Protokoll
Läkemedelskommitté
Onsdag 21 maj 2014 kl 13-17
Lokal: Landstingshuset E2
Deltagare
Johan Alsén
Markus Beland
Georgia Bellou
Mira Granberg
Jan Hanning
Eva Pettersson § 11.1
Peter Skeppar
Stig Andersson
Sven Hagnerud
Adjungerad:
Linda Grahn
Kjell Melander
§1
Val av justerare
Jan och Sven.
§2
Föregående mötes protokoll
Godkändes.
§3
Nytt från kansliet och kommittéledamöterna
Stig går i pension fr.o.m 1 juni i år.
Linda Grahn blir kommitténs nya sekreterare formellt från 18
aug. Hon och Sven kommer att ha sina arbetsplatser i
Landstingshuset efter “sommaren“.
Robert har (65 år fyllda) avslutat sin kommittéledamotfunktion.
Han kommer dock att handha en del uppgifter inom NLL som är
läkemedelsrelaterade t.ex när det gäller AT-läkarutbildningen –
ett område där han tidigare varit engagerad.
Kjell slutar i och med dagens möte som ledamot men kommer ev.
att fortsätta som adjungerad.
Georgia träder in som ordinarie kommittéledamot efter Kjell.
Läkemedelskommittén tackade och beskrev den betydelse och
speciella förmågor de ledamöter som avslutat sina uppdrag haft.
‫א‬
§4
Ansökan utbildningspengar
Suzanne Wendahl Verksamhetschef hud/inf/lung/reu ansöker om
medel för följande utbildning:
Ämnesområde: Antibiotika
Planerat datum för utbildningen: 141009
Sammanfattning av innehållet: Behandlingsriktlinjer vid sepsis och
andra svåra infektionstillstånd på IVA. Dosering av antibiotika
relaterat till allvarlighetsgraden av sjukdomen och relaterat till andra
IVA interventioner såsom dialys och förberedelse för ECMO.
Programpunkter: Kommer att utformas senare i samråd med
föreläsaren.
Målgrupp: Infektionsläkare, akutläkare, internmedicinare,
mikrobiologer och IVA-läkare
Planerat antal deltagare: 20-25
Jävsdeklaration för föreläsare ifylld och bifogad
Utvärdering: Enkel enkät
Ansökt belopp: 25 000 Skr
Läkemedelskommitténs beslut: Ansökt belopp beviljas.
§5
Status Revidering av rek.listan
Den tryckta versionen av Rekommenderade läkemedel 2014 är klar
och delades ut till ledamöterna.
Kommentarer och info om större vidtagna förändringar återfinns i
kommande Behandlingsbladet nr1/2014 som väntas från tryckeriet
endera dagen.
Nätversionen av ”reklistan” resp. Behandlingsbladet nr1/2014
publiceras kommande vecka.
Uppdatering av läkemedelsmodulen i VAS pågår.
§6
NOAK
Sven presenterade innehållet i Val av strokeprofylax vid
förmaksflimmer i norra regionen (Konsensusdokument under
utarbetande; Chefssamrådet hjärtsjukvård och Norrländska
läkemedelsrådet).
Diskussion om dokumentets innehåll och konsekvenser.
Sven ville att vi speciellt skulle lämna synpunkter på p.4 under
rubriken Hur gör man rent praktiskt?
Synpunkter på dokumentet, som delades ut vid mötet kommer att
föras fram av Sven, som ingår i arbetsgruppen runt dokumentet.
Vidare kommer läkemedelskommittén att ställa sig bakom det förslag
som Aril (ordnat införande av nya läkemedel) utarbetat där tre
grupper kan identifieras, en grupp där waran är det mest lämpliga
läkemedlet, en grupp där NOAK är det mest lämpliga och sedan den
tredje gruppen där läkemedlen bedöms vara likvärdiga.
I den gruppen förordas i första hand Waran då läkemedlet är
‫ב‬
välbeprövat, de svenska resultat som finns avseende compliance är
goda och som led i en horisontell prioritering för att möjliggöra
införande av dyra nya läkemedel såsom för exempelvis hepatit C där
livräddande alternativ idag saknas.
När det gäller diskussionen runt den praktiska hanteringen av
warfarin föreslår läkemedelskommittén att skrivningen runt om att
remiss ska gå till AK-mottagning ändras då de långa avstånd som
finns inom landstinget kan göra detta opraktiskt. Vidare administreras
redan idag en stor del av antikoagulantiabehandlade på
vårdcentralsnivå enligt landstingsgemensamma riktlinjer. Däremot är
det viktigt att även de nya antikoagulantia registreras i register och i
vårt landsting i det för de ändamålen existerande registret Journalia.
Diskussionen runt NOAK kom även att innehålla vikten av att det blir
klart varför det är viktigt att dessa läkemedel precis som Warfarin
kommer att registreras i kvalitetsregister annars kan det kännas som
en extra pålaga till annat som bör göras på kliniknivå. Att patienterna
precis som vid insättning av warfarin erhåller tillräckligt med
information är viktigt och varje vårdenhet bör säkerställa att sådana
riktlinjer finns utarbetade. För att säkerställa compliance
rekommenderar läkemedelskommittén att rutinerna innehåller
information om att en sjuksköterska från vårdenheten ringer upp
patienten en månad efter att läkemedlet blivit insatt. Detta bör sedan
ske efter ytterligare ett halvår.
