AGENDA Non communicable disease

advertisement
2015-11-03
AGENDA
HUR VILL DIETISTER ARBETA MED
PREVENTION OCH BEHANDLING
AV KRONISKA SJUKDOMAR?
Non communicable disease - NCD
• Fler lever längre med kroniska sjukdomar
• Den tyngsta sjukdomsbördan i världen
• Ca 40% alla >15 år har minst en kronisk
sjukdom
• > 65 år 2 av 3 minst två kroniska sjukdomar
• Många går att förebygga
• 90% av dem som dör i kronisk sjukdom hade
en diagnos som går att förebygga
• Matens betydelse för
kroniska sjukdomar
• Nationell strategi för
Kroniska sjukdomar och
arbetet med
sjukdomsförebyggande
metoder.
• Dietistens roll i
preventionsarbetet
Sjuklighet och dödsorsaker i Europa
• Ej kommunicerbara sjukdomar 80%
– Cirkulatoriska sjukdomar (hjärta- kärl och stroke)
ca 50%
– Cancer ca 20%
– KOL (12%) och diabetes (3.5%).
– Alkohol står för ca 6.5% av alla dödsfall
– Rökning ca 27% bland dem över 15 yrs
WHO Leading causes of death in Europe: fact sheet 2012
1
2015-11-03
The Vienna declaration
• WHO Eurpe, Ministrar för hälsa, experter
• Ställde sig bakom WHOs arbetet från 2011 när
det gäller NCD, WHO Global Food and Action
plan to prevent and control NCD 2013 -2020
• Health diet kan bidra till 25% risk reduktion i
för tidig död i NCD
European Food and Nutrition
Action Plan 2015 - 2020
European Food and Nutrition
Action Plan 2015 - 2020
Ur Healthy Ageing profiles
Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder
131125
2
2015-11-03
Non communicable disease (NCD)
WHO action plan NCD - Mål
• Delar riskfaktorer:
rökning, ohälsosamma
matvanor, fysisk
inaktivitet och skadlig
alkoholkonsumtion.
WHO 2013
Jämför med NNR 2012
Lyfter fram kostmönster
MATEN BETYDELSE
STOR RISKFAKTOR FÖR SJUKDOM
BLAND BÅDE MÄN OCH KVINNOR I SVERIGE 2013
3
2015-11-03
HÄLSOSAMMA MATVANOR
Vad menar vi?
BAKGRUND
STRATEGI KRONISKA SJUKDOMAR
UTMANINGAR FÖR FRAMTIDENS HÄLSO o SJUKVÅRD
Folkhälsomyndigheten 2013
Bestämnings faktorer
Indikatorer
Goda matvanor

Konsumtion av frukt och grönsaker

Konsumtion av bakverk, läskedrycker,
choklad och konfektyr
• Samordna sjukvårdsinsatser mellan vårdenheter och
vårdnivåer

Andel vuxna med fetma
• Låta patienter med kroniska sjukdomar vara
delaktiga i vården

Andel vuxna med övervikt
• Stor outnyttjad potential för prevention

Andel unga vuxna respektive äldre
med undervikt, övervikt och fetma
• Åstadkomma en finansiellt hållbar hälso- och
sjukvård
Energibalans
Hälsokalkylatorn
• Allt fler får kroniska sjukdomar
20
NATIONELL STRATEGI
FÖR ATT FÖREBYGGA OCH BEHANDLA
KRONISKA SJUKDOMAR (2014-2017)
• Begränsa förekomsten av kroniska sjukdomar
– Prevention och tidig uppmärksamhet
PREVENTION OCH TIDIG
UPPMÄRKSAMHET
•
Förekomsten av kroniska
sjukdomar kan förebyggas
•
Ohälsosamma levnadsvanor
orsakar 80 % av alla
kranskärlssjukdomar och 30 %
av all cancer.
•
Stora hälsovinster för dem som
redan har en kroniska sjukdom
•
Det preventiva arbetet inom
hälso- och sjukvården behöver
stärkas
• Minskade besvär för de som har kronisk sjukdom
– Patient/personcentrerad vård
• Minskad risk för komplikationer
– Kunskapsbaserad vård
KUNSKAPSBASERAD
VÅRD
PATIENTCENTRERAD VÅRD
•
Personer med kroniska
sjukdomar och deras anhöriga
medverkar aktivt i vården
•
Personens individuella behov,
preferenser och värdringar är
vägledande för vårdbeslut
•
Patienten ges förutsättningar
att skaffa sig kunskap om den
egna sjukdomen och om bästa
behandling.
•
8760 timmar på ett år
Hur många timmar
möter du patienten?
Vård är koordinerad mellan
vårdenheter och vårdnivåer
•
Den vård som erbjuds ska
baseras på bästa tillgängliga
kunskap.
•
Det ska finnas fungerande
metoder för att sprida tillgänglig
kunskap
•
Vårdcentraler som aktivt
använder nationella riktlinjer som
utgångspunkt för sitt arbete har
de bästa behandlingsresultaten
4
2015-11-03
PATIENTCENTRERAT - KUNSKAPSBASERAT
DRF AKTIVITETER HÖSTEN 2015
SJUKDOMSFÖREBYGGANDE METODER OCH
KRONISKA SJUKDOMAR
• Vem är expert på patientens matvanor?
•
•
• Är det möjligt att arbeta både patientcentrerat
och kunskapsbaserat med mat och nutrition?
•
•
•
•
Övriga
professions
-föreningar
LANDSTING
Folkhälsomyndigheten
Regionala konferenser
Revidering av
webbutbildning
• Översätta och publicera WCRFs råd kring
cancerprevention
SoS
• Inleda samarbete med RCC kring matvanor och
nutrition.
HFS
SLV
Cancer prevention & survival
•
•
•
•
•
•
•
Almedalen
Fysioterapeuternas konferens
Medicinska riksstämman
Workshop tillsammans med
dietistutbildningarna och
referensgrupper
Uppdatera hemsidan kring
levnadsvanor
• Öka kännedomen om nutritionens betydelse vid
cancerprevention och cancerbehandling
ATT DISKUTERA
CANCERPREVENTION
•
•
•
•
KOMMUNIKATION
•
•
•
•
NUTRITIONENS BETYDELSE VID
CANCERPREVENTION- OCH BEHANDLING
SKL
DRF
SAMVERKAN
RCC
Stark för kirurgi – stark för
livet
Hälsosamma levnadsvanor
hos barn och unga –
Habilitering
Interprofessionell
samverkan reumatiska
sjukdomar
Cancerprevention, ”cancersurvivals”
Håll en hälsosam vikt
Rör dig mer
Undvik energitäta livsmedel och söta drycker
Ät gärna och mycket av fullkorn, grönsaker, frukt och
baljväxter
Hur många känner till dessa råd?
Begränsa intag av rött kött och undvik processat kött
I cancerförebyggande syfte bör man undvika alkohol
Ät mindre salt och undvik mögliga korn och spannmål
För att förebygga cancer, förlita dig inte på kosttillskott
Om du kan, amma ditt barn
Canceröverlevare bör följa våra rekommendationer (om
möjligt)
Hur många arbetar med dem?
•
Hur ser du på dietistens roll i det
sjukdomsförebyggande arbetet?
•
Hur vill dietister arbeta med
prevention och behandling av kroniska
sjukdomar?
•
Nutritionsbehandling vs samtal om
ohälsosamma matvanor?
•
Vad behövs för att öka intresse och
kunskap inom dietistkåren?
•
Hur arbeta mot andra professioner?
•
Hur arbeta med andra levnadsvanor?
•
Hur få med helheten i vårt
nutritionsarbete?
5
2015-11-03
REGIONALA KONFERENSER
TACK!
”Vissa att vi finns och att vi vill delta i det fortsatta arbetet”
Christin Anderhov Eriksson
[email protected]
•
Vad kan och vill DRF bidra med vad gäller det fotsatta
arbete med att implementera riktlinjerna samt stödja
landstingens och regionernas fortsatta arbete med
levnadsvanor?
Anna Stubbendorff
[email protected]
Elisabet Rothenberg
[email protected]
Sanna Nybacka
[email protected]
6
Download