Förändringsteorin Ohälsa

advertisement
Förändringsteorin
Utlysning: Småland och Öarna – Minskad ohälsa i arbetslivet dnr. 2016/00562
För att erbjuda detta
måste vi göra…
För att uppnå
resultaten måste vi
erbjuda…
Leverans/
utfall
För att nå effekten
måste vi uppnå…
Resultat
Resurser
Aktiviteter
Resurser i form av
personal, kompetens
och medel.
Aktiviteter som ska
genomföras i
projektet för att
kunna uppnå
resultat.
Projektmål och
indikatorer.
Insatserna i projekt ska
stärka målgruppen.
Fylls i av projektet.
Fylls i av projektet.
Projekt ska tillsammans med
arbetsgivare skapa en
struktur för preventiva
åtgärder på arbetsplatserna
för att förhindra ohälsa hos
arbetstagare.
Fylls i av projektet.
Kortsiktig
/Långsiktig
effekt
Projekt inom utlysningen
förväntas att på kort sikt
resultera i att målgruppen
står bättre rustad för ett
friskt arbetsliv genom ökad
kompetens och förstärkt
förmåga att hantera
psykisk ohälsa. Ökad
kunskap och förbättrade
strukturer för preventivt
arbete med ohälsa och
sjukskrivningar ska skapa
bättre förutsättningar på
arbetsplatser för minskad
framtida ohälsa.
På lång sikt ska
utlysningens projekt bidra
till strukturella
förändringar som
förbättrar sättet att arbeta
förebyggande med
sjukskrivningar och ohälsa i
region Småland och Öarna.
Start
För att göra detta
behöver vi……
Download