Människors upplevelse av livskvalitet och relationer före och efter stomioperation- en litteraturstudie
Maria Lindberg och Helena Nordle
Luleå tekniska universitet/Hälsovetenskap/Omvårdnad
Vid kronisk sjukdom påverkas det psykiska och känslomässiga livet för både patienten
och dennes anhöriga. Stödjande relationer gör det lättare att anpassa sig till sin
sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av
livskvalitet och relationer före och efter stomioperation. Studien baserades på material
från internationella vetenskapliga artiklar vilka analyserades med hjälp av
innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier, att önska mer information före
operationen, att sjukdomen leder till isolering före operationen, att ha ett behov av
stödjande relationer, att få ett ökat självförtroende efter operationen och att
operationen påverkar sexuallivet. I diskussionen jämfördes studiens resultat med
forskning om andra kroniska sjukdomar. Vid många kroniska sjukdomar behövs det
information om sjukdomen, vad som händer sen, hur patientens liv påverkas och
vikten av stödjande relationer.
Länkad till: Människors upplevelse av livskvalitet och relationer före och efter
stomioperation.pdf
Document1
1/1