Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2003:25)

Aktuell lydelse
Sjukdom, tandvård samt läkemedel
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2003:25) om
avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende 2004 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
1 § Riksförsäkringsverket skall med tillämpning av 3 § lagen
(2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och
Kanada bestämma arbetsgivar- och egenavgiften till sjukförsäkringen
för sjukersättning och aktivitetsersättning. Avgiften avseende år 2004
bestäms till 5,79 procent på avgiftspliktiga ersättningar enligt 2 kap.
10 och 11 §§ respektive 3 kap. 3 – 8 §§ socialavgiftslagen (2000:980).
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
RFFS 2003:25
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004.
1