Riktlinje för dokumentstyrning av specificerande dokument

advertisement
Version nr
Diarie nr
År/löp nr
Sidan 1 av 2
Rubrik specificerande dokument
Omfattar område/verksamhet/enhet
Rutin för hemsjukvård vid psykisk
störning i ordinärt boende
Reviderat datum
Region Örebro län och dess kommuner
Upprättad av (befattning, namn)
Godkänd av (befattning, namn)
Bitr. Områdeschef psykiatri Erik Sjöberg
och Socialchef Ingmar Ångman med
implementeringsgrupp.
Rekommenderad av
Vilmergruppen
Sign
Gäller från datum
2015-09-11
Underlag
Rutinen utgår ifrån överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i
Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk
störning.
Hemsjukvård vid psykisk störning, kommunens ansvar
• Personen är över 18 år och bor i ordinärt (eget) boende.
• Psykisk störning föreligger.
Hemsjukvård vid psykisk störning, Region Örebro läns ansvar:
• Läkarstöd finns tillgängligt. På kontorstid via öppenvårdsmottagningarna, övrig tid
psykiatrisk akutmottagning USÖ.
Både kommunens- och Region Örebro läns ansvar
• Bedömning av egenvård är utförd enligt rutin (Överenskommelse om samverkan vid
bedömning av egenvård.) Se länk: http://www.regionorebrolan.se/Filessv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/V%c3%a5rd%20och%20h%c3%a4lsa/F%c3
%b6r%20v%c3%a5rdgivare/OVK/Dokument/Avtal_%c3%96verenskommelser_2011/201305-17_%c3%96K%20egenv%c3%a5rd.pdf
Riskanalys av patientens egenvårdförmåga ingår i handläggningen.
Om samtliga ovanstående kriterier är uppfyllda kan kommunal hemsjukvård vid psykisk
störning upp till arbetsterapeut- och sjuksköterskenivå aktualiseras.
Samordnad individuell plan (SIP)
En samordnad individuell plan (SIP), eller motsvarande, skall alltid föregå alla insatser i
hemsjukvård vid psykisk störning.
I SIP:en skall det framgå bl a hur kommunens personal skall göra när patienten inte är
motiverad till den av psykiatrin ordinerade medicinska behandlingen. I arbetet med att
upprätta en SIP skall eventuella risker med att kommunen övertar hemsjukvårdsavtalet
undanröjas. Det är också viktigt att alltid överväga att bjuda in primärvården till första SIPmötet eftersom många patienter med psykisk störning också lider av somatisk ohälsa.
Vid första SIP-mötet bör, förutom egenvårdbedömning, även en kartläggning av tidiga
varningstecken till nya sjukdomsskov ha genomförts. Vid behov bör det finnas med en
kognitiv bedömning av arbetsterapeut eller psykolog. Detta för att underlätta övertagandet
och förebygga risker. Vid mötet är det också viktigt att klargöra vem som är ansvarig
enhetschef från psykiatrin, Region Örebro län. Referensen på fakturan (Se bilaga) skall
anges och det så kallade referensnumret är kopplat till ansvarig enhetschef inom psykiatrin.
Rubrik specificerande dokument
Rutin för hemsjukvård vid psykisk störning
Version nr
Reviderat datum
Gäller från datum
2015-04
Sidan 2 av 2
Rehabiliterande hemsjukvård och hjälpmedel – kommunens ansvar
Den kommunalt anställda arbetsterapeuten ansvarar för specifik rehabilitering till personer
med lättare och/eller okomplicerade psykiska funktionshinder (inkluderande allvarlig psykisk
sjukdom som gått över i en lugnare fas). Förskrivning av alla typer av tekniska hjälpmedel
samt stöd till baspersonal inkluderas i uppdraget.
Region Örebro läns ansvar för rehabilitering
Psykiatrins arbetsterapeuter ansvarar för specifik rehabilitering till de personer som har
pågående behandling i psykiatrin eller på ett annat sätt har behov av specialistbehandling för
sina psykiatriska funktionshinder. Dessa ansvarar också för förskrivning av kognitiva
hjälpmedel samt stöd till baspersonal.
Avvikelser
Händelser som avviker från överenskommelsen och rutinen skall rapporteras i det egna
avvikelsesystemet och sedan vidarebefordrar avvikelsen till den andra parten. Avvikelserna
kommer att ingå i utvärderingen av överenskommelsen och rutinen.
Utvärdering och revidering
I utvärderingen kommer bl a att ingå avvikelser, antal patienter, typ av åtgärder, tidsåtgång
och resultat. Utvärderingen kommer att påbörjas hösten 2017. I samband med detta
utarbetar implementeringsgruppen ett förslag till revidering av rutinen. Om behov skulle
uppstå revideras rutinen tidigare.
Ekonomisk ersättning till kommunen från Region Örebro län
För uppdrag utfört av kommunen betalar Region Örebro län (område psykiatri) enligt
nedanstående tariff:
- För omvårdnadspersonal (undersköterska/motsvarande) betalas 383 kr per utförd
timma (räknas per påbörjade 30 minuter och som aktiv tid hos patienten)
inkluderande administration och dokumentation.
- För en sjuksköterska betalas 490 kr per utförd arbetstimma (räknas per påbörjade 30
minuter och som aktiv tid hos patienten) inkluderande administration och
dokumentation.
- Bilersättning utgår med 2,80 kr/km.
Viktigt att påpeka är att detta inte gäller för de patienter som får läkemedel för psykisk
sjukdom samtidigt som hen får läkemedel för somatiska sjukdomar.
I fakturan skall det framgå vilka kostnader som är relaterat till varje specifik åtgärd, likaså om
åtgärden är utförd av sjuksköterska eller undersköterska/motsvarande.
Specifika åtgärder innefattar: Upprättande av och uppföljning av dokument,
iordningsställande av läkemedel, injektionsgivning, förnyelse av recept, uppföljning av
läkemedelsbehandling, läkemedelsgenomgångar och överlämnande av läkemedel. Även
direktkontakt med brukare och anhöriga, kontakter med psykiatrin, dokumentation, resor,
delegering och stöd till personal.
Kommunen fakturerar Region Örebro län, Område psykiatri, månadsvis (Se bilaga: Underlag
för ekonomisk ersättning till kommunen från Region Örebro län).
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards