Dokumenttyp
Inrapportering av
insatser för lindrig och
medelsvår psykisk
ohälsa och lånvarig
smärta 2016
Dokumentkategori
Sida
Administrativ rutin
1 (4)
Förvaltning
Upprättat av
Hälso- och sjukvårdsstaben på
Regionkansliet
Karolina Strid, utvecklingsstrateg
Örjan Andersson, verksamhetsutvecklare
Verksamhet
Granskat av
Utgåva
Kontroll/ Revisions
datum
Landstingsfinansierad hälso- och
sjukvård
Yvonne Nilsson Hirsch, utredare
3
2015-03-19
14OLL1001
Upprättat datum
2013-12-02
Godkänt av
Giltigt datum fr.o.m
Eva Frantz, chef Hälso- och
sjukvårdsstaben
2015-03-20
Inrapportering av insatser för lindrig och medelsvår
psykisk ohälsa och lånvarig smärta 2016
De diagnosgrupper som omfattas av ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2016” (villkor 4) är lindrig och medelsvår psykisk ohälsa (såsom lindriga och
medelsvåra depressioner, olika typer av ångest eller stress) samt långvarig smärta.
Rehabiliteringsgarantin omfattar personer i åldern 16-67 år.
Landstinget redovisar 3 gånger/år till Försäkringskassan avslutade ersättningsberättigade genomförda
behandlingsserier.
Underlagen (bilaga 1) ska skickas in digitalt från respektive verksamhet/vårdcentral till
Regionkansliet, mejladress: [email protected]) som sammanställer det totala antalet
behandlingar för landstinget och skickar in till Försäkringskassan.
Underlaget (bilaga 1) ska vara regionkansliet tillhanda senast de datum som angivits nedan.
2016
Kvartal 1: Avslutade behandlingar (som påbörjats under 2016). Underlagen ska skickas in senast den
8 april
Kvartal 2 underlagen ska skickas in senast den 12 augusti
Kvartal 3-4: underlagen ska skickas in senast den 10 mars 2017. Slutredovisning för alla
behandlingar som påbörjats under 2016 och som inte rapporterats in under tidigare kvartal(1-2)
OBS! Personnummer får inte användas som patientidentifikation på de underlag som skickas in till
Regionkansliet och vidare till Försäkringskassan.(bilaga 1)
De avidentifierade patientuppgifterna som redovisas till Försäkringskassan via Regionkansliet måste
vid kontroll kunna hänföras till enskilda individer/patienter. För att möjliggöra denna kontroll i
efterhand ska patientens namn, personnummer och vilken insats som utförts registreras på Bilaga 2.
”Intern registreringslista för rehabiliteringsgarantin”
Varje patient får en kod på denna lista, exempelvis: 19121212-1212 = 01/16 SKE
(01= första patienten år, -16=2016, SKE = Skebäcks vårdcentral, se kodlista för respektive verksamhet
som skrivs in på underlaget (bilaga 1) till Ledningskansliet/FK.
Verksamhetschefen ansvarar för att lämplig person utses för att sköta registreringarna. Den ansvariga
registratorn sparar bilaga 2 i sin hemkatalog H: i datorn
Back up-kopia på bilaga 2 ska sparas hos verksamhetschefen, digitalt alternativt som papperskopia
som förvaras i brandskyddat skåp.
Uppgifter som ska fyllas i på respektive underlag för registrering
gällande ”Rehabiliteringsgarantin”.
Bilaga 1. Underlag för inrapportering av åtgärder (skickas in digitalt)
Patientidentifikation
Varje patient ska ha ett unikt id. Den första patienten som påbörjar en behandling inom
rehabiliteringsgarantin under 2016 ska ges följande patientidentifikation: 01/16 Kod . För kod
se bilaga 2 till rutinen.
Namn och personnummer får ej registreras på listan.
Man/Kvinna
Markera med 1 i respektive kolumn om det avser man eller kvinna.
(Viktigt att siffran 1 används för markering och inget annat!)
Ålder
Ange åldern för i frågavarande patient.
Observera att rehabiliteringsgarantin endast omfattar personer i åldern 16-67 år.
MMR 1/MMR 2/KBT/IPT
Ange siffran 1 i den kolumn som är aktuell för i frågavarande patient, d.v.s. om
behandlingsserien avser multimodal rehabilitering nivå 1 eller 2, kognitiv beteendeterapi eller
interpersonell psykoterapi.
