Rutin för hemsjukvård vid psykisk störning i ordinärt boende

advertisement
Version nr
Diarie nr
År/löp nr
Sidan 1 av 2
Rubrik specificerande dokument
Omfattar område/verksamhet/enhet
Rutin för hemsjukvård vid psykisk
störning i ordinärt boende
Reviderat datum
Region Örebro län och dess kommuner
Upprättad av (befattning, namn)
Godkänd av (befattning, namn)
Sign
Bitr. Områdeschef psykiatri Erik Sjöberg
och Socialchef Ingmar Ångman med
implementeringsgrupp.
Gäller från datum
2016-10-20
Underlag
Rutinen utgår ifrån överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i
Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk
störning.
Hemsjukvård vid psykisk störning, kommunens ansvar
• Personen är över 18 år och bor i ordinärt (eget) boende.
• Psykisk störning föreligger.
Hemsjukvård vid psykisk störning, Region Örebro läns ansvar:
• Läkarstöd finns tillgängligt. På kontorstid via öppenvårdsmottagningarna, övrig tid
psykiatrisk akutmottagning USÖ.
Både kommunens- och Region Örebro läns ansvar
• Bedömning av om egenvård är lämpligt är utförd enligt rutin. Se länk: Överenskommelse
om samverkanvid bedömning av egenvård Vid egenvård ska riskbedömning och plan för
uppföljning vara upprättad och dokumenterad i patientens hälso- och sjukvårdsjournal.
Om samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda kan kommunal hemsjukvård vid psykisk
störning upp till arbetsterapeut- och sjuksköterskenivå aktualiseras.
Samordnad individuell plan (SIP)
En samordnad individuell plan (SIP), eller motsvarande, skall alltid föregå alla insatser av
kommunal hemsjukvård vid psykisk störning. Se överenskommelse och rutin för SIP
Den som uppmärksammar behovet av SIP inhämtar patientens samtycke och sammankallar
berörda parter. Vid behov av kommunal hälso- och sjukvård ska kallelse gå till sjuksköterska
och/eller arbetsterapeut. Det är viktigt att alltid överväga att bjuda in primärvården till första
SIP-mötet eftersom många patienter med psykisk störning också lider av somatisk ohälsa. I
arbetet med att upprätta en SIP skall eventuella risker med att kommunen övertar
hemsjukvården klarläggas och undanröjas.
I SIP skall det framgå
 Vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vad och tid för uppföljning
 Vilken av huvudmännen som har det övergripande ansvaret
 Hur kommunens personal skall göra när patienten inte är motiverad till den av
psykiatrin ordinerade medicinska behandlingen.
 Kartläggning av tidiga varningstecken till nya sjukdomsskov.
 Vid behov bör det finnas med en kognitiv bedömning av arbetsterapeut eller
psykolog. Detta för att underlätta övertagandet och förebygga risker.
Vid mötet är det också viktigt att klargöra vem som är ansvarig enhetschef från psykiatrin,
Region Örebro län. Referensen på fakturan (Se bilaga) skall anges och det så kallade
referensnumret är kopplat till ansvarig enhetschef inom psykiatrin.
Rubrik specificerande dokument
Rutin för hemsjukvård vid psykisk störning
Version nr
Reviderat datum
Gäller från datum
2015-04
Sidan 2 av 2
Rehabiliterande hemsjukvård och hjälpmedel – kommunens ansvar
Den kommunalt anställda arbetsterapeuten ansvarar för specifik rehabilitering till personer
med lättare och/eller okomplicerade psykiska funktionshinder (inkluderande allvarlig psykisk
sjukdom som gått över i en lugnare fas). Förskrivning av alla typer av tekniska hjälpmedel
samt stöd till baspersonal inkluderas i uppdraget.
Region Örebro läns ansvar för rehabilitering
Psykiatrins arbetsterapeuter ansvarar för specifik rehabilitering till de personer som har
pågående behandling i psykiatrin eller på ett annat sätt har behov av specialistbehandling för
sina psykiatriska funktionshinder. Dessa ansvarar också för förskrivning av kognitiva
hjälpmedel samt stöd till baspersonal.
Avvikelser
Händelser som avviker från överenskommelsen och rutinen skall rapporteras i det egna
avvikelsesystemet och sedan vidarebefordra avvikelsen till den andra parten. Avvikelserna
kommer att ingå i utvärderingen av överenskommelsen och rutinen.
Utvärdering och revidering
I utvärderingen kommer bl a att ingå avvikelser, antal patienter, typ av åtgärder, tidsåtgång
och resultat. Utvärderingen kommer att påbörjas hösten 2017. I samband med detta
utarbetar implementeringsgruppen ett förslag till revidering av rutinen. Om behov skulle
uppstå revideras rutinen tidigare.
Ekonomisk ersättning till kommunen från Region Örebro län
För uppdrag utfört av kommunen betalar Region Örebro län (område psykiatri) enligt
nedanstående tariff:
- För omvårdnadspersonal (undersköterska/motsvarande) betalas 383 kr per utförd
timma (räknas per påbörjade 30 minuter och som aktiv tid hos patienten)
inkluderande administration och dokumentation.
- För en sjuksköterska betalas 490 kr per utförd arbetstimma (räknas per påbörjade 30
minuter och som aktiv tid hos patienten) inkluderande administration och
dokumentation.
- Bilersättning utgår med 2,80 kr/km.
Viktigt att påpeka är att detta inte gäller för de patienter som får läkemedel för psykisk
sjukdom samtidigt som hen får läkemedel för somatiska sjukdomar.
I fakturan skall det framgå vilka kostnader som är relaterat till varje specifik åtgärd, likaså om
åtgärden är utförd av sjuksköterska eller undersköterska/motsvarande.
Specifika åtgärder innefattar: Upprättande av och uppföljning av dokument,
iordningsställande av läkemedel, injektionsgivning, förnyelse av recept, uppföljning av
läkemedelsbehandling, läkemedelsgenomgångar och överlämnande av läkemedel. Även
direktkontakt med brukare och anhöriga, kontakter med psykiatrin, dokumentation, resor,
delegering och stöd till personal.
Kommunen fakturerar Region Örebro län, Område psykiatri, månadsvis (Se bilaga: Underlag
för ekonomisk ersättning till kommunen från Region Örebro län).
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards