2008-09-01 OM ALLA BARN GICK I FÖRSKOLA FRÅN ETT ÅRS

advertisement
2008-09-01
OM ALLA BARN GICK I FÖRSKOLA FRÅN ETT ÅRS ÅLDER
Det genomgående mönstret under senare år är att föräldrarna placerar sina barn i
förskoleverksamhet under hösten efter det barnen fyllt ett år. De barn som är födda under
höstmånaderna får oftast sin placering under vinter och vår efter det att de fyllt ett år.
Några barn blir hemma ytterligare en tid.
Om vi i stället för dagens situation tecknar ett annat scenario att alla föräldrar skulle vilja ha
placering i förskoleverksamhet för sina barn från och med att de fyllt ett år så handlar det
om mellan drygt 200 till drygt 300 barn ytterligare som varje månad skulle behöva
placering.
Nettokostnaden för Gotlands kommun - i detta scenario - skulle på årsbasis vara i
storleksordningen 20 miljoner kronor om alla barn mangrant skulle vara placerade i
förskoleverksamhet från ett års ålder.
Kostnad i tkr respektive månad 2007 om de då icke placerade 1 - 3
åringarna hade haft placering i kommunal förskola.
(Ko st nad en är b eräknad p å 2 0 0 7 års p lacering sst at ist ik o ch med B UF's red o visad e ko st nad p er helt id sb arn f ö r år
2006)
Tkr
3 000
2 496
2 50 0
2 027
1994
2 000
1 79 2
1 74 7
1 50 0
1460
1 3 75
1349
JA N
2007
FEB
2007
1 551
1 512
1 2 71
1 2 71
SEP
2007
OKT
2007
1000
50 0
0
M AR
2007
A PR
2007
M AJ
2007
JUN
2007
JUL
2007
A UG
2007
NOV
2007
DEC
2007
Download