Verksamhetsberättelse för SFAM Sörmland 2016 Styrelsen har

advertisement
Verksamhetsberättelse för SFAM Sörmland 2016
Styrelsen har under året bestått av:
Rolf Bergström ordförande
Stina Schell sekreterare
Gunnar Axelsson kassör
Veronica Pahlberg ledamot
Magnus Gustafsson ledamot
Staffan Ahlkvist ledamot
Linus Johnsson ledamot
Louise Alm ledamot
Verksamhet:
o Två öppna styrelsemöten 13/9 och 16/11-16.
o Vi arrangerade årets SR-PV-konferens i Eskilstuna 17-18/10 med ekonomiskt och
administrativt stöd från Hälsoval med mycket lyckat resultat. Vi hade lyckats boka
Göran Stiernstedt , Hans Berglund och Helena Scarabin och hade många givande
gruppdiskussioner.
o Vi var med och genomförde ST-inspirationsdagar i Nyköping 27-28/10 och delade ut
stipendier till de ST som genomfört examen Jenny Nystedt-Read, Hamed Shayegh och
Saad Rammo. Årets handledarpris gick välförtjänt till Bo Terstad, FröslundaVC.
Inspirationsföreläsare var SYLFs ordförande Emma Spak
o Med stöd av Hälsoval genomförde vi en workshop på Hedenlunda 29-30/11. Temat
var ”Bemanningen/Lärandemiljön/Uppdraget” och inspirationstalare Hanna Åsberg
SFAM och Christer Andersson Bergsjöns VC.
Dag 2 deltog även landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson,
primärvårdsnämndens ordförande Camilla Holmgren och divisionschef Aina Nilsson.
För dem presenterade vi de idéer som vi arbetat fram dagen innan.
Detta möte har sedan lett till att vi fortsatt en diskussion med högsta ledningen om ett
närmare samarbete kring förändringar i regelboken och idéer om att faktiskt försöka
införa ”gröna öar”. I detta arbete välkomnas speciellt det nyvaknade intresset för att
återskapa DLF Sörmland som kom till ytan vid vårt sammanträde 16/11. Återstarten
planeras till 22/3-17 då många ändå är samlade till SFAM:s årsmöte
o Ordförande deltog i SFAM:s distriktsordförandemöte och idéseminarium 1-2/12
o Fortbildningssamordnarna lade under vårterminen 2016 fokus på cancerdiagnostiken.
6/4 och 21/4 inföll Allmänläkardagarna, med fokus avseende nedre GI cancer,
urologisk cancer och blodmaligniteter. Då engagerades ett flertal kollegor från MSE
och NLN. Anne Genander (projektledare) höll också i en övergripande presentation
kring den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp. 17/5 anordnades
ytterligare en halvdag med den Falunbaserade hudspecialisten Ylva Svedberg, ämnet
var hudtumörer inklusive basal dermatoskopi.
Höstterminens allmänläkardagar 25/10 och 16/11 hade temat astma och KOL och
inkluderande nya riktlinjer, praktisk inhalatorworkshop och barnastma.
Per Rönmark avslutade sitt fortbildningssamordnaruppdrag efter väl utfört uppdrag
HT 2016.
o Linus höll ett tankeväckande föredrag under rubriken ”Kvalitet, förbättring och
evidens” på SFAM:s kvalitetsdag 24/11:
http://sfamportal.s3.amazonaws.com/files/583bfca51aa0610600c68453/Kvalitet%20f
%C3%B6rb%C3%A4ttring%20och%20evidens%20Linus%20Johnsson.pdf
Rekrytering:
Antalet medlemmar i lokalföreningen är ca 60 stycken. Detta är oförändrat senaste åren, men
glädjande nog kan vi ana ett ökat intresse i form av att fler kommer och engagerar sig på våra
möten.
ST-antalet ligger ganska stabilt runt 65-70 i länet. En ganska måttlig tillströmning och ganska
många har blivit färdiga.
KULT fortsätter nu med 6 platser/ år och de nya AT-cheferna ansvarar för dem.
Utbildnings-VC projektet går vidare på Tunafors VC. Rekryteringen av handledare pågår med
vissa framgångar och de tre ST som blivit klara under senaste året stannar kvar. Det största
problemet för tillfället är att man redan vuxit ur lokalerna. Givande studiebesök har
genomförts i Nässjö och Sandviken och vi har tagit initiativ till att bilda ett nätverk för
utbildningsvårdcentraler via SFAM. Ordföranden har fått 20 % arbetstid av Hälsoval för att
vara med i projektgruppen.
En stor del av arbetet som bedrivits ovan har liksom tidigare skett inom ramen för annan
aktivitet än explicit SFAM-representation (studierektor, fortbildningssamordnare, PrimUS,
FoU mm)
Rolf Bergström
ordförande
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards