Bedömning av arbetsförmåga

advertisement
Bedömning av
arbetsförmåga
– information om rehabiliteringskedjan
till dig som är arbetsgivare
En anställds arbetsförmåga bedöms
olika beroende på hur länge han eller
hon varit sjuk. Detta kallas rehabiliteringskedjan. Som arbetsgivare har du
rehabiliteringsansvar till dess anställningen upphör.
Hur länge kan en anställd
få sjukpenning?
En anställd som är sjuk kan ha rätt till sjukpen­
ning på normalnivå i 364 dagar om han eller
hon inte kan arbeta på grund av sjukdom. Efter
364 dagar kan den som är sjukskriven ansöka
om sjuk­penning på fortsättningsnivå.
Vid vissa allvarliga sjukdomstillstånd kan den
som är sjukskriven ansöka om fler dagar med
sjukpenning på normalnivå som ger samma
ersättning som vanlig sjukpenning. Det finns
ingen tidsgräns för hur länge fler dagar med
sjukpenning på normalnivå kan betalas ut.
Rehabiliteringskedjan
Dag 1–90
Under de första 90 dagarna av sjukperioden
ska du som är arbetsgivare undersöka möjlig­
heten att tillfälligt erbjuda den anställda andra
arbetsuppgifter. Du kan också försöka anpassa
arbetsplatsen eller arbetsförhållandena på ett
sådant sätt att det blir möjligt för den anställda
att arbeta trots sin sjukdom.
FK4134_Arg
Försäkringskassan ska bedöma om den anställ­
da kan utföra något arbete inom arbetsplatsen.
Den anställda har bara rätt till sjukpenning om
1/3
Faktablad
Uppdaterad: 2016-02-04
han eller hon varken kan utföra sitt vanliga
arbete eller något annat arbete som du som
arbetsgivare tillfälligt kan erbjuda.
Utlåtande från arbetsgivaren
Försäkringskassan kan begära att en sjuk­
skriven anställd lämnar in ett utlåtande från sin
arbetsgivare. I utlåtandet ska du som är arbets­
givare beskriva vilka möjligheter det finns att
ta tillvara den anställdas arbetsförmåga inom
din verksamhet. Det kan till exempel vara andra
tillfälliga arbetsuppgifter, förändringar i arbets­
situationen, omplacering och arbetshjälpmedel.
Det är den anställda som är skyldig att lämna in
utlåtandet till Försäkringskassan. Han eller hon
har själv ett ansvar för att ta tillvara sin arbets­
förmåga samt ta initiativ till och fråga efter in­
satser på arbetsplatsen som kan leda till att han
eller hon kan börja arbeta igen.
Dag 91–180
Efter 90 dagar har den anställda bara rätt till
sjukpenning om han eller hon inte kan utföra
något arbete alls hos sin arbetsgivare. När han
eller hon varit sjukskriven mer än 90 dagar ska
Försäkringskassan ta reda på om du som är
arbetsgivare har möjlighet att varaktigt erbjuda
något annat arbete som den anställda klarar av
trots sin sjukdom. Försäkringskassan kan också
erbjuda den anställda hjälp med en kontakt hos
Arbetsförmedlingen.
Ledighetslagen
Den anställda har rätt att vara ledig från sin
anställning för att prova på ett annat arbete och
se om han eller hon kan klara av det trots sin
sjukdom.
2/3
Dag 181– 365
Sammanläggning av sjukperioder
När det har gått 180 dagar, och den anställda
fortfarande inte kan arbeta på grund av sin
sjukdom, ska Försäkringskassan undersöka möj­
ligheterna att ta tillvara arbetsförmåga utanför
din verksamhet. Om den anställda klarar av nå­
got arbete på den vanliga arbetsmarknaden har
han eller hon inte rätt till sjukpenning. Men det
gäller inte om Försäkringskassan bedömer att
den sjukskrivna med stor sannolikhet kommer
att kunna gå tillbaka till ett arbete någonstans
i din verksamhet före dag 365. Det gäller inte
heller om det kan anses oskäligt att bedöma den
anställdas arbetsförmåga i förhållande till arbe­
te på den vanliga arbetsmarknaden. Då bedöms
arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos
dig som arbetsgivare.
När en anställd sjukanmäler sig befinner han
eller hon sig normalt på dag 1 i rehabiliterings­
kedjan. Men om den anställda mellan två sjuk­
perioder har arbetat en kortare period än
90 dagar läggs sjukperioderna ihop. Det betyder
att arbetsförmågan kan bedömas i förhållande
till andra arbetsuppgifter hos dig som arbets­
givare eller mot hela den vanliga arbetsmarknaden redan från början. En period om 90 dagar
är inte det samma som 90 arbetsdagar, utan
även helgdagar räknas med i de
90 dagarna.
Du hittar allt informationsmaterial på
www.forsakringskassan.se. Där kan du också
enkelt och snabbt sköta en del ärenden med
hjälp av våra självbetjäningstjänster.
Efter dag 365 – bedömning
på den vanliga arbetsmarknaden
På vår telefon för självbetjäning 020-524 524
kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer.
Du kan också göra vissa anmälningar.
Från och med dag 366 bedöms den anställdas
arbetsförmåga i förhållande till alla ar­beten på
den vanliga arbetsmarknaden. Undantag kan
göras om det kan anses oskäligt att bedöma
den anställdas arbetsförmåga i förhållande till
arbete på den vanliga arbetsmarknaden.
Rehabiliteringskedjan
Arbetsuppgifter sökes
även på hela arbetsmarknaden med hjälp och
stöd från arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen.*
Återgång till vanliga
arbetsuppgifter eller
andra arbetsuppgifter
hos arbetsgivaren.
Sjukpenning betalas ut
om man inte kan
återgå till de vanliga
arbetsuppgifterna.
FK4134_Arg
0
1
2
Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen för återgång till någon
form av arbete.
Sjukpenning betalas
ut om man inte kan
återgå till någon
arbetsuppgift
hos nuvarande
arbetsgivare.**
3
4
Bedömning av arbetsförmåga
Uppdaterad: 2016-02-04
5
Vid nedsatt arbetsförmåga
efter 12 månaders
sjukskrivning kan sjukpenning på fortsättningsnivå beviljas efter ansökan.
Sjukpenning betalas ut om man
inte kan utföra något arbete alls på
arbetsmarknaden.***
6
7
8
9
10
11
12 månader***
3/3
Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet. För mer in­
formation, kontakta Försäkringskassans kund­
center för partner
Telefon: 0771-17 90 00
Fax: 0532-714 90
E-post:
[email protected]
Du hittar allt informationsmaterial hos Försäk­
ringskassan och på www.forsakringskassan.
se. Du kan också få mer information om olika
hjälpmedel på Hjälpmedelsinstitutets hemsida,
www.hi.se där det finns en informationsportal
som heter ”Hjälpmedel i arbetslivet”.
Du hittar allt informationsmaterial på
www.forsakringskassan.se. Där kan du också
enkelt och snabbt sköta en del ärenden med
hjälp av våra självbetjäningstjänster.
På vår telefon för självbetjäning 020-524 524
kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer.
Du kan också göra vissa anmälningar.
Försäkringskassan kontrollerar
Försäkringskassan kontrollerar de uppgift­er
som du lämnar. Det kan gälla inkomst, frånvaro
från arbete, civilstånd eller var du bor. Vi har
informationsutbyte med andra myndigheter
och samkör våra register med uppgifter från
bland andra CSN, arbetslöshetskassorna och
Skatteverket.
FK4134_Arg
Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller
låta bli att anmäla förändringar som kan
påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt.
Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta
bidragsbrott.
Faktablad: Bedömning av arbetsförmåga
Uppdaterad: 2016-02-04
Download