Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2003:25)

advertisement
Aktuell lydelse
Sjukdom, tandvård samt läkemedel
Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2003:25) om
avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende 2004 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
1 § Riksförsäkringsverket skall med tillämpning av 3 § lagen
(2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och
Kanada bestämma arbetsgivar- och egenavgiften till sjukförsäkringen
för sjukersättning och aktivitetsersättning. Avgiften avseende år 2004
bestäms till 5,79 procent på avgiftspliktiga ersättningar enligt 2 kap.
10 och 11 §§ respektive 3 kap. 3 – 8 §§ socialavgiftslagen (2000:980).
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
RFFS 2003:25
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004.
1
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards