2015/16:1409 Ojämlik strokevård

advertisement
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2016-06-29
Besvaras senast
2016-07-13
Till statsrådet Gabriel Wikström (S)
2015/16:1409 Ojämlik strokevård
Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Ca 30 000 svenskar drabbas årligen.
Stroke är en allvarlig sjukdom och ett samlingsnamn för hjärnskador som
orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadorna visar sig som en
plötslig förlust av olika funktioner som styrs från hjärnan, såsom tal, skrift,
motorik, känsel, syn och kognitiva förmågor.
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.
Men det finns en väg tillbaka. Om patienten, med de anhörigas enorma stöd,
erbjuds vård som samverkar, rehabiliterar och följer patienten kontinuerligt –
då finns det möjlighet att lära om och lära nytt livet ut. Vägen tillbaka är tuff
och kräver stora rehabiliteringsinsatser. Stroke är den sjukdom som kräver mest
vård (flest vårddagar) av alla (fysiska/somatiska) sjukdomar i Sverige.
Män har en något större risk att drabbas än kvinnor i samma ålder. Medelåldern
för att insjukna i stroke är 73 år för män och 77 år för kvinnor, men 20 procent
av dem som drabbas är i arbetsför ålder. Stroke kostar samhället minst 12,4
miljarder kronor om året, enligt Hjärnfonden.
I dag har bostadsorten betydelse för vilken vård och rehabilitering som erbjuds.
Att hamna mellan stolarna händer alltför ofta, trots skärpningar av
patientsäkerhetslagen, patientlagen, vårdkontakter etc. Dessutom växer
vårdköerna återigen med sämre tillgänglighet som resultat.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:
Vilka omedelbara åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av den
ojämlika strokevården med växande köer och otillräcklig rehabilitering som
drabbar patienter och anhöriga?
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
………………………………………
Cecilia Widegren (M)
Överlämnas enligt uppdrag
Ann Larsson
2 (2)
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards