AU-matrisen
Marknad
4
FRÄMMANDE
7
9
V V:1
okt 96:1
Penetration
Organisk tillväxt
2
NÄRLIGGANDE
6
8
Diversifiering
Avveckling
1
NUVARANDE
3
5
Utbud
10
NUVARANDENÄRLIGGANDE
FRÄMMANDE
STRATEGISK DIALOG
Boston-matrisen
Stars
Stjärnor
Cach-cows
Mjölk-kossor
STRATEGISK DIALOG
ALMI Företagspartner
Utgåva 2,2000
2
Question marks/
Wild-cats
Frågetecken
Dogs
Hundar
SWOT
Styrkor
Svagheter
STRATEGISK DIALOG
Möjligheter
Hot
3
Konkurrensfaktorer
V V:2
maj 97:1
Kunder
Traditionella
konkurrenter
Potentiella
etablerare?
STRATEGISK DIALOG
KONKURRENS
Leverantörer
Traditionella
konkurrenter
Potentiella
etablerare?
Strategisk
konkurrentanalys
V V:3
okt 96:1
VÄRDERINGAR
POTENTIAL
Konkurrentens
föreställningsvärld
Konkurrentens svaga
och starka sidor
Vår bedömning av
var konkurrenten
är på väg.
VISIONER
Det konkurrenten
vill förverkliga
STRATEGISK DIALOG
Sannolik framtid.
AGERANDET
Det konkurrenten
säger och gör
V V:4
maj 97:1
Kännetecken
Produkt:
Det här erbjuder vi...
Pris:
...till de här ekonomiska villkoren...
Plats:
...med denna tillgänglighet i tid och rum...
Personal:
Promotion:
STRATEGISK DIALOG
...med denna organisation och kompetens...
...och med detta budskap.
V V: 5
okt 96:1
STRATEGISK DIALOG
Positioneringsdiagram 1
Stora kunder
Skräddarsytt
Standard
Små kunder
STRATEGISK DIALOG
V V:6
okt 96:1
Positioneringsdiagram 2
Tekniknivå
Kundkrav
Pris
Kundacceptans
STRATEGISK DIALOG
V V:7
okt 96:1
V V:8
okt 96:1
Vägvalsmatrisen
VÅRA
HANDLINGSALTERNATIV
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
STRATEGISK DIALOG
SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER
Scenario A/
H-möjlighet A
Scenario B/
H-möjlighet B
Scenario C/
H-möjlighet C
V V:9
maj 97:1
Vägvalsmatrisen
VÅRA
HANDLINGSALTERNATIV
STRATEGISK DIALOG
SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER
V V:10
maj 97:1
Vägvalsmatrisen
VÅRA
HANDLINGSALTERNATIV
Alternativ 1
Alternativ 2
SCENARIOS/OMVÄRLDENS HANDLINGSMÖJLIGHETER
Scenario A/
H-möjlighet A
Scenario B/
H-möjlighet B
Scenario C/
H-möjlighet C
++
+–
––
+
+++
++–
Alternativ 2 bedöms ge bästa alternativet och väljs därför!!!
+–
Alternativ 3
STRATEGISK DIALOG
–––
+
Relationer
Allians
Konflikt
Dominans
STRATEGISK DIALOG
V V:11
okt 96:1
V V:12
okt 96:1
Intressenter
Leverantörer
Lokaliseringspolitik
Anställda
Facket
Säljkanaler
Myndighet
Lokal press
Små kunder
Stora kunder
Ägare / ledning
Finansiärer
STRATEGISK DIALOG
V V:13
maj 97:1
Scenario: “Steg för steg”
Vilken tidpunkt?
(omställningstid/trovärdig framåtblick)
Vad ska
studeras?
Läget nu?
(trender, tendenser och enskilda
faktorer)
(trender, tendenser och enskilda
faktorer)
Logisk framtid?
(den sannolika utvecklingen)
Önskvärd
framtid?
Gap?
Syntes?
Hinder?
STRATEGISK DIALOG
(det som gynnar företaget bäst)
(vilka utmaningar ligger i skillnaden)
(åtgärder för att utjämna gapet)
(positiva och negativa konsekvenser)
V V:14
maj 97:1
Varför Scenarios?
Få en bild av
den framtid som vår
vision skall verka i!
STRATEGISK DIALOG
V V:15
maj 97:1
Framtidsscenario
=
Antagen
möjlig
händelseutveckling
STRATEGISK DIALOG