Kommunstyrelsens förvaltning Rapporter 1. Svar på

advertisement
SAMMANSTÄLLNING
Datum
Dnr.
Sida
2016-09-22
se rapportlista
1 (2) Kommunstyrelsens förvaltning
Rapporter
1.
Svar på granskningsrapport över bokslut och årsredovisning för 2015
Ärendebeskrivning
KPMG har på kommunrevisionens uppdrag granskat bokslut och
årsredovisning för 2015. Kommunstyrelsen har lämnat yttrande över
revisionsrapporten.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks 160920 § 133.
Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning för 2015,
KPMG, 2016-05-16, 16 sidor.
Dnr: KS/2016:125/04
2.
Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Ärendebeskrivning
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län
(SOU 2016:48) har skickats ut på remiss. Betänkandet innehåller förslag på
att bilda tre nya län, och motsvarande landsting. De nya län som föreslås är
Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Kommunstyrelsen
har lämnat yttrande över delbetänkandet.
Kommittén förslår att ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft
den 1 januari 2018 och landstingsindelningen den 1 januari 2019.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks 160920 § 134.
Svar på remiss från Finansdepartementet: Regional indelning - tre nya län
(SOU 2016:48), Fi2016/02568/K, fyra sidor.
Remiss, Regional indelning – tre nya län, Regeringskansliet
Finansdepartementet, 2016-06-30, 360 sidor.
Dnr: KS/2016:160/00
3.
Budget 2017 – Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel
Underlag
Protokollsutdrag, GNATL 160426 § 23, budgetförslag 2017 och
tjänsteskrivelse, dnr ATL0004/16-041, fyra sidor.
Dnr: KS/2016:104/04
SAMMANSTÄLLNING
4.
Datum
Dnr.
Sida
2016-09-22
se rapportlista
2 (2)
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
– Investeringsmedel Hedens skola
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-21 § 2 angående Investeringsmedel
Hedens skola har överklagats till förvaltningsrätten i Falun.
Dom, förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Underlag
Förvaltningsrätten i Falun, dom, 2016-05-10, sex sidor.
Dnr: KS/2015:397/29
5.
Länsstyrelsen Dalarnas län – protokoll
Ärendebeskrivning
Nya ersättare i kommunfullmäktige, Tomas Neijbert (KOSA)
Avgående ersättare: Per Almén (KOSA)
Underlag
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen i Dalarnas län,
2016-07-06, en sida.
Dnr: KS/2016:43/11
Download