1. Projekt/verksamhet/arbetsuppgift

advertisement
201x-xx-xx
Kommunikationsplan för namnet på projekt
Checklista för kommunikationsplanering
Tänk på!





Att checklistan enbart ska användas för att planlägga kommunikationsinsatser och förutsätter att det finns en
projektplan/verksamhetsplan.
Att kommunikationsarbetet ingår som en naturlig del i projektet/verksamheten och
projektledaren/verksamhetsansvarig/arbetsledare har det övergripande ansvaret för att kommunikationsinsatser genomförs.
Att kommunikationsinsatser ska utvärders som en del i utvärderingen av projektet/verksamheten.
Att en viktig del av all kommunikationsplanering är att prioritera sina målgrupper och budskap. Mallen är därför konstruerad
på ett sätt som ska hjälpa till med prioriteringen.
Sidan 1-3 är planeringsunderlag. Listan med budskap och aktiviteter finns på sidan 4.
1. Projekt/verksamhet/arbetsuppgift:
Xxxx
2. Kommunikationsplanens löptid:
Xxx
3. Projektledare/verksamhetsansvarig/arbetsledare:
Xxx
4. Nulägesanalys av kommunikationsläget:
Xxxx
5. Målgrupp och kommunikationsmål
Identifiera målgrupper, intressenter och slutmålgruppen. Vem ska vi nå med kommunikationen?
Vilket är målet med kommunikationen? Vad ska målgruppen veta, känna eller göra?
Målgrupp 1:
Ska
veta…
Ska
känna
…
Ska
göra...
Målgrupp 2:
Målgrupp 3:
6. Budskap
Vilken är berättelsen? Vad behöver vi förmedla till målgruppen? Låt budskapet överraska målgruppen, vänd gärna på perspektivet –
hur ser den andra sidan av ditt budskap ut. Kan man istället för att skriva ”Svara på personalbarometern” skriva ”Du skiter väl i hur
jag mår”? Försök att inte krångla till budskapet – var enkel, kort och koncis. Och, försök att göra läsaren till en lösare. Ibland är det
effektivt att lämna en liten lucka i logiken som läsaren själv får lista ut. Kan olika betoningar ge olika innebörd? En annons från
Manpower hade texten ”God morgon, vi heter Manpower. Vad du heter är fullständigt ointressant”.



Budskap som svarar på vad och varför ökar kunskap (veta).
Budskap som svarar på vem bidrar till att förändra attityder (känna).
Budskap som svarar på hur bidrar till att målgruppen agerar (göra).
1. Budskap
2. Budskap
3. Budskap
7. Aktivitetsplan:
Utifrån mål och målgrupp ska budskapet paketeras i rätt kanal. Vilka kanaler finns och vilka kanaler kan ge effekt? Skriftlig
information kan bidra till att uppnå veta-mål. Möten och dialog kan bidra till att uppnå känna-mål. För att förändra göra-mål behöver
man hitta sätt att engagera sin målgrupp.
När
Kommunikationsaktivet
Målgrupp
Budskap
Kanal
Ansvarig
Kommentar
Download