Förslag till motion om sjukförsäkringen - S-info

20052081:03
Motion angående sjukförsäkringen.
Regeringen har satt upp målet att antalet sjukpenningdagar
skall halveras från 92 miljoner dagar till 46 miljoner år 2008.
Det är en bra målsättning och vi delar regeringens syn på att
människor har rätt att vara friska och kunna försörja sig
själva. Arbetslinjen ska gälla. Det är inte acceptabelt med de
senaste årens sjukskrivningstal, varken med hänsyn till
individens välfärd eller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Försäkringskassan har fått uppdraget att vidta de åtgärder
som behövs för att målet om en halvering ska kunna nås. Att
verkställa halveringsmålet är ingen lätt uppgift. Det visar sig
bland annat i att försäkringskassans arbete i många fall
resulterat i att sjuka människor hamnar mellan
trygghetssystemen och att vissa snarare slussas från arbete
än till. Detta främjar inte arbetslinjen.
Aldrig har så många förtidspensionerats som nu vilket sänker
sjuktalet men inte ohälsan. Samtidigt som kostnaderna för det
gemensamma ökar är det ett svek mot människor som vill
komma tillbaka till arbetslivet att mot sin vilja
förtidspensioneras. Om resurserna i stället användes till
rehabilitering kan stora mänskliga och ekonomiska vinster
göras.
Sedan juli 2003 har Försäkringskassan dragit in sjukpenning
för ca 5 000 personer. Flera av dem har, i stället för att bli
erbjudna en adekvat rehabilitering, blivit hänvisade till
socialbidrag för sin försörjning. Ersättning från a-kassan har
inte heller varit ett alternativ då bedömningen gjorts att
individen varit för sjuk för att kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande. Det är inte svårt att föreställa
sig den oro och vanmakt som dessa människor känner.
Arbetsförhetsbegreppet bör vara detsamma oavsett vilken
myndighet som tillämpar det.
Det är självklart att Försäkringskassan ska göra en
bedömning av om man har rätt till sjukpenning eller inte. Men
det bör i försäkringskassans handläggning fokuseras mer på
rehabilitering. För att besluten ska uppfattas som mer
rättssäkra än i dag föreslår vi att indragningsbeslut ska fattas
i socialförsäkringsnämnd. Att beslutet ska föregås av en
grundlig utredning av den sjukes arbetsförmåga och möjlighet
att återgå till arbete, utfört av arbetslivstjänster eller liknande
utredningsinstitut, anser vi vara nödvändigt. Det kan inte
heller vara rimligt att den enskilde står utan ersättning under
den tid bedömningen har tagit.
Försäkringskassans arbetssätt med att halvera antalet
sjukpenningdagar löser säkerligen en del problem men det
skapar andra. Vi måste alla satsa på rehabilitering så att
sjukskrivna människor får möjlighet att söka sig ut på
arbetsmarknaden rehabiliterade och därmed anställningsbara
för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.
Finansiell samordning FINSAM kan i dag ske frivilligt mellan
en försäkringskassa, ett landsting, en länsarbetsnämnd samt
en eller flera kommuner. Den finansiella samordningen mellan
olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta
en effektiv resursanvändning bland annat genom att
finansiera samordnade insatser. Dessa insatser ska syfta till
att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till
förvärvsarbete.
Vi menar att FINSAM eller liknande system ska införas i hela
Försäkringskassan.
Men det räcker inte med att rehabilitera. Det måste leda till
ett arbete också. Förslaget om medfinansiering av
sjukpenningen har fått arbetsgivare som redan tidigare varit
tveksamma till att anställa personer med en ”sjukhistoria”, att
öppet deklarera att de nu tänker bli ännu mer restriktiva när
de anställer personal. Därför är det viktigt att de som
rehabiliteras slussas till yrken med lämpliga krav och att
arbetsgivarna stimuleras till att anställa betingat arbetsföra
d.v.s. anställa dem som har ett begränsat arbetsutbud.
Därför föreslår vi kongressen besluta….
Att verka för att försäkringskassans rehabiliterande roll stärks
och preciseras
Att verka för att försäkringskassan och arbetsförmedlingen
har samma arbetsförhetsbegrepp
Att försäkringsläkarens bedömning av arbetsförmåga ska
grundas på en utredning av exempelvis arbetslivstjänster eller
företagshälsovård,
Att beslut om indragning av sjukpenning tas i
socialförsäkringsnämnd
Att försäkringskassan åläggs att betala ut sjukpenning under
utredningstiden
Att arbetsgivare stimuleras att anställa betingat arbetsföra
personer.
Borlänge 15 februari 2005
Metalls s-facklubb
Erik Arnberg
VU i Borlänge arbetarekommun beslutade den 4 april 2005 att
föreslå styrelsen att besluta att arbetarekommunen bifaller
motionen samt tar den som sin egen.
Styrelsen för Borlänge arbetarekommun beslutade den 12
april i enlighet med VU:s förslag samt att föreslå
medlemsmötet att bifalla motionen samt ta den som sin egen.
Arbetarekommunens möte den 18 april beslutade i enlighet
med styrelsens förslag.