Bilaga 1 Hemsjukvårdsreformen

advertisement
Hemsjukvårdsreformen
i Östergötland
Den 20 januari 2014 övertog kommunerna
huvudansvaret för hemsjukvården.
Ansvaret inkluderar:
• Somatisk hemsjukvård
• Psykiatrisk hemsjukvård
• Rehabiliterande hemsjukvård/rehabilitering i
hemmet
• Kostnadsansvar för nästan alla hjälpmedel
Syfte med hemsjukvårdsreformen i Östergötland
1.
Att öka patient- och samhällsnyttan genom att skapa
förutsättningar för sammanhållen vård och omsorg i ordinärt
boende
1.
Förväntade effekter:
• En huvudman ger samordningsvinster som leder till bättre
helhetssyn och kontinuitet i den vård och omsorg som tillhandahålls
i hemmet
• Kommunen (eller dennes utövare) kan identifiera behov i ett tidigt
skede och påverka behovsutvecklingen genom riktade insatser
Den nya ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun
Tröskelprincip
”Personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet får
hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunerna. Personer som kan ta sig till
vårdcentraler/mottagningar får hälso- och sjukvårdsinsatser från
landstinget.”
Undantag kan göras då personens sjukdom eller funktionsnedsättning
motiverar det. Den enskildes vård-/rehabiliteringsplan är styrande för
ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudmännen.
Tolkningsföreträde har den sjukvårdshuvudman som initierar vård i
hemmet.
Exempelsamling i Praktiska anvisningar tydliggör ansvarsfördelning och
bevekelsegrunder för undantag i särskilda fall.
Kommunerna övertar ett omfattande hemsjukvårdsansvar
Somatisk hemsjukvård
• Hemsjukvård inkl viss palliativ vård
• Planerade och oplanerade hembesök, dygnet runt
• Vissa intravenösa antibiotikabehandlingar, blodtransfusioner samt
vätske- och nutritionsbehandlingar på uppdrag
Psykiatrisk hemsjukvård till personer med långvarig allvarlig psykisk
funktionsnedsättning och behov av vård och stödinsatser från både
kommun och landsting
Rehabilitering i hemmet/rehabiliterande hemsjukvård när patientens
behov och mål med insatser gör att hemmet är bästa plats
Hjälpmedel - förskrivning av hjälpmedel görs av den aktör som har
rehabiliteringsansvaret enligt länsgemensamt regelverk.
Förtroendeförskrivning för landstingsmedarbetare. Gemensam
upphandling kommer ske
Kompetenser som landstinget
tillhandahåller
•
Läkarkompetens förändringen ställer nya
krav på läkarrollen. Läkaransvaret kommer
i huvudsak att ligga inom primärvården
•
Specialistfunktioner t ex dietister och
logopeder
•
Specialiserad hemsjukvård och
rehabilitering
•
Konsultativt stöd som möjliggör fortsatt
vård i hemmet, oavsett tid på dygnet eller
geografiska avstånd till sjukhus
•
Sällankompetens när reell kompetens inte
kan upprätthållas i kommun på grund av att
insatser utförs sällan
Download