Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom

advertisement
Bilden nedan illustrerar hälso- och sjukvården som aktör vad
gäller psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
MHV
BHV
UM
Psykisk hälsa
Vuxenpsyk
BUP
Psykisk
ohälsa
Psykiska
besvär
Psykisk
sjukdom/
störning
Folkhälsoinsatser
• Föräldrastöd
• Hälsofrämjande skola
VvH-enheten
• Allmänmedicin
• Kur/psykolog
Huvuduppgift
I viss mån
Landstingskontoret
Box 517, 301 80 Halmstad
Tfn 035-13 48 00, Fax 035-13 54 44
[email protected]
Produktion: Landstingets info-avd. Tryck: repro juni 2010.
funktionshinder
Psykisk hälsa, psykisk ohälsa
och psykisk sjukdom
Psykisk hälsa är mer än frånvaro av psykisk ohälsa. Det handlar
bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, att de känner sig delaktiga i samhället och upplever en förmåga att hantera livets
normala motgångar.
Området psykisk hälsa/ohälsa är på grund av sin karaktär svårt
att beskriva och ”mäta”. Psykisk hälsa eller ohälsa mäts främst
utifrån självrapporterad hälsa. Gräns­dragningen om vad som är
psykisk ohälsa är inte tydlig.
Att vara ”stressad” är i sig ingen sjukdom, utan en naturlig
reaktion på yttre påfrestningar. Hur stressreaktionen yttrar sig
beror på individens möjlighet till återhämtning. Stress kan
dock leda till sjukdom och ohälsa, både kroppslig och psykisk.
Det finns ett samband mellan stress och ökad risk för hjärt-/
kärl­sjukdomar och många kroppsliga och psykiska sjukdomar
påverkas också av stress genom att såväl nervsystem, hormonsystem som immunsystem påverkas.
Psykisk ohälsa används idag ofta som en övergripande term
som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom vilket är
olyckligt eftersom det oftast blir en begreppsförvirring för såväl
invånaren, vårdgivaren som patienter.
Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar
tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan,
beroende på typ och omfattning, i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att
diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation.
Definitioner
Psykisk ohälsa är något som drabbar alla någon gång i livet.
Psykisk ohälsa är en subjektiv upplevelse av att inte må bra,
till exempel att känna sig nedstämd, stressad eller uppleva att
man tillfälligt inte fungerar så bra. Det kan bland annat bero på
att något hänt, att man är på väg in i en ny livssituation (livskris) eller att man är kroppsligt sjuk.
Psykisk störning eller psykisk sjukdom är, förutom den egna
upplevelsen, något som kan diagnostiseras av en specialist
utifrån vissa symtom eller beteenden.
Psykisk funktionsnedsättning innebär att individen, som en
konsekvens av den psykiska störningen/sjukdomen, har påtagliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden (till exempel boende, sysselsättning och social gemenskap), och att denna begränsning har funnits, eller kan
antas komma att bestå under en längre tid.
Aktörer - arenor
Exempel på områden/arenor i samhället som har stor betydelse
för människors psykiska hälsa
• Arbete och arbetsplatsen
• Boende och närmiljö
• Delaktighet och inflytande
• Ekonomi och socialförsäkring
• Fritid och kultur
• Hälso- och sjukvården
• Skola och utbildning
Download