Förbättringsområden som påverkar process

Så arbetar Region Skåne med
kvalitetsuppföljning
Carina Nordqvist Falk, enhetschef
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
1
Funktionsorienterade
Processorienterade
”Den trimmade maskinen!”
”Det idealiska flödet”
Fokus på ”efficiency” = att göra saker rätt!
det behövs, det är enklare, det kan kontrolleras,
det är mätbart och det kan bli belönat!
2
Patientprocessorienterad
”Den levande serviceinriktade verksamheten
verksamheten”med fokus på slutresultat för patienten!”
Verksamheten utformas efter patientens
process.
Fokus på ”effictiveness” = att göra rätt saker!
EXTREMT SVÅRT!
3
Patientens perspektiv
Boka
tid till
min
dr?
Hemma –
igen! Trygg
med de
insatser jag
får från vård
och omsorg.
4
Vilket är slutresultatet som ska
uppnås för patienten?
•
•
•
•
Artros/ledplastik – förbättrad funktion
Stroke – ADL-oberoende efter 12 månader
Cancer – bot eller förlängd överlevnad
De mest sjuka äldre – trygghet i relationen
till vård och omsorg
Generellt en så hög livskvalitet som möjligt!
R
E
S
U
L
T
A
T
M
Å
T
T
5
Hur kan teamet, mest eller bäst,
påverka slutresultatet?
Vilka insatser har störst betydelse på
slutresultatet t ex:
– Direktinläggning på strokeenhet, trombolys
och rehabilitering
– Minimera postoperativa komplikationer
(ledplastik))
– Planerade hembesök och läkemedelsgenomgångar
– Korta ledtider (cancer) och psykosocialt stöd
P
R
O
C
E
S
S
M
Å
T
T
6
Förebyggande arbete
• Identifiera och behandla förmaksflimmer,
få patienter att söka akut vid tidiga symtom
• Artrosskola eller strukturerad
sjukgymnastik - ledplastik
• Tidig upptäckt – ”diagnostiskt center” cancer
• Vård- och omsorgsplaner i samverkan
”hemma hos” – ”mest sjuka äldre”
P
R
O
C
E
S
S
M
Å
T
T
7
Förbättringsområden som påverkar
process- eller resultatmåtten
•
•
•
•
Optimera rehabiliteringskedjan – stroke
Kognition - stroke
Välja operationsdag – artros
Öka andelen inkomna remisser som leder
till operation – samverkan med
primärvården - artros
• Öka andelen hembesök - äldre
8
”Mått och mätetal!”
RESULTAT-, PROCESS- och STRUKTURMÅTT
• Nuläge?
• Best practice?
Gapanalys
MÅLTAL ÖVERENSKOMMES I EN
PROFESSIONELL DIALIOG MED
UPPDRAGSGIVAREN
9
Linjechefens roll Specialiserad
vård
är att optimera
sin del i
patientens
process
Primärvård
Kommunal hälsooch sjukvård
BOTAD
LINDRAD
Patientens
process
RPPL - LPPL
optimera hela
patientens
process med
fokus på det
slutresultat
som ska
åstadkommas
TRÖSTAD
Vård
processer
PROCESSMÅTT
R
E
S
U
L
T
A
T
M
= Å
T
T
10
11
Kundval i Skåne
• Hörselvård
1 oktober 2008
• Primärvård
– BVC
1 januari 2009
– Vårdenhet
1 maj 2009
– KBT
1 september 2009
– MMS
1 september 2009
– MVC, gyn.screen 1 september 2011
• Specialiserad vård
– Katarakt
1 mars 2012
• Under utredning
övrig ögonsjukvård, övrig gynekologi, beroendevård och
rehabilitering
• På idéstadiet
– upphandla hela patientprocesser? Äldre? Neurologiskt sjuka?
– upphandla ”aktiv hälsostyrning” och utveckling av tekniska
innovationer i sjukvården – ex hjärtsvikt
12
HÄLSOVAL SKÅNE ska…
• stärka medborgarens makt.
• stärka den professionella friheten.
• styra på resultat och kvalitet.
13
Släpp professionen lös …..
Uppdragsgivaren sätter målen för VAD
vårdenheter inom Hälsoval Skåne ska uppnå.
Vårdgivaren bestämmer HUR och VEM som löser
uppgiften på det för patienten bästa och mest
kostnadseffektiva sättet.
KREATIVITET – DYNAMIK – OLIKHET –
MÅNGFALD – INNOVATION - UTVECKLING
14
Med förhoppning om att inte
kvaliteten till…
• människor som lever i utsatthet och med stor
risk att bli sjuka i förtid
• de ”mest sjuka” med komplext
sammansatta vårdbehov
• barn och unga som far illa
• funktionshindrade med stora behov av vård
och omsorg
• individer med grav psykisk ohälsa
… glöms bort!
15
Revision – fyra typer
1.
2.
3.
4.
Verifikationsbesök
Systematisk och
återkommande revision
Revision på
förekommen anledning
Ämnesrevision t ex
läkemedel, äldre,
familjecentraler,
vårdenheter med hög
ACG (vårdtyngd) eller
högt CNI (risk för
ohälsa)
16
STYRINSTRUMENTET
för att skapa en kreativitet och dynamik
en balans mellan …
17
Uppföljningsnivåer och aspekter på kvalitet
Vårdområdesnivå
Avtals-/uppdragsnivå
Barn
med
Invärtes
med
Kirurgi
Ortopedi
Öron
Egen regi
Uppdrag
Kundval
LOV
Vårdavtal
LOU
Taxan
Kontrollnivå
18
Värt att fundera över…
• Vad är kvalitet egentligen - och för vem?
• Mäter vi ”det rätta” eller ”det lätta?
• Hur upprätthåller man en lagom balans mellan tillit och
kontroll?
• Hur skapar man tillräckligt mod att göra och tålamod
att låta bli?
• Hur utvecklar man den professionella dialogen och
”partnerskapet” mellan uppdragsgivare och
producent?
• Hur designar vi nya vårdtjänster ur
patientens perspektiv?
• Hur höjer vi ”innovations-Q-värdet”?
19
Ur SDS 090904
Mod att göra och tålamod
att låta bli…!
T A C K … !!!
20