Rutin för hur patient initieras i hemsjukvården

advertisement
Datum: 2010-11-25
Rutin för hur patient initieras i hemsjukvården
Tröskelprincipen
Patienter som själv eller med hjälp av ledsagning kan ta sig till distriktssköterska eller annan
personalkategori på hälsovalsenheten för att få hjälp skall göra det. Det kan röra sig om
medicindelning, såromläggning, provtagning eller dylikt. I sådant fall blir det inte aktuellt
med hemsjukvård.
Inskrivning i hemsjukvård/inskrivning för specifik insats
För de patienter som av olika anledningar inte har möjlighet att ta sig till hälsovalsenheten för
att få hjälp kan det bli aktuellt att koppla in hemsjukvård. Patienten kan då antingen bli
inskriven i hemsjukvården eller också kan det röra sig om en specifik insats. I det sistnämnda
fallet rör det sig om en begränsad insats där patienen behöver hjälp med ett eller flera
specifika problem, t ex provtagning eller distribution av ögondroppar under begränsad tid
eller tills vidare. Kommunens sjuksköterska har då inget övergripande omvårdnadsansvar för
patienten.
Uppstart för hemsjukvård/specifik insats
Om man på hälsovalsenheten bedömer att behov av hemsjukvård föreligger tas om det är
möjligt kontakt med ansvarig sjuksköterska inom kommunen per telefon. Aktuella
telefonlistor och gaturegister med områdesindelning ska finnas tillgängliga. Därefter skrives
remiss där det ska framgå om det rör sig om en specifik insats eller inte. Rör det sig om en
specifik insats ska remissen innehålla en uppdragsbeskrivning/ordination samt skriftlig
läkemedelsordination om det blir aktuellt. Ska patienten i stället skrivas in i hemsjukvården
ska remissen innehålla en sammanfattning av patientens sjukhistoria, aktuell medicinlista
samt en uppdragsbeskrivning/ordination. Observera att det måste röra sig om ett specificerat
uppdrag, hemsjukvård kan inte kopplas in för t ex tillsyn. Hemsjukvården ska sedan besvara
remissen och i svaret ska det framgå om patienten blivit ansluten till hemsjukvård eller inte.
Detta dokumenteras i patientjournalen av båda parter. Då patienten skrivs ut från hemsjukvård
ska ansvarig läkare få besked om detta.
Om man från hemsjukvårdens sida får indikationer på att en patient behöver hemsjukvård från
t ex hemtjänstpersonal, anhörig eller patienten själv bokas en läkartid på hälsovalsenheten av
patienten själv, anhörig eller av hemtjänstpersonal/kontaktman. Det är viktigt att det framgår
vid tidsbokning och läkarbesök att man önskar en bedömning angående hemsjukvård.
Information angående detta från sjuksköterska i kommunen kan ges via kontaktkort, fax eller
per telefon. Hälsovalsenheten kontaktar sedan hemsjukvården med remiss enligt ovan om
behov föreligger.
Den medicinska vårdplanen är ett dokument som används i ett senare skede och upprättas av
läkare på hälsovalsenheten tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska och patient.
Den ska inte användas för att initiera en patient till hemsjukvård.
Informationsutbyte
Vad gäller informationsutbytet mellan sjukvårdspersonal på hälsovalsenheten och
sjuksköterska inom kommunen bör detta gå till så att läkare på hälsovalsenheten inhämtar
patientens godkännande och därefter dokumenterar detta i patientjournalen. Dokumenteration
ska också ske av kommunens sjuksköterska i kommunens journal. Ett medgivande från
patienten gäller om man så kommer överens under hela den period man har en vårdrelation
med patienten, dvs så länge patienten är inskriven i hemsjukvården. Skulle patienten skrivas
ut upphör detta att gälla och vid en förnyad inskrivning måste ett förnyat godkännade
inhämtas och dokumenteras.
Egenvård
Om patienten kan ansvara för sin behandling kan den behandlande legitimerade
yrkesutövaren besluta om egenvård. Det gäller även om patienten behöver viss praktisk hjälp.
Det handlar då om en patient som förstår sin behandling men är i behov av handräckning. Det
kan röra sig om en patient som pga fysiska hinder har svårt att öppna medicinburkar eller
dospåsar från apoteket, men som själv vet hur medicinen ska tas och ansvarar för detta. Ibland
kan anhörig stå för den praktiska hjälpen och ibland behövs hjälpinstatser via hemtjänst.
Är patienten inte inskriven i hemsjukvården och det inte handlar om brådskande insater men
där behovet av handräckning beräknas kvarstå under en längre period (t ex vid behandling av
ögonsjukdom, torra ögon, behandling med stöd/kompressionsstrumpa, olika insmörjningar
vid hudsjukdom) ombedes patienten kontakta biståndshandläggare för att ansöka om bistånd i
form av handräckning.
Rör det sig istället om insatser som skall sättas in omgående, t ex samma dag eller nästa, kan
kommunens sjuksköterska stå för en samordnande funktion och förmedla kontakten med
utförande hemtjänstgrupp, detsamma gäller om handräckningen är begränsad till en kortare
period (t ex behandling med ögondroppar efter starroperation, hjälp med förberedelser i
hemmet inför en röntgenundersökning eller annan undersökning/behandling).
Har patienten personlig assistans kan den legitimerade yrkesutövare som beslutar om
åtgärden/behandlingen instruera och överlämna åt patienten att ansvara för
åtgärden/behandlingen med handräckningshjälp från den/de personliga assistenterna. Det ska
tydligt framgå att det rör sig om egenvård och detta ska dokumenteras i patienjournalen på
hälsovårdsenheten.
Samrådsgruppen
Elisabet Karlsson
Helene Landström
Cecilia Nilsson
Iben Rasmussen
Johan Wendel
Datum 2011-01-11
för Vårdcentralen Ystad
för Ystads kommun
Christina Fridén
Verksamhetschef
Åsa Lundblad
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards