högst prioriterade
åtgärderna?
Hur valdes gemensamma åtgärder?
• Försök att fokusera på gemensamt tema –
hållbara transporter
• Konflikter mellan miljömål och andra
samhällsmål – t ex bioenergi/ miljömål;
jordbruk/ vattenkraft/ miljömål vattenförvaltning
• Angelägna samverkansåtgärder kopplade till
myndigheters ansvarsområden – ex hållbara
städer, hållbar konsumtion
Länsstyrelsernas egen lista
• Redan aktuella åtgärder i samverkan inom
länsstyrelsernas nätverk
• Synliggör utåt det utvecklingsarbete som
pågår inom länsstyrelserna
• Kan listan bidra till bättre överblick och
uppföljning?
• Dela upp listan på ansvariga
länsrådsgrupper/ nätverk?
Förslag, gemensamma åtgärder 2017
• Arbeta vidare med 2016 års lista!
• Vill vi föreslå nya åtgärder? Inspiration från
Fördjupad utvärdering av miljömål 2015?
• Maria W: Fokus på konflikter mellan
miljömål och mellan miljömål och andra
samhällsmål
Förslag till regeringen?
• År 2017 kommer Miljömålsrådet också att
lämna förslag till regeringen
• Har Länsstyrelserna förslag? Förändrad
lagstiftning? Nya uppdrag till
Länsstyrelserna? Annat?
Länsstyrelsernas unika roll….
• Finns på plats regionalt – för att säkra
miljöpolitikens genomslag i hela landet
• Direkt kontakt med regioner och kommuner
• Arbetar tvärsektoriellt – avväger miljömål
mot andra samhällsmål
Hur prioritera framåt?
• Vilka förslag till åtgärder är viktigast utifrån
Länsstyrelsernas unika roll?
• Jfr Miljömålsberedningens perspektiv:
samhällsplanering, energi/ klimat/ tillväxt
• Andra särskilda Lst - uppdrag t ex inom
klimatanpassning, tillsyn?
• Stärka roll i uppföljning och utvärdering?
Årsredovisning
• Arbetet med åtgärdslistorna behöver
redovisas inte bara till Miljömålsrådet, utan
också i våra egna årsredovisningar
• Förslag: kontaktpersoner redovisar till
Länsstyrelsen i Halland, som sammanställer
gemensam redovisning
• Varje länsstyrelse redovisar också i egen
redovisning de åtgärder som man deltar i
Download