Inrapportering av insatser för lindrig och

advertisement
Förvaltning
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Inrapportering av insatser för psykisk ohälsa och smärta
354894 R2
Ägare
Reviderat datum
Karolina Stridh
2017-01-25
Verksamhet
Slutgranskare
Staben Hälso- och sjukvård,Primärvård
Norr,Primärvård Söder,Primärvård
väster,Område
psykiatri,Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro,Audiologiska
kliniken,Privata vårdcentraler
Karolina Stridh
Diarienr
Dokumentkategori
Fastställare
Giltigt datum fr o m
Rutiner
Eva Frantz
2017-02-10
Inrapportering av insatser för psykisk ohälsa och smärta
De diagnosgrupper som ska redovisas enligt villkor 4 i Överenskommelse mellan staten och SKL om
”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016” är lindrig och
medelsvår psykisk ohälsa (såsom lindriga och medelsvåra depressioner, olika typer av ångest eller
stress) samt långvarig smärta (i axlar, nacke och rygg). Personerna ska vara i åldern 16-67 år.
Landstinget redovisar 3 gånger/år till Försäkringskassan avslutade ersättningsberättigade genomförda
behandlingsserier.
Underlagen (bilaga 1) ska skickas in digitalt från respektive verksamhet/vårdcentral till
Regionkansliet, mejladress: [email protected]) som sammanställer det totala antalet
behandlingar för landstinget och skickar in till Försäkringskassan.
Underlaget (bilaga 1) för utbetalning ska vara ledningskansliet tillhanda senast de datum som angivits
nedan.
2016
Kvartal 1: Avslutade behandlingar (som påbörjats under 2016). Underlagen ska skickas in senast den
8 april
Kvartal 2 underlagen ska skickas in senast den 12 augusti
Kvartal 3-4: underlagen ska skickas in senast den 10 mars 2017. Slutredovisning för alla
behandlingar som påbörjats under 2016 och som inte rapporterats in under tidigare kvartal(1-2)
OBS! Personnummer får inte användas som patientidentifikation på de underlag som skickas in till
Regionkansliet och vidare till Försäkringskassan.(bilaga 1)
De avidentifierade patientuppgifterna som redovisas till Försäkringskassan via Regionkansliet måste
vid kontroll kunna hänföras till enskilda individer/patienter. För att möjliggöra denna kontroll i
efterhand ska patientens namn, personnummer och vilken insats som utförts registreras på Bilaga 2.
”Intern registreringslista för rehabiliteringsgarantin”
Varje patient får en kod på denna lista, exempelvis: 19121212-1212 = 01/16 SKE
(01= första patienten, /16= år 2016, SKE = Skebäcks vårdcentral), se kodlista för respektive
verksamhet som skrivs in på underlaget (bilaga 1) till Regionkansliet/FK.
Verksamhetschefen ansvarar för att lämplig person utses för att sköta registreringarna. Den ansvariga
registratorn sparar bilaga 2 i sin hemkatalog H: i datorn
Back up-kopia på bilaga 2 ska sparas hos verksamhetschefen, digitalt alternativt som papperskopia
som förvaras i brandskyddat skåp.
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
Sid 1 (5)
Diarienr
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Inrapportering av insatser för psykisk ohälsa och smärta
354894 R2
Dokumentkategori
Reviderat datum
Giltigt datum fr o m
Rutiner
2017-01-25
2017-02-10
Uppgifter som ska fyllas i på respektive underlag
Bilaga 1. Underlag för inrapportering av åtgärder (skickas in digitalt)
Patientidentifikation
Varje patient ska ha ett unikt id. Den första patienten som påbörjar en behandling inom
rehabiliteringsgarantin under 2016 ska ges följande patientidentifikation: 01/16 Kod . För kod se
bilaga 2 till rutinen.
Namn och personnummer får ej registreras på listan.
Man/Kvinna
Markera med 1 i respektive kolumn om det avser man eller kvinna.
(Viktigt att siffran 1 används för markering och inget annat!)
Ålder
Ange åldern för i frågavarande patient.
Observera att rehabiliteringsgarantin endast omfattar personer i åldern 16-67 år.
MMR 1/MMR 2/KBT/IKBT/IPT/PDT/EMD/annan behandling
Ange siffran 1 i den kolumn som är aktuell för i frågavarande patient, d.v.s. om behandlingsserien
avser multimodal rehabilitering nivå 1 eller 2, kognitiv beteendeterapi eller interpersonell psykoterapi.
Observera att endast en siffra 1 får användas på varje rad, dvs. varje typ av behandlingsserie måste
redovisas på en separat rad
Tid
Ange när behandlingsserien avslutats. Exakt datum ska anges, t.ex. 2016-05-01, men
månadsangivelse, t.ex. 2016-05, är tillräcklig. Tänk på att använda det angivna formatet.
Behandlare/team
För multimodal rehabilitering ange teamets namn.
För KBT/IKBT/IPT/PDT/EMD ange behandlares profession.
OBS! Teamets namn/profession måste vara utskriven på varje rad. Nedflyttningstecken får inte
användas.
Arbetsställe
Ange namnet på den vårdcentral/vårdenhet där behandlingen utförs.
