Läkaren och sjukintyget
Monika Engblom
Distriktsläkare
Läkarprogrammet 2013
Dagordning
• Ramar och regelverk
• Klinisk tillämpning
• Plats för frågor
• Seminarium med patientfall
Sjukskrivningsuppdraget är
komplext
• Historisk utveckling
• Politiska beslut
• Medicinsk utveckling
• Ett lapptäcke
Statistik
• Innevånare i Sverige
9 500 000
• Ålder 19-64 år ca
5 200 000
• Sjuk- och aktivitetsersättning (sjukpension) 400 000
060820
Sjukpenningtalet 1994 - 2012
SS- talet varierar
geografiskt
Grundläggande termer
•
•
•
•
Sjuklön från arbetsgivaren
Sjukpenning från försäkringskassan
Aktivitetsersättning rehabiliteringsstöd 19 - 30 års ålder
Sjukersättning >30 år, f.d. förtidspension
Regler…
• Dag 1:
• Dag 8:
• Dag 2-14:
Karensdag
• Dag 15:
Sjukpenning från Fk,
”Läkarintyg” till Fk
”Läkarintyg” till arbetsgivaren
Sjuklöneperiod för
anställda
Sjukpenning om arbetslös
Ersättning och omfattning
• Sjukskrivning kan ske på 25, 50, 75 eller 100%
• 80% utbetalt om inkomst under maxtaket, dvs
7,5 x prisbasbeloppet (idag 44 000 kr)
• Ger max 22 000 kr per månad som ska
beskattas
Läkaren skriver utlåtandet–
FK bestämmer
• FK fattar beslut om sjukpenning
• FK ber ibland om kompletteringar
• Ca 3% av sjukintygen ”underkänns”
• Det går att överklaga
• Sjukskrivning är en del av vård och behandling
• Läkaren är aldrig tvungen att skriva ett sjukintyg
Sjukskrivning innebär att
• Värdera
Arbetsoförmåga
pga
SJUKDOM
Sjukdom och arbetsförmåga
• Ej entydiga begrepp
• Läkarens ord väger tungt
Socialvårdskommitten 1944 –
definition av sjukdom.
• Vad som enligt vanligt språkbruk o gängse
läkarvetenskaplig uppfattning vore att anse som sjukdom
• Varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket icke
sammanhängde med den normala livsprocessen
• Störningar o fysiologiska förändringar som sammanhängde
med det naturliga åldrandet eller med havandeskap,
barnsbörd, vore icke att betrakta som sjukdom
Fler försäkringsmedicinska begrepp
• Förstadagsintyg
• Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknas
på årliga arbetsinkomst
• Avstämningsmöte
Rehabiliteringskedjan
Arbetsuppgifter sökes
även på hela
arbetsmarknaden med
hjälp och stöd från
arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen.*
Återgång till vanliga
arbetsuppgifter
eller andra
arbetsuppgifter hos
arbetsgivaren.
Sjukpenning
betalas ut om
man inte kan
återgå till någon
arbetsuppgift hos
nuvarande
arbetsgivare.**
Sjukpenning betalas
ut om man inte kan
återgå till de vanliga
arbetsuppgifterna.*
0
1
2
3
4
5
6
Fortsatt hjälp och stöd från
arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen
för återgång i någon form av arbete.
Vid nedsatt
arbetsförmåga efter
12 månaders
sjukskrivning kan
förlängd sjukpenning
beviljas efter
ansökan.
Sjukpenning
betalas ut om man inte
kan utföra något
arbete alls på
arbetsmarknaden.***
7
8
9
10
11
12 månader ***
* Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151)
** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader.
*** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.
Försäkringsmedicinskt
beslutsstöd…
www.socialstyrelsen.se/
Försäkringsmedicinskt beslutstöd
- en vägledning vid sjukskrivning.
För närvarande de 120 vanligaste
diagnoserna. Revideras fortlöpande.
Rekommenderade sjukskrivningstider
enligt beslutsstödet – några exempel.
• Pneumoni - upp till 2 veckor.
• Lumbago - vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan
vara nedsatt i upp till 3 veckor.
• Hjärtinfarkt - helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till
4 veckor.
• Depression - kan vara nedsatt i 1-3 månader efter insatt
behandling. Sjukskrivning på deltid bör övervägas.
• Stressreaktion /krisreaktion – vid allvarliga tillstånd, med
påtagliga sömnstörningar och viss kognitiv svikt, kan
sjukskrivning, 2-6 veckor, gärna på deltid, övervägas.
Läkarintyg (nu elektroniskt)
Viktigast att ta ställning till
• Diagnos
• Anamnes
• Funktionsnedsättning (status, undersökningar)
• Aktivitetsbegränsning
• Längd och grad
Viktigaste fältet på läkarintyget
• Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga till
aktivitet?
• Beskriv på vilket sätt patienten inte kan göra
vissa arbetsuppgifter
Sjukskrivningar är en klinisk
utmaning!
Monika Engblom
[email protected]