Rutinmall

advertisement
Doknr. i Barium
22456
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2017-05-23
Version
8
RUTIN
Njur- och ev. pankreastransplantation, CHECKLISTA vid
anmälan
Innehållsansvarig: Marie Felldin, Överläkare, Läkare transplantation (marfe13)
Godkänd av: Per Lindnér, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (perli10)
Denna rutin gäller för: Transplantationscentrum
1. PERSONUPPGIFTER:
Patientens namn, adress, telefonnummer bostad, mobil, ev. arbete
Tolkbehov
Patienten samtycker till inhämtande av information i NPÖ (Nationell
Patient Översikt)
2. ANAMNES:
Hereditet:
Njursjukdom? Diabetes? Kardiovaskulär sjd.? Trombemboli? Malignitet?
Socialt:
Familjeförhållanden? Arbetsför/sjukskriven/pensionär? Yrke?
Ursprungsland? Vistelse i länder med endemiska sjukdomar (TBC)?
Rökning – start/stopp, omfattning? Alkohol? Annan missbruk?
Motionsvanor?
Njursjukdom:
Debut, underlag för diagnos, behandling (immunosuppression), förlopp,
proteinurigrad. Egennefrectomerad? Tidigare transplanterad/txectomerad? Orsak till förlust?
Aktuell funktion: GFR? Egendiures?
Aktuell behandlingsform: PR-kost? Dialysform? Dialysstart (datum).
Vid diabetes:
Typ, debut, förlopp, tidigare och aktuell metabolkontroll (HbA1c)?
Behandling?
Komplikationer (ögon, perif. neuropati, gastropares, Charcot, angiopati)?
Kandidat för pankreas/ö-cellstransplantation?
Hjärt-, kärlsjukdom: debut, förlopp, interventioner, funktionsnivå, symptom?
Maligniteter: debut, lokal, PAD, interventioner, förlopp, uppföljning?
Andra sjukdomar/tillstånd av betydelse:
Tidigare operationer? Tidigare sjukdomar?
Infektioner: bakteriella? Virala? TBC?
Psykiska problem?
Non-adherence?
Fysiskt handikapp?
Antal graviditeter hos kvinnor:
3. MEDICINERING:
Aktuell medicinlista – bifogas
Allergier?
Blodtransfusioner (när senast)? Erytropoetinstimulerande läkemedel?
4. LEVANDE NJURDONATOR möjligheter?
Vilka har övervägts? Relation till recipienten? Blodgruppskompatibilitet?
√
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
22456
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
Version
8
RUTIN
Njur- och ev. pankreastransplantation, CHECKLISTA vid
anmälan
5. UTREDNING:
Status:
Längd/vikt/BMI/
Rutinstatus – palpatoriskt och auskultatorist fynd, BT. Vid PCK njurarnas
storlek, vart når nedre njurpol? Vid diabetes perif. pulsar, sensibilitet,
fotstatus?
* Lab:
Blodgrupp. Vid ABO inkompatibel LD även anti-A, resp. anti-B titrar (båda
skickas till Blodcentralen SU)
Vävnadstypning (skickas till Vävnadstypningslab, SU)
HLA antikroppstest (skickas till Vävnadstypningslab, SU)
Virusscreening: HIV, HBV (HbsAg, anti HBc), HCV
Virusserologi: CMV-IgG, VZV-IgG, EBV-IgG, Morbilli-IgG
Rutinlab: Kopior på rutinlab inkl kalk/fosfatbalans och glukos/lipidmetabolism. Vid nefros – tU-protein el albumin och s-albumin
B-PEth + ev. U-toxscreen
* Hjärta/kärl/lungor:
Vilo-EKG
Röntgen hjärta/lungor
UCG
Arbets-EKG om: ålder ≥ 50 år eller diabetes eller risk för kardiovaskulära sjd.
Om inkonklusivt - gå vidare med myocardscintigrafi.
Om susp.myocardischemi – gå vidare med coronarangiografi.
Doppler bäckenbenkärl (behövs ej om ung och kärlfrisk patient)
Carotisdoppler – vid tidigare stroke
Spirometri – om rökare, längre duration
* Urinvägsundersökning vid urinvägsmissbildningar eller diabetes eller män>50
år:
Miktionsflöde, residualurin, PSA
Om miktionsflöde < 10 ml/s – urologbedömning
* Tandläkarbedömning om inte regelbunden tandläkarkontakt
* Vid pankreastransplantation:
Stimulerad C-peptid (c-peptid+ p-glukos ”fastande” + 2 tim efter måltid)
anti-GAD, anti-IA-2
Koagulation: APTT, PK, protein C, protein S, antitrombin, genotyp faktor II,
V, beta2-glykoprotein, lupusantikoagulans
Blodgruppsantikroppar: anti-A, anti-B titrar
Perifer nervledningshastighet
Myocardscintigrafi ev. coronarangiografi
* Vid genomgången/behandlad/kronisk hepatit B,resp. C (anti-HBc
pos., resp. anti-HCV pos.): HBV DNA, resp. HCV RNA, ulj. lever, PK, alfafetoprotein
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
22456
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
Version
8
RUTIN
Njur- och ev. pankreastransplantation, CHECKLISTA vid
anmälan
6. SAMMANFATTNING:
Inremitterandes EGNA sammantagna bedömning av den totala funktionsnivå,
risker, ev. särskilda behov och transplantabilitet.
7. BIFOGADE HANDLINGAR:
* Samtliga originalsvar av utredningen (fynden ska INTE återberättas i
anmälan!)
Relevanta journalanteckningar, specialistbedömningar, PAD kopior
Underskrift
inremitterande:…………………………………………………...
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)
Download