Den svenska sjukförsäkringen

advertisement
Vårt uppdrag
• Vårt uppdrag är att utreda, besluta om
och betala ut bidrag och ersättningar i
socialförsäkringen
• Att samordna resurser för att hjälpa
den som är sjukskriven att komma
tillbaka till arbetslivet.
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Två tidsmaskiner är igång…
1. Tidsbegränsning:
• Sjukpenning på normalnivå 364 dagar inom
ramtiden 450 dagar
• Därefter får sjukpenning på
fortsättningsnivå betalas ut för ytterligare
550 dagar
2. Rehabiliteringskedjan:
• Anger vad arbetsförmågan skall prövas
mot.
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Rehabiliteringskedjan –
bedömning av arbetsförmåga för anställda
0
Återgång till vanliga
arbetsuppgifter
eller andra arbetsuppgifter hos
arbetsgivaren.
Arbetsuppgifter söks
även på hela arbetsmarknaden med hjälp
och stöd från
arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen.*
Sjukpenning
betalas ut om den
anställde inte kan
klara de vanliga
arbetsuppgifterna.
Sjukpenning
betalas ut om
den anställde inte
kan klara någon
arbetsuppgift hos
nuvarande
arbetsgivare.**
90
Fortsatt hjälp och stöd
från arbetsgivaren och
Arbetsförmedlingen för
återgång i någon form
av arbete.
Sjukpenning betalas ut om
den anställde inte kan
utföra något arbete alls på
arbetsmarknaden.***
180
Gemensam kartläggning med
Arbetsförmedlingen
* Den sjukskrivne har rätt till tjänstledighet för att söka och pröva annat arbete
** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar.
*** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar .
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Efter dag 365
kan sjukpenning
på normalnivå eller på
fortsättningsnivå beviljas
efter ansökan
365
Vilka underlag ligger till grund för
handläggarens beslut?
Dokumentation
avstämningsmöte
SASSAM
SLU/TMU
Läkarintyg
Försäkrings
medicinskt
beslutsstöd
Försäkringskassans
handläggare
Utlåtande
från arbetsgivare
Försäkringskassans handläggare fattar beslut där FMR:s yttrande kan – men
behöver inte - ingå som ett av flera beslutsunderlag
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Sjukersättning
• Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga
• Avser hela arbetsmarknaden
• Rehabiliteringsmöjligheter uttömda
• Kan ges i kvartsnivåer
• Det finns inga särskilda skäl
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Aktivitetsersättning
vid nedsatt arbetsförmåga
• Unga mellan 19-29 år som troligen inte kommer att kunna arbeta
heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning
• Ansökan kan beviljas för minst 1 år och som längst för en period om 3
år
Under tid med ersättning:
• Rehabiliteringsplan
• Delta i aktiviteter
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Aktivitetsersättning
vid förlängd skolgång
• En ersättning för unga mellan 19-29 år som på grund av
funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att
avsluta grundskolan eller gymnasiet.
• Försäkringskassan kan i vissa fall begära ett intyg från skolan eller ett
läkarutlåtande som visar att din förlängda skolgång beror på
funktionsnedsättningen.
Under tid med ersättning:
• Delta i aktiviteter
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Alternativ till sjukskrivning
•
•
•
•
•
Deltidssjukskrivning
Arbetsresor
Förebyggande sjukpenning
Arbetsprövning
Arbetsträning
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Arbetsresor
• Ersättning för resor till och från arbetet istället för
sjukpenning om den försäkrade kan arbeta men
på grund av sjukdom inte kan ta sig till arbetet.
• Försäkringskassan betalar skälig ersättning för
resor tex taxi.
• Begränsad tid
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Förebyggande sjukpenning
• Sjukpenning kan betalas vid
medicinsk behandling eller
rehabilitering som syftar till att
förebygga sjukdom, förkorta
sjukdomstid eller att minska nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom
• Behandlingen/rehabiliteringen ska ha
ordinerats av läkare och ingå i en
av Försäkringskassan godkänd plan.
Enstaka besök berättigar inte till
ersättning.
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Förebyggande sjukpenning
fortsättning
• Om man pga. pågående behandling eller rehabilitering är
•
förhindrad att arbeta eller ta ett arbete.
Vid förebyggande medicinsk behandling ska läkare ha
konstaterat att det föreligger förhöjd sjukdomsrisk och att
sjukdomen som befaras uppkomma kan leda till
nedsättning av arbetsförmågan.
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Närståendepenning
• Infördes 1 juli 1989
• Anhörig som vårdar en svårt sjuk
• Läkarutlåtande för närståendepenning
• Sammanlagt för den som vårdas 100 dagar
respektive 240 dagar
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Kontakt med Försäkringskassan
• Kundcenter för privatpersoner
Telefon 0771-524 524
• Kundcenter för partner
Telefon: 0771-17 90 00
• Servicekontor: personliga besök
• Mobiltelefon alt surfplatta: e-leg till Mina sidor
• Internet: www.forsakringskassan.se
• Facebook
facebook.com/foralder
facebook.com/bostadsbidrag
Utbildning ST-läkare-specialister 2014
Download