En diskussion fördes även utifrån hur välanpassat Journalia är för att
följa patienterna kvalitetsmässigt. Kan exempelvis en
utsättningsorsak registreras om en blödningskomplikation uppstått
eller registreras det om patienten fått en stroke? Sådana funktioner
kan vara nödvändiga för att kunna använda informationen i
kvalitetssyfte. Vidare diskuterades det runt om systemet tillåter
automatisk påminnelse för kontroll av kreatinin och omprövning
enligt det tidsintervall som förs in i systemet. Ska även de patienter
föras in som får NOAK pga en ortopedisk åkomma? Hur ser det ut
när det gäller DVT? En diskussion avseende detta kommer att
initieras med Catarina Lysell-Bergström som är sammanhållande för
arbetet runt Journalia och antikoagulantiaverksamheten inom NLL.
§7
Missbruksprojektet
Sven informerade om projektets bakgrund, status och tidsplan samt
visade materialutkast.
Projektet skall utmynna i ”Länsriktlinjer och stöd för förskrivning av
läkemedel med beroendeframkallande potential” .
Det slutliga materialet tillställs läkemedelskommittén´s ledamöter för
beslut per capsulam.
§8
Projekt-presentation
Madelene Abberud, leg apotekare, som går utbildning i klinisk
‫ג‬
farmaci, Uppsala universitet, har gjort sin praktik inom geriatriken
och akutpsykiatrisk vård vid Sunderby sjukhus.
Hon presenterade sitt genomförda fördjupningsprojekt:
Antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd i Norrbottens läns landsting:
kartläggning och jämförelse med nationella riktlinjer om
läkemedelsbehandling av schizofreni hos patienter i Luleå-Boden
relaterat till de nya nationella riktlinjerna.
Slutsats: Majoriteten av patienterna med schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd har antipsykotisk läkemedelsbehandling.
Kartläggningen antyder att Socialstyrelsens indikatorer uppfylls i
Luleå och Boden.
Presentationen skickas separat till kommitténs ledamöter.
§9
Förnyade arbetsformer för läkemedelskommittén (Sven)
NLL´s nya organisation samt olika nationella agendor med
läkemedelskopplingar exempelvis Nationella riktlinjer samt övriga
omvärldsförändringar har medfört behov av en översyn av
kunskapsstyrningen på området.
Inte minst ställs det krav på en samordning/samverkan mellan NLL´s
läkemedelsberörda olika fora/grupperingar såsom Expertgrupper,
ALK och läkemedelskommittén.
Sven informerade om revideringsförslaget av reglementet för NLL´s
läkemedelskommitté.
Med anledning av detta visade Sven förslag på bl.a
uppdragsbeskrivning för läkemedelskommittén samt former för
samverkan.
Sven inbjöd därefter kommittéledamöter att ge sin syn på vad de
ansåg som viktigt för det framtida läkemedelskommittéarbetet.
Exempel på synpunkter/reflektioner som lämnades:
- Läkemedelskommittén fungerar som ett forum där frågor över
specialitetsgränserna diskuteras för att åstadkomma samstämmighet.
- Ett område där läkemedelskommittén har en roll att fylla är förutom
rent medicinsk rådgivning även rådgivning inom hälsoekonomi.
- Det kan finnas behov av utökat samarbete för att tillvarata andra
arbeten som görs inom Norra regionen och därmed undvika
dubbelarbete
- Det är viktigt med samverkan och tydlig rollfördelning mellan
berörda aktörer inom NLL såsom Läkemedelskommittén, ALK och
expertgrupper.
- Läkemedelskommittén har en roll i att erbjuda producentobunden
information/utbildning och läkemedelskommitténs röst i detta
upplevs som viktig.
- En tydlig uppdragsbeskrivning för kommitténs ledamöter samt
(tids-) utrymme och förutsättningar i övrigt att fullgöra uppdraget.
- Hur ska återkoppling till förskrivarna avseende
‫ד‬
förskrivningsmönster ske och viktigt att klara ut vem som tar fram
underlag och hur det distribueras/kommuniceras på bästa sätt
- Att kommittén får ett ökat inflytande på it-frågor med
läkemedelskoppling och även kan fungera som referensgrupper inom
vissa It-relaterade frågor.
- Av terapigruppsansvarig krävs kompetens, intresse och engagemang
för att på vetenskaplig grund kunna argumentera för sin sak både rent
medicinsk men även inom hälsoekonomi.
- Diskussionen avslutades med som taget ur Herzbergs teorier om
vikten av att möjlighet erbjuds för att kunna utföra arbetet och där
även vikten av det personliga intresset och engagemanget är
betydelsefullt.
Sven meddelade att informationsläkartjänsten är ”vilande” för
närvarande och att 10% av kommittéledamöternas arbetstid skall
vikas för kommittéuppdraget framöver och att det är viktigt att få det
att fungera på ett sätt som möjliggör att det arbetet tas om hand på
bästa sätt.
§ 10
Uppföljningsparametrarna & Hanteringsordningarna
Sven rekapitulerade bakgrund och dagsläget för
uppföljningsparametrarna.
Dokument i frågan skickas separat till kommitténs ledamöter.
§ 11
Övrig fråga:
11.1 Akutläkemedel äldreboende reviderad (Eva)
Eva inhämtade kommitténs synpunkter på förändringsförslag i
”listan” samt på frågor från MAS angående listan.
Beslut: Eva och Johan får å kommitténs vägnar besluta om
förändringarna samt svara på frågorna.
2014 - 05 - 22
Stig Andersson
Sekreterare
Justerad 2014-06-23
Jan Hanning
Ledamot
Justerad 2014-05-28
Sven Hagnerud
Ordförande
‫ה‬