Promemoria
2011-09-19
Socialdepartementet
Enheten för statlig förvaltning
Kansliråd
Mats Kryhl
Telefon 08-4051394
Mobil 070-2451925
E-post [email protected]
Länsstyrelserna i BP12 – de viktigaste nyheterna i
sammandrag
Organisatoriska frågor



Regeringen betonar att framtida organisatoriska frågor som
innebär förändringar av verksamheter, kommer att genomföras
med s.k. flexibel verksamhetsfördelning som tar sin
utgångspunkt i att säkerställa en väl fungerande rättssäkerhet
med högre effektivitet och rationell användning av resurser,
såväl ekonomiska som personella.
Under hösten 2011 avser regeringen till riksdagen överlämna en
proposition om omfördelning av verksamhet (den s.k.
Koncentrationspropositionen). Den verksamhet som omfattas
av propositionen ska fördelas på sju länsstyrelser. Avsikten är
att den nya verksamhetsfördelningen ska träda i kraft den 1 juli
2012.
Regeringen avser även att omfördela verksamheterna avseende
miljöprövningsdelegationerna. Miljöprövningsdelegationernas
verksamhet kommer att bedrivas på 11-12 länsstyrelser.
Ekonomiska förändringar
Länsstyrelseanslaget

Tillsyn av åtgärder mot penningtvätt. För att säkerställa att
länsstyrelserna ska kunna genomföra sina uppgifter i enlighet
med regeringens intentioner och gällande penningtvättlag
föreslår regeringen att länsstyrelserna tillförs 5 mkr fr.o.m. 2012.
Förslaget berör länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands
och Skåne län.

Resursförstärkning till vissa länsstyrelser. Bland annat som
en följd av de senaste årens större organisatoriska förändringar
är den ekonomiska situationen hos vissa länsstyrelser
ansträngd. För att överbrygga och underlätta omställningen av
2
verksamheten föreslås länsstyrelseanslaget tillföras 5 mkr 2012
och 2013. Beslut tas i samband med regleringsbrevet för 2012
vilka länsstyrelser som berörs av satsningen.

Havsplaneringslag. För att bygga upp den nya verksamheten
inom havsplanering föreslås anslaget för 2012 tillföras 8 mkr.
Fr.o.m. 2013 beräknas tillskottet för arbetet med havsplanering
utgöra 15 mkr per år. Beslut tas i samband med regleringsbrevet
för 2012 om fördelning av medel.

Djurskyddskontroller. Länsstyrelserna tillfördes tillfälligt 25
mkr för 2011 för arbetet med djurskyddskontroller. För att säkra
ett långsiktigt arbete med djurskyddskontrollen avser
regeringen bibehålla insatserna på samma nivå som 2011. För
detta tillförs anslaget medel som bibehålls fram t.o.m. 2015.
OBS! när det gäller den tekniska lösningen av
finansieringen återkommer S/SFÖ med muntlig
information.

Den tidigare förstärkningen maa höjd kontrollfrekvens av
jordbruksstöd. Den tre-åriga förstärkningen (2009-2011) för
höjd kontrollfrekvens av jordbruksstöd upphör. Anslaget
beräknas därvid minskas med 20 mkr.

Effekter av kostnadsmässig avräkning. Den
bokföringsmässiga effekten av förändringen till kostnadsmässig
avräkning i statsredovisningen ger för 2012 en positiv effekt på
anslaget med 2,8 mkr.
Satsningar utanför länsstyrelsernas förvaltningsanslag

Samordning av klimatanpassningsarbete. Satsningen på
länsstyrelsernas arbete med samordning av klimatanpassningsarbete fortsätter, 25 mkr per år fram t.o.m. 2015. Finansieras
inom utgiftsområde 20.

Kärnberedskap. Länsstyrelsernas arbete med kärnberedskap
stärks med 6 mkr. Finansieras inom utgiftsområde 6,
förvaltningsanslaget för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och styrs till länsstyrelserna genom MSB:s
regleringsbrev. Exakt vilka länsstyrelser som berörs fastställs i
samband med höstens regleringsbrevsarbete, men en
preliminär utgångspunkt är att det i första hand berör de
länsstyrelser som idag har aktiva kärnkraftsverk inom länet.

Utvärdering strandskyddsregler. En satsning på 23 mkr görs
gällande utvärdering av strandskyddsreglerna. Medel tillförs
Boverket. Beredning pågår i vilken utsträckning denna satsning
kommer länsstyrelserna till del.