Bilaga p 3 - Umeå universitet

advertisement
Bilaga p 3
UMEÅ UNIVERSITET
ANMÄLAN AV BESLUT
Humanistiska fakultetsnämnden
Kathrine Flyborg
Sammanträdesdatum
2007-01-23
Dekanus Britta Lundgren har beslutat
att nominera Tomas Lindgren, institutionen för religionsvetenskap, och Åsa Nordin,
centrum för samisk forskning, som ledamöter i likabehandlingsrådet. Dnr 111-4407-06
att utse Mikael Sjögren, kansliet för humaniora, att ingå i arbetsgrupp som ska lämna
förslag på hur man kan eliminera svårigheter och hinder när fakultetsövergripande
utbildningar ska skapas. Uppdraget ska redovisas senast 2007-04-30.
att föreslå, i första hand, Bo Nilsson, institutionen för kultur och medier, som ledamot i
jämställdhetskommittén och i andra hand, Heidi Hansson, institutionen för moderna
språk.
att utse universitetslektor Lena Berggren, institutionen för historiska studier, som ledamot i
styrelsen för Universitetspedagogiskt centrum.
att avslå dels, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språks begäran om att få
inrätta en doktorandanställning i svenska med didaktisk inriktning, och dels institutionen
för filosofi och lingvistiks begäran om att få inrätta doktorandanställning i pedagogiskt
arbete med inriktning mot barns tal- och språkutveckling och pedagogik. Dnr 313-808-06
och 313-3213-06
att inte pröva Roland Spjuth ansökan om att antas som docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Umeå universitet. Dnr 121-3858-06
att förlänga Dorothea Liebels doktorandanställning vid institutionen för moderna språk till
2007-10-31. Dnr 313-4700-06
att föreslå professor Ulf Jonsson, ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms
universitet, som sakkunnig vid bedömning av docent Hernán Hornas ansökan om
befordran från universitetslektor till professor i historia vid Uppsala universitet. Dnr 3914291-06
att utse fil dr Jens Rydström, historiska institutionen och kulturarbetarlinjen, Stockholms
universitet, som opponent; docent Bo Nilsson, institutionen för kultur och medier, Umeå
universitet; och professor Åsa Gunnarsson, institutionen för juridik, Umeå universitet;
professor Kjell Jonsson, Umeå universitet, som betygsnämnd, samt professor Bo Sundin,
institutionen för historiska studier, Umeå universitet, som ordförande, när Helena Hill
2007-02-22 försvarar sin avhandling Befria Mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos
en svensk mansrörelse under 1970- och tidigt 1980-tal. Dnr 542-4130-06
1(2)
Följande kursplaner har godkänts:
Godkänd 2006-12-01
Litteraturvetenskap och nordiska språk
- Svenska/Nordiska språk B, 20 p ............................................................................... 511-18-07
Godkänd 2006-12-18
Filosofi och lingvistik
- Vad är filosofi? A, 5 p ............................................................................................... 511-19-07
Religionsvetenskap
- Tvärkulturell religionspsykologi C, 20 p.................................................................. 511-21-07
Godkänd 2006-12-20
Kultur och medier
- Kursplan för termin 4 inom programmet för medie- och kommunikations-............. 511-22-07
vetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation (A-nivå), 20 p
- Kursplan för termin 6 inom programmet för kulturanalys (C-nivå), 20 p................. 511-23-07
- Kursplan för termin 2 inom programmet för kulturanalys (A-nivå), 20 p ................. 511-24-07
Moderna språk
- Nygrekiska, Nybörjarkurs II, nivå X, 5 p.................................................................. 511-25-07
- Esperanto, Introduktionskurs II, nivå X, 5 p ............................................................ 511-26-07
- Arabiska, Nybörjarkurs II, nivå X, 5 p...................................................................... 511-27-07
2(2)
Download