Kvalitetsersättning - Landstinget i Kalmar län

advertisement
2015-02-04
Hälsoval i Kalmar län - Blankett för redovisning av kvalitetsmål 2015
Datum:
Uppgiftslämnares namn:
Enhet:
Titel:
Adress:
Telefon:
Postnummer och ort:
Mobiltelefon:
E-mailadress:
Kvalitetsuppföljningen är uppdelad i två nivåer av måluppfyllelse, halv (0,5) och hel (1) poäng.
Från och med 1/1 2015 gäller att ersättning enbart utgår för uppfyllelse av STRAMA-målen, om 10 kr per kvalitetspoäng. Ersättningen beräknas
genom att multiplicera vårdenhetens totala kvalitetspoäng med ersättningen per kvalitetspoäng och antal listade. Resterande del av
kvalitetsersättningen inom Hälsoval Kalmar län baseras från och med 2015 på Kvalitets- och förbättringsarbeten.
För kvalitetsmål frånsett STRAMA gäller följande:
Kvalitetsmålen nedan kommer att följas upp löpande. Två av kvalitetsmålen redovisas av vårdenheterna själva i blanketten nedan. Redovisningen
görs årsvis och ska vara inlämnad senast 30 november. Bakgrundsdokument som t.ex. medarbetarnas fortbildningsplaner kommer att
kontrolleras genom stickprov.
De övriga målen tas fram av hälsovalsenheten centralt likt tidigare. Nytt för 2015 är att hälsovalsenheten även tar fram avstämningsunderalg för
besökstillgängligheten.
För detaljer om innehållet i kvalitetsmålen och hur mätningarna ska gå till se Registreringsanvisningar för kvalitetsuppföljning enligt Hälsoval
Kalmar 2015 på www.ltkalmar.se
Sida 1(4)
2015-02-04
Redovisas nedan:

Aktivt kvalitetsarbete: Arbetat med och rapporterat in till registret minst (2) 4 parametrar från www.pvkvalitet.se under
året (Mål & Mått, se http://www.pvkvalitet.se/PQMain.aspx ). Rapportera i formuläret vilka parametrar det är och bifoga en
kort redovisning av resultatet.

Fortbildning enligt landstingets riktlinjer Andel av tillsvidareanställda på enheten för vilka individuell fortbildningsplan
samt redovisning av genomförd fortbildning lämnats in under året. Mål ≥ (75) 100 %.
Mäts via enheten för Folkhälsa och Hälsoval

Tillgänglighet:
Andel (genomsnittlig andel avseende årets 10 första månader, i och med inlämning i november) patienter som fått en tid
inom 5 dagar enligt ”Väntetider i Vården” (mätning enligt gällande regler, anvisningar skickas ut innan respektive mätning).
Mål ≥ (95) 98 %.

Telefontillgänglighet
Fylld kö i TeleQ eller motsvarande system – Mål ≤ (2) 1 %. Uttag görs kvartalsvis. Ersättning beräknas efter årsgenomsnitt.

Prioritering av kroniska sjukdomar
Antal läkarbesök under senaste året för 7 kroniska sjukdomar i förhållande till antal läkarbesök för 7 infektionssjukdomar
(se nedan).
Mål: Diagnos kvot (Diagnos kvot (antal kontakter kroniska/antal kontakter infektion) > (1,0) 1,2) d.v.s. fler besök för
kroniska diagnoser.
Räknas fram via diagnosregistreringen för ett år. Metoden ger en översiktlig bedömning av vilka sjukdomsgrupper som
prioriteras.
Kroniska sjukdomar: I10.- Hypertoni, E10.8-P till E14.-P Diabetes, I50.- Hjärtsvikt, I25.-P Ischemisk hjärtsjukdom, J45.-P Astma, J44.- KOL, F32.Depression.
Infektionssjukdomar: J06.-P ÖLI, J02.- Faryngit, J03.- Tonsillit, J01.- Akut sinuit, J22.-P Akut bronkit, R05.- Hosta, H66.0 Akut mediaotit, H66.9P
Mellanöreinflammation UNS, H65. Sekretorisk otit, H92.0 Öronvärk.
Sida 2(4)
2015-02-04

Kontinuitet: Andel patienter som varit hos samma läkare av de patienter som gjort 3 eller fler besök i PV under 1 år. (antal
patienter som varit hos samma läkare ≥ 3 ggr/antal patienter som gjort ≥ 3 besök).
Mål: ≥ (30) 60 %

STRAMA
A Kvalitetsmål:
1. Enheten ska ha deltagit i STRAMA-besök och tagit emot återkoppling med kommentarer.
2. Enheten ska själva gått igenom och analyserat sin förskrivningsstatistik per diagnos och förskrivare och lämnat en
uppdaterad handlingsplan med reflektioner, kommentarer och förslag på åtgärder till STRAMA-representant senast den 15
maj 2015.
B Kvantitativa mål:
1. Akut bronkit
≤ 20 % behandling med antibiotika vid akut bronkit.
2. Prostatit
≤ 10 % behandling med antibiotika vid prostatit.
3. Nedre UVI hos män
≤ 10 % behandling med kinoloner vid nedre UVI hos män.
2. Total antibiotikaförskrivning (använd det mål nedan som är relevant för enheten)
- Om hälsovalsenheten redan förskriver 175 eller färre recept per 1000 listade och år är målnivån redan uppnådd.
- Om hälsovalsenheten förskriver 176-200 recept/ 1000 listade och år krävs en minskning på 2 %
- Om hälsovalsenheten förskriver 201-250 recept/ 1000 listade och år krävs en minskning på 5 %
- Om hälsovalsenheten förskriver >250 recept/1000 listade och år krävs en minskning på 10 %
Halv poäng om man uppfyller båda målen under A eller båda målen under B. Hel poäng om man uppfyller både A
och B-målen.
Perioden 1 okt 2014 – 30 sep 2015 jämförs med perioden 1 okt 2013 – 30 sep 2014.
Sida 3(4)
2015-02-04
Uppfylls helt
(4 indikatorer)
Aktivt kvalitetsarbete
Uppfylls delvis
(2 indikatorer)
Svar/kommentar/hänvisning
till annat dokument
Uppfylls
inte
Arbetat med och rapporterat in till registret minst (2) 4
indikatorer från pvkvalitet.se (Mål & Mått, se
http://www.pvkvalitet.se/PQMain.aspx )
Vald indikator
Inrapporterat på år
Funnet/funna problem
Fortbildning
Uppfylls Helt
(100 %)
Andel av tillsvidareanställda på enheten för vilka
individuell fortbildningsplan samt redovisning av
genomförd fortbildning lämnats in. Mål ≥ (75) 100 %.
Redovisning för varje anställd på mall ”Individuell
fortbildningsplan” www.ltkalmar.se/forvardgivare/halsoval/ eller liknande.
Sida 4(4)
Planerad/genomför åtgärd
Uppfylls
Delvis (≥ 75 %)
Uppfylls
inte
Planerad uppföljning
Svar/kommentar/hänvisning
till annat dokument
Download