Hur använder vi SUS?

advertisement
Hur använder vi SUS?
Sofia Bill, Avdelningen för Analys och prognos
Sid 1 • Oktober 2015 • Förbundschefsdagar – Hur använder vi SUS?
Inledning
Sedan hösten 2014 görs uttag av individdata ur SUS (2 ggr/år)
• Individinsatser
• Registrerade med personuppgifter
• Matchning mot FK-databaser med hjälp av person-id
och datum
• Förmån (omfattning, historik/uppföljning), diagnos etc.
• Nya möjligheter för uppföljning och utvärdering
Sid 2 • Oktober 2015 • Förbundschefsdagar – Hur använder vi SUS?
Förmån vid insatsstart
Fördelningen mellan kvinnor och män inom respektive förmån
100%
3 077
1 550
4 660
70%
69%
55%
50%
23 700
50%
45%
31%
50%
30%
SUS-export totalt
100%
54%
50%
46%
0%
Aktivitetsers.
0%
K
M
Sjukers.
Kvinnor
Sid 3 • Oktober 2015 • Förbundschefsdagar – Hur använder vi SUS?
Sjukpenning
Män
Övrigt
Antal
personer
Ålder vid insatsstart
Majoriteten som påbörjar en insats är under 30 år
10%
9%
60%
52%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
30%
17%
16%
14%
0%
-19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år
0%
<30 år
30-39 år
40-49 år
50- år
Sid 4 • Oktober 2015 • Förbundschefsdagar – Hur använder vi SUS?
Diagnoser
Fördelning över diagnoskapitel inom respektive förmån
Aktivitetsersättning
Sjukpenning
100%
100%
84%
66%
50%
50%
17%
2%
1%
1%
1%
3%
7%
0%
Sid 5 • Oktober 2015 • Förbundschefsdagar – Hur använder vi SUS?
3%
0%
3%
7%
2%
1%
Fördelningen inom psykiatriska diagnoser
Diagnosfördelning för kvinnor och män inom respektive förmån
Aktivitetsersättning
Sjukpenning
50%
50%
45%
45%
40%
40%
35%
39%
30%
25%
15%
45%
35%
31%
30%
20%
47%
44%
21%
21%
17%
14%
16%
16%
20%
17%
15%
12%
10%
25%
12%
15%
10%
7%
5%
5%
0%
0%
F80-F89 F90-F98 F70-F79 F40-F48 F30-F39
Övriga
(Störn. ps. utv.)(Beteendestörn.) (Ps. utv.störn.) (Ångest) (Förstämning)
Kvinnor
Män
Sid 6 • Oktober 2015 • Förbundschefsdagar – Hur använder vi SUS?
5%
2%
5%
1%
3%
1%
F30-F39 F40-F48 F90-F98 F20-F29 F60-F69
(Förstämning) (Ångest) (Beteendestörn.) (Schizofreni) (Pers.störn.)
Kvinnor
Män
5%
2%
Övriga
Förmån 3 respektive 6 månader efter insats
För dem som startar med aktivitetsersättning respektive sjukpenning
Aktivitetsersättning
Sjukpenning
100%
100%
82%
77%
67%
58%
50%
50%
34%
27%
16%
13%
4% 5%
4%
1% 2%
7%
1% 1%
0%
0%
Aktivitetsers.
Övrigt
3 månader
Sjukers.
Sjukpenning
6 månader
Sid 7 • Oktober 2015 • Förbundschefsdagar – Hur använder vi SUS?
Sjukpenning
Övrigt
3 månader
Sjukers.
6 månader
Aktivitetsers.
Socialförsäkringsrapport, våren 2016
Utvärdering av verksamhet för unga med aktivitetsersättning
• Första samordningsförbundet i Gävleborg startade
december 2014  naturligt experiment
• Gävleborg bildar kontrollgrupp som jämförs med
grupper i omkringliggande län.
• Utvärdering av individutfall för dem som fått en insats
under 2012.
Sid 8 • Oktober 2015 • Förbundschefsdagar – Hur använder vi SUS?
Download