Ladda ned kollektvädjan

advertisement
Kollektvädjan inför söndagen 27 augusti 2017. 11:e söndagen efter Trefaldighet.
Tro, liv och hopp
Under snart 100 år har Hela Människans medarbetare arbetat för och tillsammans med
människor som har en utsatt livssituation. I arbetet uppmärksammas även barn och anhöriga
till missbrukande personer genom att det erbjuds stödgruppsverksamheter. Äldres hälsa och
alkohol är en del i riskbruksarbetet som sker med målet att bidra till bättre hälsa och
livskvalitet bland äldre och för att förhindra missbruk. På 65 orter i landet finns en öppen
verksamhet, ibland kallad för Ria, för medmänniskor som missbrukar alkohol och droger, är
hemlösa eller har en psykisk ohälsa. Där erbjuds mat, kläder och samtal. Utifrån behov får
enskilda hjälp med myndighetskontakter och rådgivning kring överskuldsättning.
Många långtidsarbetslösa och -sjukskrivna ges möjligheter till arbetsträning och gemenskap,
i bland annat secondhandverksamheter på 25 orter. Samtidigt arbetar vi med att ge
inspiration och kunskap till våra huvudmän som är kyrkor och kyrkliga organisationer i att
utveckla arbetet inom det sociala och diakonala området.
Dagens kollekt till Hela Människan är ett viktigt stöd till det fortsatta arbetet med att göra
det omöjliga möjligt. Genom arbetet vill vi förmedla tro, liv och inte minst hopp där
hopplösheten känns tung. Tack för ditt bidrag!
Inom Hela Människan, där Svenska kyrkan - som en av 11 kyrkor och kyrkliga organisationer
är huvudmän för verksamheten, möter medarbetare och volontärer medmänniskor som har
en utsatt livssituation. Vår vision är att människor ska få uppleva tro, respekt och
gemenskap. Vårt uppdrag är att på olika sätt bekräfta medmänniskor som befinner sig i en
utsatt livssituation och vara en resurs, både operativt och förebyggande.
Läs mer om vårt arbete: www.helamanniskan.se
Anders Persson
ordförande
Frank Åkerman
generalsekreterare
Download