Ansökan för kartläggning av unga personer med aktivitetsersättning

advertisement
Rapport från kartläggning av unga personer med aktivitetsersättning
Vem kan vara med?
På Försäkringskassan har vi genomfört kartläggningen på samtliga unga under 30 år i Örebro
kommun som är beviljade aktivitetsersättning. Syftet med kartläggningen var att ta fram vilka
personer i målgruppen som har förutsättningar för att klara arbetslivsinriktad rehabilitering
direkt eller med särskilda insatser.
Målgruppen har varit personer under 30 år som har beviljad aktivitetsersättning, ca 338
personer i Örebro. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska,
neuropsykiatriska, sociala eller arbetsmarknadsrelaterade hinder.
De unga som kunde eller ville pröva sin möjlighet till arbete vilket kartläggningen identifierat
har aktualiserats i beredningsgruppen för arbetslivsinriktad rehabilitering, med det särskilda
stöd som finns inom ramen för samverkan AF/FK enligt handlingsplan.
För vissa av dem finns behov av åtgärder såsom medicinska åtgärder som även har
aktualiserats.
Åtgärd
Antal
Medicinsk
21
Arbetslivsinriktad
24
rehab enl
handlingsplan
Till samverkan
8
Download