Åtta steg till planerad kommunikation

Åtta steg till planerad kommunikation
1.
Analys
Var står vi idag? Vilka är utmaningarna/problemen?
För vilka av våra mål kan kommunikation spela en avgörande roll?
Varför behövs kommunikation? Vilken är kommunikationens roll?
Vad behöver vi vara extra bra på att kommunicera kring?
Vad finns det för möjligheter? Vad finns det för hot?
2.
Målgrupper
Vilka är det som är berörda? Beskriv dem (målgruppsanalys).
Behöver vi dela upp dem i huvudmålgrupp och undermålgrupper?
Vad har de för kunskapsnivå? Har de särskilda behov? Hur ska vår information
målgruppsanpassas? Vad vill de veta, vad behöver de veta?
Hur kommer de att reagera? Finns risk för missnöje? Hur hanterar vi det?
3.
Kommunikationsmål
Vad vill vi åstadkomma med kommunikationen? Vad ska den leda till?
Vad ska målgruppen veta/tycka/göra?
Skilj på verksamhetsmål och kommunikationsmål! (Kommunikationen i sig kan exempelvis inte
skapa ökad livskvalitet hos äldre, men den kan locka fler till träffpunkter.)
Ange konkreta mål (smarta) som går att följa upp efteråt (smarta mål = specifika, mätbara,
accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade).
4.
Budskap
Allt är viktigt, men allt är inte viktigast! Vilket är huvudbudskapet?
Välj ut högst 3-4 budskap som är viktigast att kommunicera för att kunna nå målet.
Vid behov kan vi här ta fram ett koncept och formulera värdeord för kommunikationssatsningen
(exempelvis som Personecs ”Så mycket enklare”, webbportalens ”Modern, effektiv och säker”).
5.
Strategier
Hur når vi kommunikationsmålen på bästa sätt? Hur får vi målgruppen att lyssna?
Vilka metoder ska vi använda för att uppnå våra mål? Vilka metoder ska vi inte använda?
6.
Kanaler
Vilka kanaler är mest effektiva för att nå målgruppen (ex. annons, möte, internet, massmedia)?
7.
Aktiviteter
Vilka aktiviteter behövs för att nå ut med budskapet (ex. annonskampanj, informationsmöte)?
Gör en tidplan och skriv in aktivitet, tidpunkt för aktiviteten, kanal, budget, och ansvarig.
8.
Utvärdering
Hur gör vi utvärdering efteråt för att se om vi nådde våra mål (ex. enkät)?
Finns det befintliga mätverktyg som vi kan använda (ex. kundenkäter)?
Kan vi mäta på annat sätt hur vi nådde våra mål (ex. antal intresseanmälningar)?
Hur får vi veta vad vi kan lära oss till nästa gång, vad som funkade/inte funkade?
Vem ansvarar för utvärdering och analys?
Hur ska den presenteras (ex. skriftlig) och när ska den vara klar?
Behöver du hjälp med kommunikationsplanering, kontakta förvaltningens informatör på
telefon 031-366 70 84 eller e-post: [email protected]