Information från Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan
Regeringens åtgärdsprogram, vad Försäkringskassan behöver
för att fatta rättssäkra beslut och vilka utmaningar ser vi?
2017-04-20
Dramatisk ökning av kostnaderna
2017-04-20
Regeringens program för ökad hälsa och
minskad sjukfrånvaro
1. Ökad jämställdhet
2. Bättre arbetsmiljö
3. Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga
4. Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning
5. Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk
ohälsa och långvarig smärta
6. Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och sjukskrivningsprocessen
7. Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att
komma i arbete
2017-04-20
Ett sjuktal på 9,0
• Målet har satts av regeringen
– Målet på ett sjukpenningtal på 9,0 dagar
fastställdes av regeringen i september 2015.
Sjukpenningtalet anger hur många dagar med
sjukpenning och rehabiliteringspenning som
betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år.
– När målet fastställdes hade sjukpenningtalet
ökat med 70 procent på fem år och låg på
10,3 dagar per person och år.
2017-04-20
Vad gör Försäkringskassan?
Försäkringskassan har fått två särskilda uppdrag som
tydligt kopplar till åtgärdsprogrammet
• Det ena uppdraget handlar om att stärka
Försäkringskassans prövning av arbetsförmåga dag
91 och 181 i ett sjukfall (inklusive användande av
försäkringsmedicinska utredningar)
• Det andra uppdraget handlar om att utveckla och
utvärdera det arbetsplatsnära stödet samt utveckla
samarbetet med Arbetsmiljöverket
2017-04-20
Sjukpenningtalets utveckling - och vägen mot 9,0 - Riket
18
16
Utfallet ligger 0,6 dagar UNDER
banan för att nå målet.
Senaste data: jan-2017
14
12
10.9
10
8
6
4
2
0
januari /12 januari /13 januari /14 januari /15 januari /16 januari /17 januari /18 januari /19 januari /20
Projektion för att nå målet på 9,0
2017-04-20
Historia
Utfall
Utmaningar
• Den kraftiga ökningen av sjuktalen och variationerna
över tid och geografi
• Diagnosen utmattningssyndrom och stress
• Relationen mellan aktörerna
2017-04-20
Vision för sjukskrivningsprocessen
• Förebyggandeperspektiv
• Tidig samverkan mellan
arbetsgivaren (FHV) och vården
• Bedömningar om behov av
sjukskrivning är i hög grad
samstämmiga
2017-04-20
Läkarintyget
• Ett nytt intyg införs under
perioden 2018-2019
• Förbättrade stödtexter,
tydligare frågor, smartare
teknik
• Tillfälle för konstruktiva
dialoger om intygets
innehåll
2017-04-20
Sjukpenning
Försäkringskassan
Sjukpenning på
normalnivå
Ersättningsnivå 80%
364 dagar
Vid allvarliga sjukdomar
kan fler dagar med
sjukpenning på
normalnivå betalas ut.
2017-04-20
Efter sjukperioden
Sjukpenning på
fortsättningsnivå
Ersättningsnivå 75%
Lön
A-kassa
Aktivitetsstöd/
utvecklingsersättning
Rehabiliteringskedjan – bedömning
av arbetsförmågan
Sjukpenning
betalas ut om
man inte kan
klara de vanliga
arbetsuppgifterna.
0
Fortsatt hjälp och stöd
från arbetsgivaren och
Arbetsförmedlingen för
återgång i någon form
av arbete.
Arbetsuppgifter söks
även på hela arbetsmarknaden med
hjälp och stöd från
arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen.*
Återgång till vanliga
arbetsuppgifter
eller andra arbetsuppgifter hos
arbetsgivaren.
Sjukpenning
betalas ut om
man inte kan klara
någon arbetsuppgift hos
nuvarande
arbetsgivare.**
90
Sjukpenning betalas ut om
man inte kan utföra något
arbete alls på
arbetsmarknaden.
180
* Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete
** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar.
2017-04-20
365
Försäkringsmedicinsk rådgivare
– Översätter medicinska uppgifter till
juridisk användbar information
– Ger stöd till handläggaren i handläggningsprocessen
– Yttrar sig skriftligt om befintliga
medicinska underlag
– Träffar inte den försäkrade, bedömer skriftlig information
– Externt och internt utbildningsarbete
Fattar inga beslut om ersättning !!
2017-04-20
Läkarintyg som underlag för beslut
– För att kunna bedöma om en person har rätt till sjukpenning
behöver Försäkringskassan ett läkarintyg som ger en medicinsk
förklaring till varför personen inte kan arbeta.
– Läkarintyget ska bland annat visa hur aktivitetsbegränsningarna
på grund av sjukdom påverkar arbetsförmågan och vad läkaren
grundar sin bedömning på.
2017-04-20
DFA kedjan
• Diagnos – Funktionsnedsättning - Aktivitetsbegränsning
2-4-5
2017-04-20
Diagnos
(ruta 2)
• Vilken diagnos/-er, sjukdom/symtom orsakar nedsatt
arbetsförmåga.
• Koden skall ange huvuddiagnos, ICD -10.
• Andra diagnoser som har betydelse för patientens
arbetsförmåga kan anges.
2017-04-20
Funktionsnedsättning
(ruta 4 )
Status och objektiva undersökningsfynd på organnivå
• Beskriv funktionsnedsättningen och dess omfattning
utifrån diagnos/er (fält 2)
• Beskriv vad Du observerar under konsultationen,
psykiskt status, undersökningsfynd och/eller
utredningsresultat.
2017-04-20
Fält 4
Funktionsnedsättning ?
(status)
Kontakt formell/emotionell
Kraftigt nedstämd
Svårt att sitta still på stolen
Nedsänkt blick
Kan inte följa tråden
Frågar om hela tiden
Rör händerna oavbrutet.
Svarar lågmält och fåordigt
Svettig
Svår att avleda
Misstänksam
2017-04-20
Aktivitetsbegränsningar
(ruta 5)
• Vilka konsekvenser får funktionsnedsättningen för
individens förmåga till aktivitet, kopplat till
arbetsuppgifter?
• Aktivitetsbegränsningarna ska vara beskrivna så att det
framgår vad patienten inte kan göra på grund av
sjukdom.
2017-04-20
Fält 5 Aktivitetsbegränsning?
(konsekvenser)
Ex.
Lösa problem......vad
Fatta beslut.........på vilket sätt
Koncentrera sig...hur då
Ta in kunskap ......på vilket sätt
Läsa......hur yttrar det sig?
Komma ihåg saker.....hur?
Kommunicera med andra....hur?
Glömmer lätt.....
Hantera ansvar.....
Upprätthålla psyk närvaro
Formulera sig.....
2017-04-20
Socialstyrelsens försäkringsmedicinska
beslutsstöd
• Övergripande principer vid sjukskrivning
• Diagnosspecifika rekommendationer
om sjukskrivningslängd o grad
• Fortlöpande revision
• www.socialstyrelsen.se
2017-04-20
Utvecklingsarbete inom FK
• Utredningsmetodik
• Ett nationellt utbildningspaket
– exempel på hur vi ställer begripliga och relevanta frågor
till vården
– film som förklarar skälen till varför missförstånd i
kommunikation mellan FK och vården kan uppstå
2017-04-20