Observera att endast en siffra 1 får användas på varje rad, dvs. varje typ av behandlingsserie
måste redovisas på en separat rad
Tid
Ange när behandlingsserien avslutats. Exakt datum ska anges, t.ex. 2016-05-01, men
månadsangivelse, t.ex. 2016-05, är tillräcklig. Tänk på att använda det angivna formatet.
Behandlare/team
För multimodal rehabilitering ange teamets namn.
För KBT/IPT ange behandlares profession.
OBS! Teamets namn/profession måste vara utskriven på varje rad. Nedflyttningstecken får
inte användas.
Arbetsställe
Ange namnet på den vårdcentral/vårdenhet där behandlingen utförs.
OBS! Arbetsstället måste vara utskrivet på varje rad. Nedflyttningstecken får inte användas.
Privat vårdgivare/offentlig vårdgivare
Ange siffran 1 i aktuell kolumn dvs. om behandlingsserien genomförs av en privat eller
offentlig vårdgivare.
Bilaga 2. Intern registreringslista för Rehabiliteringsgarantin (sparas på
vårdcentralen/vårdenheten hos rapportören samt kopia hos
verksamhetschefen)









Patientidentifikation/kod
Personnummer
Namn
Kön
Ålder
Typ av behandling
Behandlingstid
Behandlare
Vårdcentral/vårdenhet
Kodlista över respektive verksamhet som berörs av rehabiliteringsgarantin:
Vårdcentralsförkortningar
Adolfsberg
Askersund
Baggängen
Brickebacken
Brickegården
Fellingsbro
Frövi
Haga
Hallsberg
Hällefors
Karla
Karolina
Kopparberg
Kumla
Laxå
Lekeberg
Lillån
Lindesberg
Mikaeli
Nora
Odensbacken
Olaus Petri
Pilgården
Skebäck
Storå
Tybble
Ungdomsmottagningen
Varberga
Vivalla
Ängen
Ado
Ask
Bag
Brb
Brg
Fel
Fro
Hag
Hbg
Hfs
Kal
Kar
Kop
Kum
Lax
Lek
Lil
Lbg
Mik
Nor
Ode
Ope
Pil
Ske
Sto
Tyb
Ung
Var
Viv
Ang
Primärvårdens MMR-team
MMR behandlingar ska rapporteras av de gemensamma MMR-teamen enligt följande koder:
MMRAng=Ängen, MMRKum=södra länsdelen, MMRLbg=Lindesberg, MMRKar=västra länsdelen
Psykiatrins Verksamhetsförkortningar
Kod
Utvecklingsenheten för psykoterapi
och psykologisk behandling
UFPPB
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Allmänpsykiatrisk öppenvård USÖ
Allmänpsykiatrisk öppenvård Affektivmottagning
Allmänpsykiatrisk öppenvård Dövpsykiatrin
Allmänpsykiatrisk öppenvård Karlskoga
Allmänpsykiatrisk öppenvård Karlskoga rehab
Allmänpsykiatrisk öppenvård Lindesberg
Allmänpsykiatrisk öppenvård Lindesberg rehab
Allmänpsykiatrisk öppenvård Hallsberg
APÖ
APÖ-USÖ
APÖ-AM
APÖ-D
APÖ-K
APÖ-K-R
APÖ-L
APÖ-L-R
APÖ-H
Beroendecentrum
Psykolog och psykoterapeutmottagningen
BC
BC-PPM
Barn- och unga vuxna
BUV Örebromottagningen
BUV Länsmottagningen
BUV Förstärkt öppenvård
BUV Ätstörningsenheten
BUV-Psykiatrisk mottagning unga vuxna
BUV-Psykiatrisk rehabilitering unga vuxna
BUV-Psykiatrisk DBT-enhet
BUV
BUV-Ö
BUV-LM
BUV-FÖ
BUV-Ä
BUV-PMUV
BUV-PRUV
BUV-DBT
Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri
Psykiatrisk rehabilitering
Rättspsykiatri
PR-RPK
PR
RPK
Privata psykoterapeuter inom LOV
Catoni & Catoni AB, Lena Catoni
Conväxa –psykoterapi och handledning AB, Louise Nordström
Kilsgatans Psykoterapimottagning, Kirsten Mårtensson
Psykoterapeut Landquist AB, Susanne Landquist
S:t Lukas mottagning: Joakim Axelsson
Eva Hillborg
Anne Ohlander
Övriga förvaltningars verksamhetsförkortningar
Kod
Rehabiliteringsmedicinsk klinik USÖ
Audiologiska kliniken
Apoteksgården
USÖRehab
AUD
APO
LOV-LC
LOV-LN
LOV-KM
LOV-SL
LOV-JA
LOV-EH
LOV-AO