Försäkringskassan i Sverige

advertisement
Försäkringskassans historia
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Historik
1960
ATP-systemet
1961
Riksförsäkringsverket
1963
Allmänna försäkringskassor
Slutet
1700-tal
Sjukkassor börjar bildas
1889
Arbetarskyddslagen
1891
Lag om sjukkassor
1901
Yrkesskadeförsäkring
1974
Föräldraförsäkring
1902
Riksförsäkringsanstalten
1977
Arbetsskadeförsäkring
1913
Lag om pensionsförsäkring
Pensionsstyrelsen
1994
1930-tal
Bidrag till boende
1999
Nytt pensionssystem
1937
Bidragsförskott
2005
Försäkringskassan
1948
Barnbidrag, folkpension
2010
Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten
1954
Allmänna sjukkassor
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Inkomstbortfallsprincipen
1973
Sjukpenningen beskattas,
blir ATP-grundande
Assistansersättning
Bostadsbidraget förstatligas
Etableringsersättning
Försäkringskassan i Sverige
• Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen
• Myndigheten leds av en generaldirektör (GD)
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Vårt uppdrag
• Vårt uppdrag är att utreda, besluta om
och betala ut bidrag och ersättningar i
socialförsäkringen
• Att samordna resurser för att hjälpa
den som är sjukskriven att komma
tillbaka till arbetslivet.
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Socialförsäkringen
Försäkringskassans del
• Finansieras med avgifter från arbetsgivare och
enskilda samt över statsbudgeten genom skatter
• Inkomstbortfallsprincipen upp till ett tak
• Garantinivåer (i föräldraförsäkringen)
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Socialförsäkringens utgifter
- 217 miljarder per år
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Förmåner inom socialförsäkringen
exklusive pension
Sjuk
• Sjukpenning • Förlängd sjukpenning •
Fortsatt sjukpenning • Aktivitetsersättning
• Sjukersättning • Arbetsskadeersättning •
Yrkesskadeersättning • Närståendepenning • Reseersättning istället för
sjukpenning • Smittbärarpenning •
Rehabiliteringsersättning • Statligt
personskadeskydd • Sjuklönegaranti
• Särskilt högriskskydd • Bostadstillägg
Funktionsnedsättning
• Assistansersättning • Bilstöd •
Handikappersättning • Bidrag till
arbetshjälpmedel • Vårdbidrag •
Kontaktdagar för vissa funktionshindrade barn
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Förälder
• Föräldrapenning • Tillfällig föräldrapenning • Graviditetspenning •
Bostadsbidrag • Underhållsstöd •
Underhållsbidrag • Allmänt och förlängt
barnbidrag inklusive flerbarnstillägg •
Adoptionskostnadsbidrag
Övrigt
• Aktivitetsstöd • Etableringsersättning •
Utvecklingsersättning • Familjebidrag,
Bostadsbidrag, Näringsbidrag och
Begravningsbidrag till totalförsvarspliktiga • EU-kortet • Tandvård
Sjukanmälan
till FK
Läkarintyg
Ansökan
Sjuklön
Tid 1d 2
8
15-21
Behovsbedömning
Samlad kompetens i team
Sjukanmälan
till AG
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Sjukförsäkringens regler
1
• Försäkrad enligt
socialförsäkringsbalken
2
• Lider av sjukdom
3
• Nedsatt arbetsförmåga
med minst en fjärdedel
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Rehabiliteringskedjan –
bedömning av arbetsförmåga för anställda
0
Återgång till vanliga
arbetsuppgifter
eller andra arbetsuppgifter hos
arbetsgivaren.
Arbetsuppgifter söks
även på hela arbetsmarknaden med hjälp
och stöd från
arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen.*
Sjukpenning
betalas ut om den
anställde inte kan
klara de vanliga
arbetsuppgifterna.
Sjukpenning
betalas ut om
den anställde inte
kan klara någon
arbetsuppgift hos
nuvarande
arbetsgivare.**
90
Fortsatt hjälp och stöd
från arbetsgivaren och
Arbetsförmedlingen för
återgång i någon form
av arbete.
Sjukpenning betalas ut om
den anställde inte kan
utföra något arbete alls på
arbetsmarknaden.***
180
Gemensam kartläggning med
Arbetsförmedlingen
* Den sjukskrivne har rätt till tjänstledighet för att söka och pröva annat arbete
** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar.
*** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar .
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Efter dag 365
kan sjukpenning
på normalnivå eller på
fortsättningsnivå beviljas
efter ansökan
365
Den svenska sjukförsäkringen
Sjukpenning på fortsättningsnivå
Sjukpenning på
normalnivå
Ca 75 %
364 dagar inom 450
Ca 80 %
Fler dagar sjukpenning normalnivå
Ca 80 %
Allvarlig sjukdom utifrån socialstyrelsens kriterier (KS)
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Vilka underlag ligger till grund för
handläggarens beslut?
Dokumentation
avstämningsmöte
SASSAM
SLU/TMU
Läkarintyg
Försäkrings
medicinskt
beslutsstöd
Försäkringskassans
handläggare
Utlåtande
från arbetsgivare
Försäkringskassans handläggare fattar beslut där FMR:s yttrande kan – men
behöver inte - ingå som ett av flera beslutsunderlag
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Försäkringskassans ansvar är
att samordna rehabiliteringen
FHV
Sjukvården
Arbetsgivare
Individen
Fack
Kommunerna
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Vem ansvarar för vad?
Arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen
Kommunen
Landstinget
Arbetslivsinriktade
åtgärder
Sociala
åtgärder
Medicinsk
behandling och
rehabilitering
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Rehabilitering
• Begränsning enligt tidsgränser i
rehabiliteringskedjan
• Tidsgränser – 3 månader och 1 år
• Rehabiliteringsersättning utbetalas under tiden
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Arbetsprövning och
arbetsträning
• Arbetsprövning
Utredningsåtgärd som syftar till att få information om
vilken funktionsförmåga den försäkrade har eller skulle
kunna uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering
• Arbetsträning
Arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd som innebär att
en försäkrad tränar på vissa arbetsuppgifter för att få
tillbaka arbetsförmåga
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Alternativ till sjukskrivning
• Deltidssjukskrivning
• Arbetsresor
• Förebyggande sjukpenning
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Arbetsresor
• Ersättning för resor till och från arbetet istället för
sjukpenning om den försäkrade kan arbeta men
på grund av sjukdom inte kan ta sig till arbetet.
• Försäkringskassan betalar skälig ersättning för
resor tex taxi.
• Begränsad tid
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Förebyggande sjukpenning
• Sjukpenning kan betalas vid
medicinsk behandling eller
rehabilitering som syftar till att
förebygga sjukdom, förkorta
sjukdomstid eller att minska nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom.
• Om man p g a behandling eller
rehabilitering är förhindrad att arbeta
eller ta ett arbete (minst ¼)
• Behandlingen/rehabiliteringen ska ha
ordinerats av läkare och ingå i en av
Försäkringskassan godkänd plan.
Enstaka besök berättigar inte till
ersättning.
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Sjukersättning
• Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga
• Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda
• Särskilda skäl ska inte beaktas
• Arbetsförmågan nedsatt i förhållande till hela
arbetsmarknaden
• Ålder 30 – 65 år
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Aktivitetsersättning
vid nedsatt arbetsförmåga
• Unga mellan 19-29 år som troligen inte kommer att kunna arbeta
heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller
funktionsnedsättning
• Ansökan kan beviljas för minst 1 år och som längst för en period om 3
år
Under tid med ersättning:
• Rehabiliteringsplan
• Delta i aktiviteter
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Aktivitetsersättning
vid förlängd skolgång
• En ersättning för unga mellan 19-29 år som på grund av
funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att
avsluta grundskolan eller gymnasiet.
• Försäkringskassan kan i vissa fall begära ett intyg från skolan eller ett
läkarutlåtande som visar att din förlängda skolgång beror på
funktionsnedsättningen.
Under tid med ersättning:
• Delta i aktiviteter
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Kontakt med
Försäkringskassan
• Kundcenter för privatpersoner
Telefon 0771-524 524
• Kundcenter för partner
Telefon: 0771-17 90 00
• Servicekontor: personliga besök
• Mobiltelefon alt surfplatta: e-leg till Mina sidor
• Internet: www.forsakringskassan.se
• Facebook facebook.com/foralder
facebook.com/bostadsbidrag
Försäkringsmedicinskutbildning 2016
Download