Resistensläge i öppenvård - Karolinska Universitetssjukhuset

advertisement
Resistensläge i öppenvård:
S. aureus i sårodlingar
Haemophilus influenzae i nasofarynxodlingar
Streptococcus pneumoniae i nasofarynxodlingar
E. coli i urinodlingar
Inga Fröding och Christian Giske
Klinisk mikrobiologi
Mars 2016
Resistensläge i öppenvård:
 Statistiken baseras på prover tagna i öppenvård och som analyserats på Karolinska
Universitetslaboratoriet.
 Med “öppenvård” menas samtliga avsändare utom de sex största sjukhusen (Karolinska
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, Danderyds sjukhus, Norrtälje
sjukhus och Ersta sjukhus) som använder Karolinska Universitetslaboratoriet. Det innebär att
även odlingar från vissa geriatriska kliniker och särskilda boenden ingår.
 Penicilliner (utan eller med utvidgat spektrum) är förstahandsmedel vid behandling av
luftvägsinfektioner orsakade av Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) och
Haemophilus influenzae samt hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av Staphylococcus
aureus. Samtliga fynd av dessa bakterier resistensbestäms mot penicilliner, men endast
ibland mot övriga medel. Därför redovisas enbart resistensstatistik för penicilliner.
2016-03-01
Resistensstatistik Öppenvård 2010-2015
Inga Fröding och Christian Giske, Klinisk mikrobiologi, Karolinska
Andel MRSA av Staphylococcus aureus
Sårsekretprover från öppenvårdspatienter i Stockholm 2010-2015
analyserade vid Karolinska Universitetslaboratoriet
5%
4%
3%
2%
1,1%
1,4%
1,7%
1,4%
1,7%
1,3%
1%
0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
n= 4959 n= 6061 n= 5905 n= 6204 n= 6454 n= 7055
Staphylococcus aureus är den vanligaste orsaken till bakteriella sårinfektioner i öppenvård och
förstahandsbehandlingen är isoxazolylpenicillin. Staphylococcus aureus som är resistenta mot
isoxazolylpenicillin kallas MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus).
Andel MRSA i sårodlingar:
Andelen MRSA i kliniska sårinfektioner är alltjämt lågt internationellt sett. Andelen varierar något från år till
år. Högst har andelen MRSA varit 2012 och 2015, båda åren var andelen MRSA 1,7%.
2016-03-01
Resistensstatistik Öppenvård 2010-2015
Inga Fröding och Christian Giske, Klinisk mikrobiologi, Karolinska
Penicillinresistens hos S. pneumoniae i öppenvård
100
90
80
Andel (%)
70
60
2012
50
2013
40
2014
30
20
10
0
Penicillin V S
Pencillin V R
PenicillinGGMIC
MIC0,12
≤ 0,5
Penicillin
- 0,5
År
Penicillinresistens hos Streptococcus pneumoniae
Resistensen mot penicillin V hos pneumokocker från nasopharynxodlingar i öppenvård ligger på runt 7-8%, vilket är en siffra
som har varit ganska stabil de senaste åren. Höggradig resistens som även drabbar amoxicillin ses i runt 3% av fallen.
Pneumokocker med MIC-värde >0.064 mg/L för bensylpenicillin har nedsatt känslighet för penicillin. Dessa är resistenta mot
pencillin V (oralt penicillin).
2016-03-01
Resistensstatistik Öppenvård 2010-2015
Inga Fröding och Christian Giske, Klinisk mikrobiologi, Karolinska
Betalaktamresistens hos H. influenzae i öppenvård
100
90
80
Andel isolat (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
Totalt
(n=1584)
Ampicillin R Amoxi-klav R
Totalt
(n=1347)
2012
Ampicillin R Amoxi-klav R
Totalt
(n=1475)
Ampicillin R Amoxi-klav R
2013
Betalaktamaspositiva
2014
Betalaktamasnegativa
Betalaktamresistens hos Haemophilus influenzae (Betalaktam= samlingsnamn för penicilliner och cefalosporiner)
Andelen betalaktamasproducerande isolat av Haemophilus influenzae har ökat från 11 till 15% mellan 2011 och 2014.
Ampicillinresistensen beror i huvudsak på betalaktamasproduktion, men 4-5% av isolaten var ampicillinresistenta genom
andra kromosomala resistensmekanismer (ändrade penicillinbindande proteiner). Den totala ampicillinresistensen har således
varierat mellan 18-20% de senare åren.
Resistensen mot amoxicillin-klavulansyra ligger mellan 5 och 7% och orsakas i huvudsak av kromosomala
resistensmekanismer. De flesta betalaktamaspositiva isolat är känsliga för amoxicillin-klavulansyra.
2016-03-01
Resistensstatistik Öppenvård 2010-2015
Inga Fröding och Christian Giske, Klinisk mikrobiologi, Karolinska
Antibiotikaresistens i urinodlingar
2010-2015, Öppenvård
Escherichia coli
40%
År
n= antal isolat
Resistensfrekvens (R)
Andel isolat som är resistenta (R).
35%
30%
25%
20%
15%
2010
n=11925
2011
n=13857
2012
n=14017
2013
n=15372
2014
n=16576
2015
n=16698
10%
5%
0%
Ampicillin
Cefadroxil
ESBL
Mecillinam
Ciprofloxacin
Nitrofurantoin
Trimetoprim
Antibiotika
E. coli är den dominerande orsaken till urinvägsinfektion i öppenvård. De flesta E. coli som hittas i urinodlingar från
öppenvården är fortfarande känsliga mot de rekommenderade behandlingsalternativen vid okomplicerad urinvägsinfektion.
Förekomsten av ESBL (Extended spectrum betalactamase) hos E. coli, vilket medför resistens mot cefalosporiner, har ökat
något under perioden 2010 till 2015 och ligger nu på 4%. Resistensen mot de rekommenderade behandlingsalternativen vid
okomplicerad urinvägsinfektion, pivmecillinam och nitrofurantoin, ligger stabilt lågt på under 5%. Kinolonresistensen har
ökat något och ligger runt 10%, medan trimetoprimresistensen har reducerats något men ligger på en hög nivå på ca 23%.
2016-03-01
Resistensstatistik Öppenvård 2010-2015
Inga Fröding och Christian Giske, Klinisk mikrobiologi, Karolinska
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards