RUTIN VAC-behandling på Infektion

advertisement
Doknr. i Barium Kategori
Infektion
RUTIN
Giltigt fr.o.m.
2015-06-15
Version
VAC-behandling på Infektion
Utfärdad av: Marie Studahl, överläkare
Godkänd av: Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef, överläkare
Revisionsansvarig: Marie Studahl, överläkare
Denna rutin gäller för
Infektion
Ansvar
Jonatan Tillander, specialistläkare
Arbetsbeskrivning
Det är viktigt att behandling sker på rätt indikation. Behandlingen är mycket kostsam men
tycks i utvalda fall ha en god effekt, även om evidensbaserad kunskap till stor del saknas.
Biologisk eller kirurgisk sårrevision och efterföljande VAC-behandling innebär att
läkningsprocessen kan komma igång.
För att begränsa behandlingstiden är vårdenhetsöverläkaren på respektive avdelning ansvarig
för VAC-behandlingen. Utvärdering skall ske efter högst 2 veckor, då övergång till annan
konventionell sårbehandling kan vara lämpligt.
Om god effekt av VAC och mycket utbredda sår, kan eventuellt längre behandling övervägas.
Patienten får efter utskrivningen fortsatt följas upp, oftast inom primärvården. Ansvaret för
sårbehandlingen övergår då till primärvården, antingen till vårdcentral eller kommunal
hemsjukvård/sjukhem.
För patient som tas över till annan enhet inom SU, t.ex. Plastikkirurgen, övergår
behandlingsansvaret till dem.
När patienten avslutar VAC-behandlingen på Infektion upphör även vårt kostnadsansvar för
hyra och omläggningsmaterial. Vi kan dock ha en fortsatt konsultativ roll. Vill t.ex.
primärvården/hemsjukvården fortsätta eller återuppta VAC-behandlingen får detta initieras i
deras regi.
Ref: SBU, Alert-rapport nr 2011-09
Uppföljning och utvärdering
Revision vartannat år.
www.sahlgrenska.se
1 (av 1)
Download