Förträngning på halspulsådern

advertisement
TILL DIG SOM SKALL OPERERAS
FÖR FÖRTRÄNGNING PÅ
HALSPULSÅDERN
Förträngningar i blodkärlen kan bero på många faktorer,
t ex rökning, diabetes, högt blodtryck eller höga
blodfetter. Symtomen på förträngning i halspulsådern kan
vara plötsliga och övergående förlamningar av t ex
talförmågan eller synrubbningar.
Operationen, som kallas TEA (Trombendartärectomi),
innebär att förkalkningen rensas bort. Under själva
ingreppet kan man ibland behöva leda blodet förbi
operationsområdet till hjärnan med hjälp av en
slangkoppling (shunt). Operationen görs under
lokalbedövning.
Ankomstdagen kontrolleras tre st blodtryck. Före
operationen får Du en slang (kateter) inlagd i urinblåsan.
Den tar vi bort när Du kommer åter till avdelningen. Efter
operationen får Du stanna över natten på
uppvakningsavdelningen (UVA). Detta pga att
övervakningsmöjligheterna är större där än på
vårdavdelningen. Dagen efter operationen får Du röra Dig
fritt, Du får också börja dricka och äta. Vistelsen på
vårdavdelningen varar i 2-3 dygn. Innan hemgång får Du
bl a träffa en neurologläkare samt sjukgymnast.
Ofarliga och övergående biverkningar till Din operation är
ibland snedhet i tungan samt visst känselbortfall i ansiktet
på den opererade sidan. Blir besvären värre eller
långvariga skall Du höra av Dig till kirurg
mottagningen/avdelningen. Stygnen tar Du bort en vecka
efter hemkomst hos distriktssköterska på Din vårdcentral.
Du kallas på återbesök till kirurg- mottagningen c:a fyra
veckor efter operationen och efter en ultraljudskontroll av
halskärlen. I övrigt kan Du leva som vanligt.

Patientinformation
Till Dig som ska opereras
för en förträngning på
halspulsådern
Övriga upplysningar: 016-10 39 75
2010-jan
Avdelning 81
Kliniken för kirurgi och urologi
Mälarsjukhuset Eskilstuna
Download