Instuderingsfrågor, diabetes, januari 2011

Instuderingsfrågor, diabetes, januari 2011
1.
Beskriv kort hur glukagon och insulin samverkar för att styra
regleringen av blodglukos. Finns det andra system (hormonella,
neuronala, etc.) som också är med och styr blodsockret?
2.
Vilka effekter har insulin i hepatocyter och perifera celler; vilka
processer förändrar det?
3.
Förklara begreppen typ 1- och typ 2-diabetes, beskriv
kortfattat deras patogenes och redogör för varför de farmakologiska
strategierna vid behandling är annorlunda
4.
Hur vanligt är diabetes? Hur många av diabetikerna är typ 1diabetiker?
5.
Vilka sena komplikationer är vanliga vid diabetes?
6.
Vilket syndrom är diabetes typ 2 oftast associerat med?
Förutom diabetes/sänkt insulinkänslighet – vad mer ingår i detta
syndrom?
7.
Vad är HbA1c, och varför är det en bra markör att följa hos en
diabetiker?
8.
Varför ger man både kort- och långverkande insulin till
diabetiker och hur kan man gå till väga för att förlänga insulins
effektduration?
9.
Vad innebär diabetisk ketoacidos, hur ser patofysiologin ut och
hur häver man tillståndet?
10.
Vad är insulinets absolut vanligaste biverkan och hur
behandlar man den?
11.
Hur ser behandlingsstrategin ut för någon med nedsatt
glukostolerans? För någon med nydebuterad typ 2-diabetes?
12.
Vilket/vilka diabetesläkemedel ges till gravida?
13.
När farmakologisk behandling blir aktuell, vad är
förstahandspreparat för normalviktiga typ 2-diabetiker? För
överviktiga? Varför skiljer det sig åt?
14.
Nya läkemedel som påverkar GLP-1 verkar lovande. Hur
verkar de, och vad är GLP-1:s funktion i pankreas?
15.
Varför är insulinbehandling till slut i princip oundvikligt vid
typ 2-diabetes?
16.
Var i beta-cellen verkar metformin?
17.
Vad gör akarbos? Var verkar det? Vad är den vanligaste
biverkan?
18.
Vilket diabetesläkemedel kan ge laktacidos hos svaga
patienter? Varför?
19.
Redogör kort för behandlingsstrategin hos en typ 1respektive typ 2-diabetiker. Varför skiljer det?
20.
Vilka läkemedelsklasser verkar på SUR1-receptorn? Vad får
SUR1-stimulering för följder i beta-cellen?
Om ni undrar något får ni gärna maila mig på
[email protected]