Bilaga_Tertial2_2004_RTJ

advertisement
Bilaga
Kommentarer till driftredovisning
Räddningstjänsten
Tertialbokslut 2 perioden maj-augusti 2004
Ekonomiskt resultat
Tusental kronor
Verksamhet
Budget
2004
Intäkter
(+)
Kostnader
(–)
Budgetavvikelse
Prognos
2004
27 900
20 265
-21 429
-1 164
0
Räddningstjänsten
Kommentarer till det ekonomiska utfallet
Utfallet av det andra tertialet visar på ett underskott. Underskottet beror i huvudsak på:
1. Den totala kostnaden för olika arbetsinsatser och utbildningar i samband med
kvalitetsarbetet uppgår till ca 300 tkr. Dessa kostnader är extraordinära och ingår inte i
budgeten.
2. Då antalet automatiska brandlarm har kunnat hållas nere medför det minskade intäkter
med ca 250 tkr. Målet är att larmen ska minimeras. Konsekvenserna påverkar dock
intäktssidan negativt.
3. Två akuta reparationer av dels Rtj stegbil samt en större reparation av ett av
transportfordon har genererat extraordinära kostnader på ca 400 tkr
För att kunna nå målet med ett nollresultat under 2004 har en översyn av kostnaderna
gjorts. De två största kostnaderna är personalkostnaderna samt hyran av brandstationen.
Då möjligheten att minimera den interna hyran av brandstationen inte har lyckats har en
översyn av den utryckande personalen gjorts genom att inte tillsätta vikariat vid
långtidssjukskrivningar, bevilja tjänstledighet av den utryckande personalen samt en
omplanering till dagtidstjänstgöring. Det medför dock att organisationen blir mer sårbar
och kan leda till att antalet inkallningar ökar pga ytterligare sjukskrivningar,
föräldraledighet etc. Det skulle kunna äta upp förtjänsten. Denna åtgärd är således
kortsiktig.
Ekonomin är ansträngd och verksamheten ser även över möjligheten att sälja tjänster till
både Länsstyrelsen som SRV:s skola i Rosersberg där det finns stort behov av
brandingenjörskompetens. Förutom intäkter ger det medarbetarna goda
utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren. Genom ett närmare samarbete får
de tillgång till vår spetskompetens samtidigt som Nacka kommun t ex är med och
utvecklar framtidens utbildning på SRV:s skola i Roserberg.
Målet för helåret är ett nollresultat.
1
Kommentarer till verksamheten
Arbetet med Räddningstjänstens kvalitetsarbete fortskrider. I arbetet har en extern
konsult medverkat. Även implementeringen av Lagen om skydd mot olyckor (LSO) tar
mycket tid i anspråk. 2004 är ett så kallat övergångsår då Räddningstjänstlagen ska fasas
ut. På grund av rådande personalläge där två av Räddningstjänsten Brandingenjörer
slutar sin anställning kommer endast ett utkast av Handlingsprogram för
Räddningstjänst att vara klart till årsskiftet. Målet är att Kommunfullmäktige ska kunna
anta Handlingsprogrammet för Räddningstjänst till sommaren 2005.
Måluppfyllelse
Effektmål
Kommunens invånare skall känna
tilltro till räddningstjänstens förmåga
att bistå vid brand och olyckor. (Mäts
genom attitydundersökning)
Antalet bränder och olyckor skall
minskas (Mäts genom intern statistik)
Måluppfyllelse 2004-08-31
Räddningstjänsten ligger även i år med 82 %
på en hög måluppfyllelse. 2003 låg den på 85
% och 2002 på 88 %.
Antalet bränder och olyckor har minskat
betydligt sedan föregående år.
Verksamhetsmått
Verksamhetsmått
Räddningstjänstens räddningsinsatser
2003-08-31
486
2004-08-31
385
Kommentarer till verksamhetsmått
Antalet insatser t o m 2:a tertialet 2004 har sjunkit kraftigt. Framför allt är det antalet
automatlarm, förmodad brand/undersökning samt trafikolyckorna som har minskat kraftigt.
Personalekonomisk redovisning
Under en längre tid har antalet långtidssjukskrivningar kunnat hållas nere. Tyvärr har
Räddningstjänsten idag tre långtidssjukskrivningar (två ryggar och ett knä). Enligt kontakter
med företagshälsovården har samtliga haft långsiktiga problem vilket lett till att de nu står i kö
för operation. Tidigare förslitningar tillsammans med allt högre ålder har gjort problemen
akuta.
2
Uppföljning Tertial 2 2004
Belopp i tkr. Riktvärde: 67 %
Specifikation
Budget helår Utfall (tkr) Utfall
(tkr)
jan-aug
procent
Prognos
31/12
Bokslut
2003 (tkr)
27 900
800
1000
300
700
300
31 000
18 598
520
429
211
467
40
20 265
67 %
65 %
43 %
70 %
67 %
13 %
65 %
27 900
800 (600)
1000
300
700
100
30 800
27 900
794
1 085
304
1 199
51
31 374
- 450
- 525
117 %
- 450
- 808
- 21 200
- 400
- 1 150
- 1 500
- 14 280
- 284
- 753
- 1 364
67 %
71 %
65 %
97 %
- 20 387
- 611
- 1 265
- 1 637
Kapitalkostnader
Lokalhyror
Övriga kostnader
- 1 500
- 4 710
- 90
- 987
- 3 140
- 96
66 %
67 %
102 %
- 20 800
- 400
- 1 150
- 1 700
(1 500)
-1 500
- 4 710
- 90
Totalt
- 31 000
- 21 429
69 %
- 30 800
- 31 393
Periodens resultat
0
-1 164
0
- 19
Intäkter
Ersättning från TN
Förebyggande arbetsuppgifter1
Automatiska brandlarm2
Lokalhyror (Falck m fl)
Civila försvaret
Övriga intäkter
Totalt
Kostnader
Nämnd, nämndstöd, köp av
adm UK
Lönekostnader inkl PO3
Kurser och utbildning
Övriga avtal
Driftskostnader4
1
- 1 684
- 4 717
- 287
En översyn av arbetsuppgifter inom det förebyggande området medför att de negativa konsekvenserna på
intäktssidan kan minimeras
2
Antalet automatiska brandlarm har varit lägre än budgeterat vilket ger minskade intäkter på ca 250 tkr
3
För att hålla ett nollresultat har en översyn gjorts av personalbehovet under hösten. Genom att inte tillsätta
vikariat vid långtidssjukskrivningar samt bevilja tjänstledighet för t ex studier för den utryckande personalen är
målet att lönekostnaderna kan hållas nere. Dessa åtgärder är kortsiktiga och en risktagning om inte antalet
sjukskrivningar och föräldraledigheter kan hållas nere.
4
Två akuta reparationer av dels Stegbilen och en transportbil generar extraordinära kostnader på ca 400 tkr
Per Höglund
Räddningschef
3
Download