170601 - 6 Förvirring

advertisement
Förvirringhosäldre
Månganamnpåsammasak
• Konfusion
• Delirium
• Förvirring
• Osv…
• Kanledatilldöden!
Orsak
• Oklart
• Kandrabba,äldreoftamindre
belastningförattutlösa
• Riskökarmed
•
•
•
•
•
Ålder
Kognitivsvikt
Svårasamtidigasjukdomar
Syn- ochhörselnedsättning
Vissaläkemedel
• Antikolinerga,benso,neuroleptika,
steroider
• Omgivningsfaktorer
• Socialisolering
• Nymiljö
Diagnos– baseraspåsymtom
KortfattatenligtDSMV
• Nytillkommenstörningi
uppmärksamhetensomfluktuerar
(vanligtvistimmartillnågradagar)
• tillsammansmedytterligareen
kognitivstörning(texminne,
språk,visuspatial förmåga,
perception)
• ochsomintebättreförklarasavt
exdemensellerkoma
• samtdetfinnsmedicinskutlösande
orsak
Symtombild
• Hyperaktiv
• Hypoaktiv
• Stördsömn/vakenhetscykel
• Känslomässigtlabil
• Perceptionsstörningar
• Vantolkningar,illusion,hallucination
• Desorganiseradtankeverksamhet
• Fragmenterattal
Differentialdiagnos
• Demens
• Depression
• Psykos
• Deliriumtremens/abstinens
Behandling- Omvårdnad
• Omvårdnad.
• Ljussättningefterdygnet,ev
nattlampa
• Tystochlugnt
• Försepatientenmedentydlig
klockaochkalender
• Uppmuntraanhörigaattumgås
medpatientenocheventuelltta
mednågotpersonligt
• Mobiliseradagligtid
• Användsyn- ochhörselhjälpmedel
Behandling- medicinsk
• Vitalafunktioner– kollaprover
• Behandlaommöjligtutlösande
orsak
• Närings- ochvätskebalans
• Övervägdt-hjärna
• Läkemedel
• Försöksättautläkemedelsom
provocerar(texantikolinergika)
• Omnödvändigt
• Lugnande:Heminevrin,Oxascand
• Neuroleptika:Haldol 1mg(ev x2-3)
(ffa vidhallucination,agitation,
aggression)
• Smärtlindring?Laxermedel?
Behandling- diskussion
• UrLäkartidningen,”ABCom
• Ipraktikenkanpatientenvara
konfusionpåsomatiskavdelning” alltföroroligaggressivattman
2004
förstmåstegelugnande,men
kommaihågattundersökanär
• ”kausalbehandlinggesförst,
därefteromvårdnadsåtgärder”
manfårkommanära!
Disktuera!
• Erfarenheteravförvirring?
• Hurförebyggaattäldredrabbas
avförvirring?
Symtom– enligtDSMV
• A)Enstörningiuppmärksamheten
(dvsminskadförmågaattrikta,
fokusera,upprätthållaochskifta
uppmärksamhet)ochmedvetenhet
(minskadorienteringmotmiljön)
• B)Störningenutvecklasunderen
korttidsperiod(vanligtvistimmar
tillnågradagar),representeraren
förändringfrånbaslinjens
uppmärksamhetochmedvetenhet,
ochtenderarattfluktuera i
svårighetsgradunderendag.
Symtom– enligtDSMV(forts)
• C)Ytterligareenstörningi
kognition(texminne,språk,
visuspatial förmåga,perception).
• D)StörningarnaiAochCförklaras
intebättreavenexisterande
kognitivstörning(texdemens)och
uppträderintevidkoma.
• E)Detfinnsbevisattstörningenär
endirektföljdavettannat
medicinskttillstånd
• Substansförgiftning,abstinenseller
exponeringföretttoxinellerberorpå
fleraetiologier.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards