1(2) Förvaltningen 2008-09-12 Personalavdelningen Bengt Wirbäck

advertisement
1(2)
Förvaltningen
Personalavdelningen
Bengt Wirbäck
2008-09-12
Nya regler i sjukförsäkringen om s.k. rehabiliteringskedja
Nu har riksdagen fattat beslut om nya regler i sjukförsäkringen om s.k. rehabiliteringskedja.
Riksdagsbeslutet innebär att regeringens förslag till lagändringar antagits, men med vissa
övergångsbestämmelser (se vidare nedan).
Rehabiliteringskedjan handlar om en sjukförsäkrads rätt till sjukpenning och hur denna rätt
ska bedömas i olika steg.
De första 90 sjukskrivningsdagarna
Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning ska den sjukes rätt till sjukpenning prövas i
förhållande till hans eller hennes vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter som
arbetsgivaren tillfälligt kan tillhandahålla. I praktiken innebär detta ingen ändring i jämförelse
med nuvarande lagstiftning.
Sjukpenning från och med sjukdag 91
Om sjukskrivningen pågår utöver 90 dagar, ska även beaktas (vid bedömningen om rätt till
sjukpenning) om den försäkrade kan försörja sig efter en omplacering till annat arbete hos
arbetsgivaren. På Försäkringskassans begäran ska den sjuke lämna in ett utlåtande av sin
arbetsgivare rörande omplaceringsmöjlighet.
Sjukpenning från och med sjukdag 181
När sjukfrånvaron är inne på dag 181 ska rätten till sjukpenning - som huvudregel - bedömas
med beaktande av i princip allt arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Endast om det föreligger särskilda skäl ska denna regel inte tillämpas. Enligt lagens förarbeten
(se prop. 2007/08:136) kan särskilda skäl handla om att rehabilitering pågår hos
arbetsgivaren och att det finns gott hopp om att arbetstagaren senast inom ett år ska kunna
återgå i arbete hos arbetsgivaren.
Sjukpenning i högst ett år
Den vanliga sjukpenningen (80 % av sjukpenninggrundande inkomst) kan - som huvudregel inte betalas under längre tid än ett år (364 dagar under en ramtid om 450 dagar).
Den nya lagregeln anger att, om det finns synnerliga skäl, vanlig sjukpenning ska kunna
betalas under ytterligare tid. Med synnerliga skäl avses att den försäkrade lider av en mycket
allvarlig sjukdom, men att det finns hopp om att han eller hon kan bli frisk och återgå i arbete.
Förlängd sjukpenning i ytterligare 550 dagar efter ett års sjukskrivning
Om den försäkrade alltjämt är sjuk och inte berättigad till fortsatt vanlig sjukpenning (se
ovan), kan den sjuke få förlängd sjukpenning. Den förlängda sjukpenningen uppgår till 75 %
av den sjukpenninggrundande inkomsten. Maximalt kan den förlängda sjukpenningen beviljas i
ytterligare ett och ett halvt år (550 dagar).
Högskolan i Gävle. Postadress: 801 76 Gävle. Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Telefon: 026-64 85 00. Telefax: 026-64 86 86. Hemsida: www.hig.se Postgiro: 78 81 17-0.
2(2)
Sjukersättning vid stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan
Om en sjukförsäkrad har en stadigvarande nedsättning av sin arbetsförmåga, har den
försäkrade rätt till sjukersättning. På den här punkten har lagen nu ändrats så att all
sjukersättning ska gälla tills vidare, dvs. utan någon tidsgräns.
Samtidigt ska noteras att regeln om att sjukersättning utan tidsgräns i princip ska omprövas
senast vart tredje år, också gäller efter de nu beslutade lagändringarna.
Ikraftträdanderegler och övergångsbestämmelser
Som huvudregel träder ovannämnda lagändringar i kraft den 1 juli 2008.
Följande övergångsbestämmelser har beslutats av riksdagen.
1. För sjukperioder som har påbörjats före den 1 juli 2008 gäller äldre bestämmelser
t.o.m. den 31 december 2008. Detta betyder t.ex. att regeln om att allt reguljärt arbete
(se ovan) på arbetsmarknaden ska beaktas fr.o.m. sjukdag 181 inte gäller förrän efter
årsskiftet 2008/09 för sjukfall som pågår vid ikraftträdandet.
2. Förlängd sjukpenning (75 % av SGI - se ovan) får lämnas utan någon särskild ansökan
till och med den 30 september 2008.
3. Nuvarande regler om sjukersättning (med möjlighet till tidsbegränsad sjukersättning)
och aktivitetsersättning gäller fortfarande, när ersättningen avser en period som har
påbörjats före ikraftträdandet. Detta gäller dock längst t.o.m. december 2012. För
personer med tidsbegränsad ersättning, som upphör vid utgången av juni månad 2008
eller senare, kan tidsbegränsad sjukersättning beviljas för ytterligare perioder om
sammanlagt högst 18 månader, dock längst t.o.m. december 2012.
Högskolan i Gävle. Postadress: 801 76 Gävle. Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle.
Telefon: 026-64 85 00. Telefax: 026-64 86 86. Hemsida: www.hig.se Postgiro: 78 81 17-0.
Download