OBS! Arbetsstället måste vara utskrivet på varje rad. Nedflyttningstecken får inte användas.
Privat vårdgivare/offentlig vårdgivare
Ange siffran 1 i aktuell kolumn dvs. om behandlingsserien genomförs av en privat eller offentlig
vårdgivare.
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
Sid 2 (5)
Diarienr
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Inrapportering av insatser för psykisk ohälsa och smärta
354894 R2
Dokumentkategori
Reviderat datum
Giltigt datum fr o m
Rutiner
2017-01-25
2017-02-10
Bilaga 2. Intern registreringslista (sparas på vårdcentralen/vårdenheten hos
rapportören samt kopia hos verksamhetschefen)









Patientidentifikation/kod
Personnummer
Namn
Kön
Ålder
Typ av behandling
Behandlingstid
Behandlare
Vårdcentral/vårdenhet
Kodlista över respektive verksamhet som berörs av rehabiliteringsgarantin:
Vårdcentralsförkortningar
Adolfsberg
Askersund
Baggängen
Brickebacken
Brickegården
Fellingsbro
Frövi
Haga
Hallsberg
Hällefors
Karla
Karolina
Kopparberg
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lillån
Lindesberg
Mikaeli
Nora
Odensbacken
Olaus Petri
Pilgården
Skebäck
Storå
Tybble
Ungdomsmottagningen
Varberga
Vivalla
Ängen
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
Ado
Ask
Bag
Brb
Brg
Fel
Fro
Hag
Hbg
Hfs
Kal
Kar
Kop
Kum
Lax
Lek
Lil
Lbg
Mik
Nor
Ode
Ope
Pil
Ske
Sto
Tyb
Ung
Var
Viv
Ang
Sid 3 (5)
Diarienr
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Inrapportering av insatser för psykisk ohälsa och smärta
354894 R2
Dokumentkategori
Reviderat datum
Giltigt datum fr o m
Rutiner
2017-01-25
2017-02-10
Primärvårdens MMR-team
MMR behandlingar ska rapporteras av de gemensamma MMR-teamen enligt följande koder:
MMRAng=Ängen, MMRKum=södra länsdelen, MMRLbg=Lindesberg, MMRKar=västra
länsdelen
Psykiatrins Verksamhetsförkortningar
Kod
Utvecklingsenheten för psykoterapi
och psykologisk behandling
UFPPB
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Allmänpsykiatrisk öppenvård USÖ
Allmänpsykiatrisk öppenvård Affektivmottagning
Allmänpsykiatrisk öppenvård Dövpsykiatrin
Allmänpsykiatrisk öppenvård Karlskoga
Allmänpsykiatrisk öppenvård Karlskoga rehab
Allmänpsykiatrisk öppenvård Lindesberg
Allmänpsykiatrisk öppenvård Lindesberg rehab
Allmänpsykiatrisk öppenvård Hallsberg
APÖ
APÖ-USÖ
APÖ-AM
APÖ-D
APÖ-K
APÖ-K-R
APÖ-L
APÖ-L-R
APÖ-H
Beroendecentrum
Psykolog och psykoterapeutmottagningen
BC
BC-PPM
Barn- och unga vuxna
BUV Örebromottagningen
BUV Länsmottagningen
BUV Förstärkt öppenvård
BUV Ätstörningsenheten
BUV Avdelning 5
BUV-Psykiatrisk mottagning unga vuxna
BUV-Psykiatrisk rehabilitering unga vuxna
BUV-Psykiatrisk DBT-enhet
BUV
BUV-Ö
BUV-LM
BUV-FÖ
BUV-Ä
BUV-AVD
BUV-PMUV
BUV-PRUV
BUV-DBT
Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri
Psykiatrisk rehabilitering
Rättspsykiatri
PR
RPK
Privata psykoterapeuter inom LOV
Catoni & Catoni AB, Lena Catoni
Conväxa –psykoterapi och handledning AB, Louise Nordström
Hélène Stolt Psykoterapi och Ledarskap AB
Kilsgatans Psykoterapimottagning, Kirsten Mårtensson
Psykoterapeut Landquist AB, Susanne Landquist
Psykoterapi Carina och Michael Jönsson AB
Örebro Psykoterapi, Inger Stenfelt
S:t Lukas mottagning:
Joakim Axelsson
Eva Hillborg
Anne Ohlander
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
LOV-LC
LOV-LN
LOV-HS
LOV-KM
LOV-SL
LOV-CMJ
LOV-IS
LOV-JA
LOV-EH
LOV-AO
Sid 4 (5)
Diarienr
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Inrapportering av insatser för psykisk ohälsa och smärta
354894 R2
Dokumentkategori
Reviderat datum
Giltigt datum fr o m
Rutiner
2017-01-25
2017-02-10
Helle-Maj Bernberg
Pia Gatehouse
Roger Samuelsson
Britt Sandvik
Barbro Åbyhammar
LOV-HMB
LOV-PG
LOV-RS
LOV-BS
LOV-BÅ
Övriga förvaltningars verksamhetsförkortningar
Rehabiliteringsmedicinsk klinik USÖ
Audiologiska kliniken
Apoteksgården
Kod
USÖRehab
AUD
APO
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
Sid 5 (5)
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards